Veselības aprūpe un sports - ikgadējie dati


CSP Datubāzu pamācība (2.2 MB)

Datubāzes īstermiņa statistikas tabulas pakāpeniski tiek pārstrukturētas, izmaiņas tiks veiktas 2016. gada februārī vai martā. Turpmāk, atlasot vērtības, periodu rādītāji vairs netiks sakārtoti atsevišķi (gadi, ceturkšņi un mēneši), bet apvienoti vienā dimensijā (gads/ceturksnis vai gads/mēnesis). Laika dimensijas struktūra turpmāk tiks veidota atbilstoši PX datņu specifikācijai (skatīt timeval).