Saskaņotais patēriņa cenu indekss: cenu pārmaiņas, %

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās - Gads/ Mēnesis, Grupas un Cenu pārmaiņas
VISAS PRECES UN PAKALPOJUMI
Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%) Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%) Pārmaiņas vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem (%)
2016M11 0.1 1.2 0.0
2016M12 0.6 2.1 0.1
2017M01 0.1 2.9 0.4
2017M02 0.4 3.2 0.7
2017M03 0.9 3.3 1.0
2017M04 0.4 3.3 1.3
2017M05 0.2 2.7 1.6
2017M06 0.4 3.1 1.9
2017M07 -0.8 2.6 2.1
2017M08 -0.1 3.2 2.4
2017M09 0.2 3.0 2.6
2017M10 0.4 2.7 2.8
2017M11 0.1 2.7 2.9
Centrālā statistikas pārvalde (CSP) informē: Līdz ar ziņojumu par patēriņa cenu pārmaiņām 2016. gada maijā, ir pārskatīti CSP datubāzēs publicēto visu ECOICOP līmeņu patēriņa cenu indeksu nosaukumi atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/792 (2016. gada 11. maijs) par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un mājokļu cenu indeksu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 I pielikumam. ECOICOP līmeņu nosaukumu pārskatīšana neietekmē līdz šim publicēto vai nākamo periodu patēriņa cenu indeksu vērtības un aptvērumu.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi