Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās (tūkstošos)

LLG022. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās (tūkstošos) - Lauksaimniecības dzīvnieki un Gads
1938 1940 1980
Liellopi 1 195 986 1 427
..teļi līdz 1 gadam ... ... ...
..jaunlopi no 1 līdz 2 gadiem ... ... ...
..liellopi vecāki par 2 gadiem ... ... ...
..slaucamās govis 856 797 580
Cūkas 797 588 1 759
..sivēni līdz 20 kg ... ... ...
..sivēni 20 līdz 50 kg ... ... ...
..nobarojamās cūkas ... ... ...
..sivēnmātes ... ... ...
..vaislas jauncūkas ... ... ...
Aitas 1 328 602 203
..aitu mātes ... ... 134
Kazas ... 10 6
Zirgi 391 393 35
Mājputni 4 287 2 000 11 158
..dējējvistas ... ... ...
Bišu saimes ... ... 120
No 2008.g. liellopu, aitu, kazu, zirgu skaits-Valsts aģentūras Lauksaimniecības datu centrs (LDC) dati.
Metadati Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi