Vispārējā valdības parāda klasifikācija

Klasificēšanas objekts

Valsts struktūru, pašvaldību struktūru, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas struktūru (saskaņā ar institucionālo sektoru klasifikāciju, izņemot vispārējās valdības sektorā ietvertos kontrolētos un finansētos komersantus, ostu un brīvostu pārvaldes, speciālās ekonomiskās zonas) saņemtais un neatmaksātais bruto parāds tā nominālajā vērtībā pārskata perioda beigās šādās finanšu instrumentu kategorijās: noguldījumi, parāda vērtspapīri (izņemot atvasinātos finanšu instrumentus) un aizņēmumi. 

Ieviešanas mērķis

Noteikt valsts struktūru, pašvaldību struktūru, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas struktūru (saskaņā ar institu­cionālo sektoru klasifikāciju, izņemot vispārējās valdības sektorā ietvertos kontrolētos un finansētos komersantus, ostu un brīvostu pārvaldes, speciālās ekonomiskās zonas) saistības atsevišķu finanšu instrumentu dalījumā, lai nodrošinātu informācijas sistematizēšanu, apkopošanu un analīzi.

Lietošanas joma

Normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu uzskaite un pārskatu sagatavošana.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Finanšu ministrija
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Code length 7 characters
Hierarhijas apraksts

Klasifikācijā koda P000000 zīmes nosaka šādus rādītājus:
otrā zīme – saistību iedalījumu finanšu instrumentu kategorijās;
trešā zīme – kategorijas “Noguldījumi” apakškategoriju iedalījumu;
ceturtā zīme – saistību termiņa iedalījumu atbilstoši saistību sākotnējiem termiņiem;
piektā zīme “2” – finanšu instrumentu piederību bilances pasīva pusei;
sestā zīme – saistību iedalījumu atbilstoši procentu likmju veidiem;
septītā zīme – saistību atlikumu iedalījumu atbilstoši valūtu dalījumam. 

Kontaktinformācija

Inga Liepiņa
Finanšu ministrijas
Budžeta politikas attīstības departamenta
Budžeta metodoloģijas nodaļas vecākā eksperte
67095455
Inga.Liepina@fm.gov.lv, metodologija@fm.gov.lv