Ārējās tirdzniecības statistiskā klasifikācija pa plašām ekonomiskām kategorijām, 4. redakcija

Classification by Broad Economic Categories, Revision 4

Klasificēšanas objekts

Preču eksports un imports.

Ieviešanas mērķis

Ārējās tirdzniecības statistikas datu analīze.

Lietošanas joma
  • ārējās tirdzniecības statistika;
  • nacionālo kontu statistika.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek plānots izstrādāt klasifikācijas pārskatīšanas projektu (BEC 5. red.). 

Izstrādātājs
Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas nodaļa
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Code length 3 characters
Līmeņu skaits
3
Līmeņu apraksts

1. līmenis –   7 kategorijas
2. līmenis – 14 apakškategorijas
3. līmenis –   8 pamatkategorijas

Kontaktinformācija


Ieva Jansone
Centrālās statistikas pārvaldes
Makroekonomiskās statistikas departamenta
Ārējās tirdzniecības statistikas daļas vadītāja vietniece
67366721
Ieva.Jansone@csb.gov.lv