Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikators

Klasificēšanas objekts

Latvijas Republikas teritorijas visu lielāko ūdensteču (upju, strautu, kanālu) sateces baseini, kas ir lielāki par 25 km², vai arī baseinam atbilstošā ūdenstece (vai tās posms) garāka par 10 km.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt valsts juridiskās un fiziskās personas ar ērti pieejamu informāciju ūdens resursu apsaimniekošanā, kā arī piesārņojuma kontrolei upju sateces baseinu griezumā.

Lietošanas joma
  • statistikas datu apkopošana;
  • ūdens saimnieciskie aprēķini un bilances.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota. 

Izstrādātājs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Code length 10 characters
Līmeņu skaits
9
Līmeņu apraksts

1. līmenis –    20 lielbaseini
2. līmenis –    96 iecirkņi
3. līmenis –   617 iecirkņi
4. līmenis – 1676 iecirkņi
5. līmenis – 1426 iecirkņi
6. līmenis –   368 iecirkņi
7. līmenis –   104 iecirkņi
8. līmenis –     67 iecirkņi
9. līmenis –     17 iecirkņi

Hierarhijas apraksts

Koda garums var būt no 2 līdz 10 zīmēm.
Katra ūdensteces pieteka (un tai atbilstošais iecirknis) tiek kodēta kā jauns apakšlīmenis (1 zīme kodā).

Kontaktinformācija

Ruta Rimša
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Vides aizsardzības departamenta
Ūdens resursu nodaļas vecākā referente
67026903
Ruta.Rimsa@varam.gov.lv

Jānis Šīre
Latvijas Vides, ģeoloģijas un metroloģijas centra
Informācijas analīzes daļas
Iekšzemes ūdens nodaļas vadītājs
67032016
Janis.Sire@lvgmc.lv

Papildinformācija

Klasifikatora struktūra ietver 4385 objektus.