Press Release

Pensiju saņēmēju skaits un vidējās pensijas apmērs 2005.gadā

Aizvadītā gada beigās pensiju saņēmēju skaits sasniedza 588767 cilvēkus un, salīdzinot ar 2004.gadu, tas samazinājies par 9295 cilvēkiem jeb par 1.5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes informācija, kuras sagatavošanai izmantoti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati.

Arī iepriekšējos gados kopš 1999.gada bija novērojama pensiju saņēmēju skaita sarukšana: 2004.gadā – par 9,0 tūkst. jeb 1.5 %, 2003.gadā - par 12.0 tūkst. jeb 1.9%. Pensionāru skaita samazināšanos var izskaidrot ar likumā “Par valsts pensijām” (stājās spēkā 1996.gada 1.janvārī) noteikto pakāpenisko pensijas vecuma paaugstināšanu, kā arī 1999.gada novembrī pieņemtajiem grozījumiem šajā likumā - priekšlaicīgās pensionēšanās vecuma paaugstināšanu.

Lielākā daļa (80.8%) no pensiju saņēmējiem ir vecuma pensionāri. Likumā noteiktais pensionēšanās vecums vīriešiem 2005.gadā bija – 62 gadi, sievietēm – līdz 1.jūlijam - 60 gadi, no 1.jūlija - 60.5 gadi.

2005.gada laikā no jauna piešķirtas 14997 vecuma pensijas (sievietēm – 6899, vīriešiem – 8098), kuru vidējais apmērs bija Ls 94.44. Vīriešiem piešķirtās pensijas apmērs ir augstāks kā sievietēm (atbilstoši Ls 106.74 un Ls 79.99). Kā pēdējos gados novērots, no jauna piešķirto vecuma pensiju vidējais apmērs turpina pieaugt - arī 2005.gadā, salīdzinot ar 2004.gadu, jaunpiešķirtā pensija vidēji palielinājusies par 11.28 latiem. Tas pamatā skaidrojams ar vidējās iemaksu algas apmēra paaugstināšanos.

Otra lielākā pensiju saņēmēju grupa ir invalīdi – 73.6 tūkst., arī to skaits gadu no gada samazinās un 2005.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, invaliditātes pensijas saņēmēju skaits samazinājies par  1.3%.

Pensiju saņēmēju skaits

(gada beigās; tūkst. cilvēku)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Pensiju saņēmēju
skaita izmaiņas
 2005. g. attiecībā pret 2004. g.,  %

Pensiju saņēmēju skaits, tūkst.1

641.0

630.4

619.1

607.1

598.1

588.8

- 1.6

tai skaitā:

vecuma pensijas

513.7

504.8

496.9

487.9

481.7

475.6

- 1.3

invaliditātes pensijas

83.2

80.5

77.9

75.9

74.6

73.6

- 1.3

pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā2

36.2

37.3

36.8

36.0

34.8

32.9

- 5.5

izdienas pensijas

5.2

5.1

5.0

4.9

4.7

4.5

- 4.3

pensijas pēc speciāliem lēmumiem

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

- 4.3

1

Neieskaitot Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas uzskaitē esošos pensionārus.

2

Kopējais darba nespējīgo ģimenes locekļu skaits, kuri zaudējuši apgādnieku.

Izmaksāto valsts pensiju vidējais apmērs

(vidēji mēnesī, latos)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Izmaksāto pensiju apmēra izmaiņas 2005. g. attiecībā pret 2004.gadu, %

Sociālās apdrošināšanas aģentūras uzskaitē esošo pensionāru ikmēneša pensiju vidējais lielums1

56.78

56.98

60.45

62.49

68.83

77.95

13.3

tai skaitā:

vecuma pensijas

57.79

58.16

62.14

64.34

70.89

80.53

13.6

invaliditātes pensijas

53.25

52.63

53.56

54.64

60.16

66.89

11.2

pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā2

45.88

45.59

46.14

47.34

51.80

57.40

10.8

izdienas pensijas

62.70

61.55

69.69

73.08

78.11

86.95

11.3

pensijas pēc speciāliem lēmumiem

79.38

80.65

84.97

89.17

98.88

112.06

13.3

1

Neieskaitot Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas uzskaitē esošos pensionārus.

2

Pensiju kopsumma visiem mirušā apgādnieka apgādībā bijušajiem ģimenes locekļiem.

Pērnajā gadā, salīdzinot ar 2004.gadu, ikmēneša izmaksātās pensijas vidējais apmērs palielinājās un vidēji gadā sasniedza 77.95 latus. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātās pensijas vidējā apmēra pieaugums – 13.3% – 2005.gadā pārsniedzis patēriņa cenu vidējo pieaugumu (6.7%). Ikmēneša izmaksātās vecuma pensijas vidējais apmērs 2005.gadā, salīdzinot ar 2004.gadu, bija par gandrīz par 10 latiem lielāks. Invaliditātes pensiju vidējais apmērs gada laikā pieaudzis par 6.73 latiem. Mazākais izmaksātā apmēra palielinājums 2005.gadā bijis apgādnieka zaudējuma pensijām – par Ls 5.6

2005. gadā lielākajai daļai - t.i., 42.3% vecuma pensionāru pensijas apmērs bija no Ls 70.01 līdz Ls 80.00. Otrai lielākajai vecuma pensionāru daļai (20.8%) pensijas apmērs bija no Ls 60.01 līdz Ls 70.00. Pensiju augstāku par 100 latiem saņēma tikai 11.1% (2004.gadā – 7.2%) vecuma pensionāru. Kā redzams zemāk tabulā, 2005.gadā turpinājās pozitīvā tendence, kas iezīmējās iepriekšējos gados – samazinās pensionāru skaits, kuri saņem mazās pensijas un pieaug lielākā apmēra pensiju saņēmēju īpatsvars. Vecuma pensionāru skaits, kuru pensijas apmērs nepārsniedz 40 latus 2005.gadā, salīdzinot ar 2004.gadu, samazinājies 4 reizes un bija 274. Pensiju indeksācija 2005.gadā tika veikta divas reizes: aprīlī un oktobrī.

Vecuma pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas vidējiem apmēriem

  

2004

2005

Skaits

%

Skaits

%

Kopā

481683

100.0

475623

100.0

Tai skaitā ar piešķirtās ikmēneša pensijas vidējo apmēru (latos):

30.01-40.00

1075

0.2

274

1.0

40.01-50.00

30061

6.2

10892

2.3

50.01-60.00

78902

16.4

24772

5.2

60.01-70.00

229697

47.7

99162

20.8

70.01-80.00

75009

15.6

201245

42.3

80.01-90.00

20918

4.3

64412

13.5

90.01-100.00

11291

2.3

21956

4.6

100.01-150.00

21417

4.4

35010

7.4

150.01-200.00

8093

1.7

11520

2.4

200.01-400.00

4389

0.9

5339

1.1

400.01 un vairāk

831

0.2

1041

0.2

Sagatavojusi Sociālās statistikas departamenta
Dzīves līmeņa statistikas daļa

Tālr. 7366910
Kārlis Smudzis

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release