Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija

Klasificēšanas objekts

Nekustamā īpašuma valsts kadastra objekti – zemes vienības un zemes vienību daļas.

Ieviešanas mērķis

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu (NĪLM) vienota noteikšanas un sistematizācijas kārtība.

Lietošanas joma
  • nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana;
  • apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšana privatizācijas vajadzībām;
  • nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota, jo ar laiku Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija tiks aizstāta ar Teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju, kas ir apstiprināta ar Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Izstrādātājs
Valsts zemes dienests
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Code length 4 characters
Līmeņu skaits
2
Līmeņu apraksts

1. līmenis (2 zīmes) – 12 NĪLM grupas
2. līmenis (4 zīmes) – 43 NĪLM kodi

Kontaktinformācija

Rita Pētersone
Valsts zemes dienesta
Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktora vietniece
67038652
Rita.Petersone@vzd.gov.lv