Patēriņa cenu indekss, 2005=100, 2010=100, 2015=100

PC0231. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās (ECOICOP) - Gads/ Mēnesis, Grupas un apakšgrupas (ECOICOP) un Cenu pārmaiņas
VISAS PRECES UN PAKALPOJUMI
2005=100 2010=100 2015=100
2016M02 147.5 106.4 98.9
2016M03 148.5 107.2 99.6
2016M04 149.1 107.5 100.0
2016M05 149.9 108.2 100.6
2016M06 149.9 108.2 100.6
2016M07 149.4 107.8 100.2
2016M08 148.4 107.1 99.6
2016M09 149.1 107.6 100.0
2016M10 150.2 108.4 100.8
2016M11 150.5 108.6 101.0
2016M12 151.4 109.2 101.6
2017M01 151.6 109.4 101.7
2017M02 152.3 109.8 102.1
Centrālā statistikas pārvalde (CSP) informē: 1) No 2016. gada 1. janvāra Patēriņa cenu indeksa, Saskaņotā patēriņa cenu indeksa un Nemainīgās nodokļu likmes saskaņotā patēriņa cenu indeksa aprēķiniem tiek lietota Eiropas individuālā patēriņa veidu klasifikācija (turpmāk - ECOICOP). Jaunā klasifikācija nodrošina datu lietotājus ar cenu indeksiem detalizētākā griezumā (līdz pat apakšklašu līmenim atsevišķām grupām). ECOICOP aizstās līdz šim izmantoto COICOP klasifikāciju. Cenu indeksi atbilstoši COICOP klasifikācijai par periodiem līdz 2015. gadam datu lietotājiem būs pieejami CSP datubāzēs arī turpmāk. Pāreja uz jauno klasifikāciju neietekmē līdzšinējos datus, jo ECOICOP un COICOP klasifikāciju struktūras sakrīt līdz klašu līmenim.
2) Līdz ar ziņojumu par patēriņa cenu pārmaiņām 2016. gada maijā, ir pārskatīti CSP datubāzēs publicēto visu ECOICOP līmeņu patēriņa cenu indeksu nosaukumi atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/792 (2016. gada 11. maijs) par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un mājokļu cenu indeksu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 I pielikumam. ECOICOP līmeņu nosaukumu pārskatīšana neietekmē līdz šim publicēto vai nākamo periodu patēriņa cenu indeksu vērtības un aptvērumu.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi