Projekts "Oficiālās statistikas portāls"

lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb_0.png

 

Centrālā statistikas pārvalde 2017. gada 3. augustā ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/002 “Oficiālās statistikas portāls”* īstenošanu.

Projekta “Oficiālās statistikas portāls” mērķi ir:

1. Paaugstināt resursu izmantošanas efektivitāti oficiālās statistikas publicēšanā.

Daudzu iestāžu iesaiste oficiālās statistikas nodrošināšanā un statistikas publicēšanas koplietošanas risinājumu neesamība ir radījusi situāciju, ka katrai iestādei jāvelta laiks un resursi, lai nodrošinātu statistikas un metadatu publicēšanu. Izveidojot kopīgu publicēšanas un vizualizēšanas risinājumu, statistikas iestāžu resursi tiks izmantoti efektīvāk un racionālāk.

2. Vispusīgi informēt sabiedrību un veicināt oficiālās statistikas izmantošanu lēmumu pieņemšanā.

Oficiālās statistikas pieejamība veicinās sabiedrības informētību par valstī notiekošajiem sociālekonomiskajiem procesiem. Viegli pieejama un detalizēta statistika valsts pārvaldē, reģionālajā politikā un uzņēmējdarbībā veicinās izmantot statistikas datus lēmumu pieņemšanā.

3. Nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem oficiālās statistikas lietotājiem.

Publicējot oficiālo statistiku iepriekš paredzētā laikā saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru, sabiedrībai pieejamā veidā tiks nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visiem statistikas lietotājiem.

4. Veicināt pareizu datu interpretāciju.

Dokumentējot metadatus un informējot datu lietotājus par statistikas vākšanu, aprēķinu metodoloģiju, kvalitātes rādītājiem, laikrindu salīdzināmību un dažādu statistikas rādītāju savstarpējo salīdzināmību, starptautisko salīdzināmību, tiks veicināta datu pareiza interpretācija un jēgpilni secinājumi.

5. Nodrošināt lietotājiem ērtu oficiālās statistikas atkalizmantošanu, mašīnlasīšanas iespējas.

6. Veicināt zinātnisko pētījumu veikšanu un pētījumu rezultātu izmantošanu.

 

Projekta darbību veikšanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 500 000 euro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 425 000 euro un valsts budžeta publiskais finansējums – 75 000 euro.

Projektā paredzētās darbības tiks īstenotas no 2017. gada 3. ceturkšņa līdz 2020. gada 3. ceturksnim (termiņš pagarināts ar 2019. gada 17. jūlija MK rīkojumu Nr. 356.).

Oficiālā statistikas portāla izstrādi veiks atklātā konkursa uzvarētājs SIA "Wunder Latvia".

*Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība"

 

Aktualitātes

Prezentācija par oficiālās statistikas portālu

Ikgadējā Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas konferencē "Datu virzīta nācija" - 2020. gada 30. janvārī tika sniegta prezentācija par to, kāpēc top statistikas portāls un kā tas palīdzēs navigēt datos". Prezentācija par oficiālās statistikas portālu

Iepirkums "Oficiālās statistikas portāla dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un kvalitātes nodrošināšana"

Noslēdzies atklāts konkurss “Oficiālās statistikas portāla dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un kvalitātes nodrošināšana” CSP 2017/13/ERAF, kurā būs jāizstrādā oficiālās statistikas portāla programmatūras prasību specifikācija un jānodrošina kvalitātes uzraudzību oficiālās statistikas portāla izstrādes iepirkuma līguma ietvaros.

Konkursa piedāvājumus bija iesnieguši divi pretendenti SIA “Agile & co” un SIA “Analytica”. Iepirkuma komisija 2018. gada 14. februārī vienbalsīgi atzina par uzvarētāju iepirkumā CSP 2017/13/ERAF SIA „Agile&Co” piedāvājumu, kurš atbilst visām iepirkuma CSP 2017/13/ERAF nolikumā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Uzvarētāja finanšu piedāvājuma summa iepirkumā CSP 2017/13/ERAF ir 46 000.00 EUR bez PVN.

Informācija par iepirkumu un tā rezultātiem ir publicēta CSP vietnes sadaļā "Iepirkumi".

Sanāksme statistikas iestādēm par Oficiālās statistikas portālu

20. jūnijā Centrālā statistikas pārvalde (CSP) organizēja sanāksmi statistikas iestādēm par paveikto oficiālās statistikas portāla izveidē. Tajā CSP un piesaistītā apakšuzņēmēja SIA “Agile & co” pārstāvji iepazīstināja ar potenciālajiem risinājumiem, kurus izmantos portāla veidošanā, un sniedza ieskatu tā satura piegādes procesos.

Sanāksmē tika sniegtas prezentācijas par tēmām:

"Kas ir oficiālā statistika"
"Projekta “Oficiālās statistikas portāls” būtība, pārskats par padarīto"
Statistikas publicēšanas process, vienotu vārdnīcu un klasifikāciju izmantošana

Iepirkums "Oficiālās statistikas portāla izstrāde un ieviešana"

Elektronisko iepirkumu sistēmā publicēts iepirkums Nr. CSP 2018/12/ERAF Oficiālās statistikas portāla izstrāde un ieviešana. Par atklātā konkursa uzvarētāju atzīts SIA "Wunder Latvia" ar 2019. gada 1. martā noslēgts līgums par Oficiālās statistikas portāla izstrādi.

Papildu informācija:
Uldis Ainārs
CSP Informācijas un komunikācijas departamenta direktors
67366920
Uldis.Ainars@csb.gov.lv

 

Share this page: