Saskaņotais patēriņa cenu indekss, 2015=100

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās - Gads/ Mēnesis, Grupas un Cenu pārmaiņas
VISAS PRECES UN PAKALPOJUMI
2015=100
2017M05 103.39
2017M06 103.82
2017M07 103.00
2017M08 102.90
2017M09 103.07
2017M10 103.44
2017M11 103.54
2017M12 103.57
2018M01 103.49
2018M02 103.72
2018M03 105.06
2018M04 105.35
2018M05 105.83
Centrālā statistikas pārvalde (CSP) informē: Līdz ar ziņojumu par patēriņa cenu pārmaiņām 2016. gada maijā, ir pārskatīti CSP datubāzēs publicēto visu ECOICOP līmeņu patēriņa cenu indeksu nosaukumi atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/792 (2016. gada 11. maijs) par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un mājokļu cenu indeksu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 I pielikumam. ECOICOP līmeņu nosaukumu pārskatīšana neietekmē līdz šim publicēto vai nākamo periodu patēriņa cenu indeksu vērtības un aptvērumu.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi