NACE: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, 2. redakcija

Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Revision 2

Klasificēšanas objekts

Saimnieciskās darbības veidi.

Ieviešanas mērķis
  • izveidot kopēju ES saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, ar kuras palīdzību noteikt saimniecisko darbības veidu ražošanas vai citām institucionālajām vienībām;
  • uzlabot valstu, ES un starptautiskās statistikas salīdzināmību.
Lietošanas joma
  • statistikas datu apkopošana atbilstīgi saimnieciskajām darbībām;
  • valsts informācijas sistēmu uzturēšana.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

2018. gadā tika uzsākta NACE 2. red. lietotāju apzināšana ar mērķi noskaidrot gadījumus, kad saimniecisko darbību klasificēšana ir apgrūtināta.

Izstrādātājs
Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Code length 4 characters
Līmeņu skaits
4
Līmeņu apraksts

1. līmenis –  21 sadaļa
2. līmenis –  88 nodaļas
3. līmenis – 272 grupas
4. līmenis – 615 klases

Kontaktinformācija


Nadežda Orlova
Centrālās statistikas pārvaldes
Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākā referente
67366962 
Nadezda.Orlova@csb.gov.lv