Press Release

Par finanšu pieejamību maziem un vidējiem uzņēmumiem

 

Kā liecina apsekojuma dati1), 2010.gadā 42% mazo un vidējo uzņēmumu2) ir mēģinājuši iegūt finanšu aizņēmumus, savukārt 60% – cita veida finansējumu.

2010.gadā vispopulārākais ārējā finansējuma piesaistīšanas avots bija aizņēmumi no uzņēmuma īpašniekiem vai vadītājiem (19% gadījumu no visiem iegūtajiem finansējuma avotiem), pretēji situācijai 2007.gadā, kad visbiežāk tika izmantots līzings (23%). 2010.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu, līzinga izmantošana ir sarukusi 2 reizes un arī nākotnē uzņēmumi neplāno palielināt līzinga izmantošanu. 2010.gadā strauji saruka iegūtie aizņēmumi no bankām vai citiem finanšu uzņēmumiem (11%), bet turpmāk uzņēmēji tos atkal plāno izmantot daudz aktīvāk.

 

Finanšu aizņēmumu un citi finansēšanas avoti

(uzņēmumu skaits)

2010.gadā uzņēmumiem bija grūtāk iegūt finansējumu – 8% aptaujāto uzņēmumu atzina, ka 2010.gadā bija neveiksmīgi mēģinājuši iegūt finanšu aizņēmumu, kas ir gandrīz 2 reizes vairāk nekā 2007.gadā. Galvenais finanšu aizņēmuma neizsniegšanas iemesls bija tas, ka uzņēmumam jau ir pārāk daudz aizņēmumu vai liels parāds, kā arī nepietiekams ķīlas vai garantijas apjoms.
Apkopojot uzņēmumu atbildes par iemesliem, kas nosaka vajadzību pēc ārējā finansējuma, kā vissvarīgākais iemesls tika minēta nepieciešamība nodrošināt uzņēmuma turpmāko darbību, kā arī uzņēmuma darbības attīstīšana vietējā tirgū.

Iemesli finansējuma nepieciešamībai

(% no uzņēmumiem, kuri uzskata, ka tiem nākotnē būs nepieciešams finansējums)

Aptaujas ietvaros uzņēmumi tika lūgti novērtēt izmaiņas finansēšanas jomā pēdējo gadu laikā. Lielākā daļa uzņēmēju atzina, ka viņu uzņēmuma finansiālais stāvoklis, kā arī banku vēlme sniegt finansējumu, ir pasliktinājusies vai ievērojami pasliktinājusies (attiecīgi 74% un 66% respondentu). Situācija, pēc vairākuma domām, nav mainījusies jautājumos, kas saistīti ar birokrātiju finansējuma iegūšanai (53% no aptaujātajiem) un tādiem finanšu nosacījumiem un apstākļiem, kā maksājumu termiņi, līguma nosacījumi u.tml. (47% no aptaujātajiem).

Izmaiņas finansēšanas jomā 2010.gadā salīdzinājumā ar 2007.gadu

(% no visiem uzņēmumiem)

Aptaujā tika noskaidroti arī uzņēmuma izaugsmi ierobežojošie faktori. Uzņēmēji atzina, ka vissvarīgākie no tiem ir vispārējā ekonomiskā situācija, kā arī likumdošana un fiskālā politika.

Uzņēmuma izaugsmi ierobežojošie faktori

(uzņēmumu skaits)

 

Sagatavojusi Uzņēmumu finanšu un strukturālās statistikas daļa
tālr. 67366825
Elīna Markaine

1) Aptaujas rezultāti balstās uz 326 respondentu atbildēm. Tika apsekoti tirgus sektora uzņēmumi, kas pārstāv rūpniecības, būvniecības, tirdzniecības un pakalpojumu nozares, no kuriem gandrīz puse (47%) bija straujas izaugsmes uzņēmumi (uzņēmumi, kuru vidējā izaugsme trīs gadu periodā ik gadu ir vismaz 20 % gadā. Izaugsme ir mērīta pēc darbinieku skaita). Dati tika apkopoti par diviem laika periodiem – 2010.gadu un 2007.gadu, kas ļauj salīdzināt finanšu pieejamību pirmskrīzes un krīzes apstākļos.

2) Uzņēmumi ar nodarbināto personu skaitu 10–249.

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release