Sakari (pasts, telegrāfs un telefons) - Tēma

Citāts no „Latvijas statistikas atlasa” (M.Skujenieks, Rīga 1938):

 

Pasts

 

Pasta iestāžu skaits

Viena iestāde apkalpo

Nosūtītie pasta sūtījumi, tūkst.

km2

tūkst. iedzīv.

1919./20.

298

220

5,4

16311

1924./25

361

182

5,1

46027

1929./30

1057

62

1,7

83658

1934./35

1407

47

1,4

69167

1936./37

1428

46

1,4

75858

Telegrāfs

 

Iestāžu skaits

Vadu garums, 1000 km

Viena iestāde apkalpo

Nosūtītās maksas telegrammas, tūkst.

km2

tūkst. iedzīv.

1919./20.

87

4

755

18,3

109

1924./25

372

27

177

4,9

484

1929./30

766

36

86

2,5

439

1934./35

1197

40

55

1,6

248

1936./37

1223

40

54

1,6

258

Telefons

 

Vadu garums, 1000 km

Abonentu skaits

Sarunu skaits, tūkst.

Km uz 1 telefona aparātu

Iedzīvotāju skaits uz 1 telefona aparātu

1919./20.

10

1180

9070

56

1331

1924./25

132

15256

47012

4

118

1929./30

316

40996

70883

2

45

1934./35

454

59872

102413

1

32

1936./37

486

65702

109240

1

29

[…] Latvijas valsts pastāvēšanas laikā pasta iestāžu skaits palielinājies pieckārtīgi. Ja 1920.gadā viena pasta iestāde bija uz 220 km2, tad tagad jau uz katriem 46 km2 vai 1400 iedzīvotājiem ir viena pasta iestāde. Telegrāfa iestāžu skaits tagad ir 14 reizes lielāks nekā 1920.gadā, vadu garums ir 10 reizes lielāks nekā 1920.gadā, viena iestāde apkopo tikai 54 km2 un 1600 iedzīvotājus, kamēr 1920.gadā 755 km2 un 18300 iedzīvotājus. Tomēr pasta sūtījumu un telegrammu skaits samazinājies. Vislielākais pasta sūtījumu skaits bija 1930./31. gadā – 84775000. Ar šo gadu pasta sūtījumu skaits, sakarā ar telefona satiksmes pieaugšanu un saimniecisko krīzi, sāk samazināties. […]

Tanī pašā laikā no niecīga sākuma izauga un attīstījās telefoniskā satiksme. 1920.gadā telefonam bija tikai 10190 kilometrus gari vadi. Vadu garums ar katru gadu palielinājās un 1937./38.gadā sasniedza 511477 km, t.i. palielinājās piecdesmitkārtīgi. Abonentu skaits nepārtraukti ar katru gadu palielinājās. 1920.gadā bija 1180 abonenti, bet 1937./38. gadā jau 70 524. 1920./21. gadā notika 9 miljoni sarunu, bet 1937./38. gadā 115 miljoni sarunu. […]

 

 

 

Dati apkopoti no Valsts statistiskās pārvaldes izdevumiem "Latvijas statistikas gadagrāmata" (1920-1939).

 

 

 

 

Interesanti fakti...

 

Telefona staciju darbība 1921./22.gadā (Latvijas statistikas gada grāmata 1921)

Pasta sūtījumi 1921./22.gadā (Latvijas statistikas gada grāmata 1921)

Uz ārzemēm nosūtīto pasta sūtījumu sadalījums pēc valstīm 1931./32.gadā (Latvijas statistikas gada grāmata 1931)

No ārzemēm saņemto pasta sūtījumu sadalījums pēc valstīm 1931./32.gadā (Latvijas statistikas gada grāmata 1931)

Telefona darbība 1936./37.gadā (Latvijas statistikas gada grāmata 1936)