Budžetu finansēšanas klasifikācija

Klasificēšanas objekts

Finanšu darījumi ar finanšu aktīviem un saistībām.

Ieviešanas mērķis

Noteikt darījumu neto vērtību dalījumā pa finanšu instrumentu veidiem, kas neietver finanšu instrumenta valūtas kursa svārstības, cenu izmaiņas un pārvērtēšanu.

Lietošanas joma

Normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu plānošanai, uzskaitei un pārskatu sagatavošanai.  

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Finanšu ministrija
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Code length 10 characters
Hierarhijas apraksts

Klasifikācijā koda F000000000 zīmes nosaka šādus rādītājus:
otrā zīme – darījumu iedalījumu finanšu instrumentu kategorijās;
trešā zīme – apakškategoriju iedalījumu;
ceturtā zīme – termiņa iedalījumu darīju­miem atbilstoši aktīvu un saistību sākotnējiem termiņiem;
piektā zīme – konkrēto aktīvu vai saistību piederību bilances aktīva vai pasīva pusei;
sestā zīme – finanšu aktīvu un saistību iedalījumu atbilstoši procentu likmju veidiem;
septītā zīme – finanšu aktīvu un saistību iedalījumu atbilstoši valūtu dalījumam;
astotā zīme – darījumu rezultātu;
devītā zīme – līdzdalību komersantu kapitālā;
desmitā zīme – naudas līdzekļu iedalījumu atkarībā no resursu veida.

Kontaktinformācija

Raivis Čablis
Finanšu ministrijas
Finanšu vadības un metodoloģijas
Budžeta metodoloģijas nodaļas vecākais eksperts
67095498
Raivis.Cablis@fm.gov.lv