Press Release

Valsts budžeta deficīta un parāda 2006.gada aprīļa notifikācijas rezultāti

Valsts budžeta deficīta un parāda notifikācija atbilstoši regulas (EK) Nr 3605/93 prasībām pēc noteiktas vienotas formas un noteiktos termiņos 2 reizes gadā – līdz 1.aprīlim un 1.oktobrim tiek iesniegta Eiropas Komisijai. Tā raksturo valsts rīcībā esošos līdzekļus un to izlietojumu.

Saskaņā ar Māstrihtas līgumam pievienoto Pārmērīgā budžeta deficīta novēršanas protokolu, valdības budžeta deficīts (pārpalikums) nozīmē neto aizņēmumus/neto aizdevumus visā vispārējās valdības sektorā (centrālā valdība, pašvaldības un sociālās apdrošināšanas fonds). Tas tiek aprēķināts saskaņā ar Eiropas kontu sistēmas metodoloģiju EKS 95 un tāpēc atšķiras no Finanšu ministrijas aprēķinātā kopbudžeta deficīta. Valdības parāds ir konsolidētais vispārējās valdības bruto parāds gada beigās pēc nominālvērtības, kas ietver saņemtos depozītus, emitētos neakciju vērtspapīrus (izņemot atvasinātos finanšu instrumentus) un saņemtos aizdevumus.

Notifikāciju rezultāti tiek izmantoti, vērtējot, kā ES dalībvalstis ievēro atbilstošo ekonomisko rādītāju atbilstību Māstrihtas līgumā noteiktajiem kritērijiem, t.i., plānotā un faktiskā valsts budžeta deficīta attiecība pret iekšzemes kopproduktu (IKP) faktiskajās cenās nedrīkst pārsniegt 3,0 % un valdības parāda attiecība pret iekšzemes kopproduktu faktiskajās cenās nedrīkst būt lielāka par 60,0 %.

Valsts budžeta deficīta un parāda 2006. gada aprīļa notifikācijā ietvertie galvenie rādītāji

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Neto aizņēmumi (-)/neto aizdevumi (+), tūkst.Ls

Vispārējā valdība

-131 470

-108 911

-130 698

-75 102

-69 880

15 155

Centrālā valdība

-96 988

-60 076

-94 741

-112 701

-140 337

-103 217

Pašvaldības

-12 143

-39 684

-51 765

-7 211

-6 101

-342

Sociālās apdrošināšanas fonds

-22 339

-9 151

15 808

44 810

76 558

118 714

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nomināla vērtības gada beigās, tūkst.Ls

606 297

777 008

775 425

922 794

1 079 752

1 063 920

Iekšzemes kopprodukts faktiskās cenās, tūkst. Ls

4 685 706

5 168 292

5 758 325

6 392 778

7 413 555

8 903 785

Procentos pret iekšzemes kopproduktu

Vispārējās valdības neto
aizņēmumi (-)/neto aizdevumi (+)

-2.8

-2.1

-2.3

-1.2

-0.9

0.2

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nomināla vērtības gada beigās

12.9

15.0

13.5

14.4

14.6

11.9

2005. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem notifikācijā iekļautajiem gadiem pirmoreiz ir konstatēts Latvijas vispārējās valdības budžeta pārpalikums, sasniedzot 0,2% no IKP jeb 15 155 tūkstoši latu. Budžeta deficīta līmenis Latvijā nekad nav pārsniedzis Māstrihtas līgumā noteikto 3,0 % kritēriju no IKP.

Valsts parāda līmenis Latvijā nepārsniedz Māstrihtas līgumā noteikto 60,0% kritēriju pret IKP. Valsts parāda līmeņa izmaiņas Latvijā gadu no gada ir nenozīmīgas un pēdējā gadā ir novērojama valsts parāda samazināšanās, 2005. gadā sasniedzot 11,9% no IKP.

2005.gada aprīļa notifikācijas aprēķinos ir izmantoti Finanšu ministrijas, Valsts kases un Centrālās statistikas pārvaldes rīcībā esošie operatīvie dati, kuri tiks koriģēti pēc gada informācijas saņemšanas.

ES Statistikas birojs Eurostat ar informāciju par visu ES dalībvalstu 2006.gada aprīļa notifikācijas rezultātiem nāks klajā 24.aprīlī.

Sagatavojusi Valsts finanšu daļa
tālr 7366963
Vija Veidemane

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release