Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās (tūkstošos)

LLG022. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās (tūkstošos) - Lauksaimniecības dzīvnieki un Gads
2013 2014 2015
Liellopi 406 422 419
..teļi līdz 1 gadam 109 118 114
..jaunlopi no 1 līdz 2 gadiem 75 75 76
..liellopi vecāki par 2 gadiem 222 229 229
..slaucamās govis 165 166 162
Cūkas 368 349 334
..sivēni līdz 20 kg 87 81 74
..sivēni 20 līdz 50 kg 108 89 80
..nobarojamās cūkas 127 139 142
..sivēnmātes 29 27 24
..vaislas jauncūkas 15 12 13
Aitas 85 93 102
..aitu mātes 53 56 60
Kazas 13 12 13
Zirgi 11 10 10
Mājputni 4 986 4 414 4 532
..dējējvistas 2 431 2 444 2 335
Bišu saimes 86 95 93
No 2008.g. liellopu, aitu, kazu, zirgu skaits-Valsts aģentūras Lauksaimniecības datu centrs (LDC) dati.
Metadati Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi