Saskaņotais patēriņa cenu indekss, 2015=100

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās - Gads/ Mēnesis, Grupas un Cenu pārmaiņas
VISAS PRECES UN PAKALPOJUMI
2015=100
2016M12 101.38
2017M01 101.45
2017M02 101.86
2017M03 102.74
2017M04 103.19
2017M05 103.39
2017M06 103.82
2017M07 103.00
2017M08 102.90
2017M09 103.07
2017M10 103.44
2017M11 103.54
2017M12 103.57
Centrālā statistikas pārvalde (CSP) informē: Līdz ar ziņojumu par patēriņa cenu pārmaiņām 2016. gada maijā, ir pārskatīti CSP datubāzēs publicēto visu ECOICOP līmeņu patēriņa cenu indeksu nosaukumi atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/792 (2016. gada 11. maijs) par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un mājokļu cenu indeksu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 I pielikumam. ECOICOP līmeņu nosaukumu pārskatīšana neietekmē līdz šim publicēto vai nākamo periodu patēriņa cenu indeksu vērtības un aptvērumu.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi