Saskaņotais patēriņa cenu indekss: cenu pārmaiņas, %

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās - Gads/ Mēnesis, Grupas un Cenu pārmaiņas
VISAS PRECES UN PAKALPOJUMI
Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%) Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%) Pārmaiņas vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem (%)
2016M03 0.8 -0.6 0.1
2016M04 0.4 -0.7 0.0
2016M05 0.7 -0.8 -0.2
2016M06 0.1 -0.6 -0.3
2016M07 -0.3 0.1 -0.3
2016M08 -0.7 -0.1 -0.3
2016M09 0.4 0.5 -0.2
2016M10 0.6 1.1 -0.1
2016M11 0.1 1.2 0.0
2016M12 0.6 2.1 0.1
2017M01 0.1 2.9 0.4
2017M02 0.4 3.2 0.7
2017M03 0.9 3.3 1.0
Centrālā statistikas pārvalde (CSP) informē: Līdz ar ziņojumu par patēriņa cenu pārmaiņām 2016. gada maijā, ir pārskatīti CSP datubāzēs publicēto visu ECOICOP līmeņu patēriņa cenu indeksu nosaukumi atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/792 (2016. gada 11. maijs) par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un mājokļu cenu indeksu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 I pielikumam. ECOICOP līmeņu nosaukumu pārskatīšana neietekmē līdz šim publicēto vai nākamo periodu patēriņa cenu indeksu vērtības un aptvērumu.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi