Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators

Classification of Administrative Territories and Territorial Units

Klasificēšanas objekts

Administratīvās teritorijas – republikas pilsētas, novadi;
novadu teritoriālā iedalījuma vienības – novadu pilsētas un novadu pagasti.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt vienotu administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību kodēšanu.

Lietošanas joma
  • statistikas datu apkopošana sadalījumā pa administratīvajām teritorijām;
  • valsts informācijas sistēmu un reģistru uzturēšana.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiks veikta 2021. gadā atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma jaunajai redakcijai.

Izstrādātājs
Centrālā statistikas pārvalde
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Code length 7 characters
Līmeņu skaits
2
Līmeņu apraksts

1. līmenis – 119 administratīvās teritorijas
2. līmenis – 564 novadu teritoriālā iedalījuma vienības

Hierarhijas apraksts

Klasifikatora objektu skaits:
    9 republikas pilsētas
110 novadi
  67 novadu pilsētas
497 novadu pagasti

Kontaktinformācija

Nadežda Orlova
Centrālās statistikas pārvaldes
Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākā referente
67366962
Nadezda.Orlova@csb.gov.lv