Saskaņotais patēriņa cenu indekss: cenu pārmaiņas, %

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās - Gads/ Mēnesis, Grupas un Cenu pārmaiņas
VISAS PRECES UN PAKALPOJUMI
Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%) Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%) Pārmaiņas vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem (%)
2017M02 0.4 3.2 0.7
2017M03 0.9 3.3 1.0
2017M04 0.4 3.3 1.3
2017M05 0.2 2.7 1.6
2017M06 0.4 3.1 1.9
2017M07 -0.8 2.6 2.1
2017M08 -0.1 3.2 2.4
2017M09 0.2 3.0 2.6
2017M10 0.4 2.7 2.8
2017M11 0.1 2.7 2.9
2017M12 0.0 2.2 2.9
2018M01 -0.1 2.0 2.8
2018M02 0.2 1.8 2.7
Centrālā statistikas pārvalde (CSP) informē: Līdz ar ziņojumu par patēriņa cenu pārmaiņām 2016. gada maijā, ir pārskatīti CSP datubāzēs publicēto visu ECOICOP līmeņu patēriņa cenu indeksu nosaukumi atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/792 (2016. gada 11. maijs) par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un mājokļu cenu indeksu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 I pielikumam. ECOICOP līmeņu nosaukumu pārskatīšana neietekmē līdz šim publicēto vai nākamo periodu patēriņa cenu indeksu vērtības un aptvērumu.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi