Latvijas Republikas ģeogrāfiskais stāvoklis

GZG01. Latvijas Republikas ģeogrāfiskais stāvoklis - Rādītāji
Teritorija, km² 64 573
sauszeme 62 113
..lauksaimniecības zeme 23 358
..mežu zeme 30 662
iekšējie ūdeņi 2 460
Kopējā aizsargājamā platība, km² 12 790
teritorijas garums no ziemeļiem uz dienvidiem, km 210
teritorijas garums no rietumiem uz austrumiem, km 450
Robežas garums, km 1 866
sauszemes robežas garums 1 368
..robeža ar Igauniju (ziemeļos) 343
..robeža ar Krieviju (austrumos) 276
..robeža ar Baltkrieviju (dienvidaustrumos) 173
..robeža ar Lietuvu (dienvidos) 588
jūras robežas garums 498
Metadati
Datu avots par iekšzemes ūdeņu, mežu un lauksaimniecības zemju platību, kuras ir reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz 2008.gada 1.janvāri, ir Valsts zemes dienesta “Zemes pārskats”. Latvijas kopējā platība aprēķināta pēc administratīvo teritoriju platību summas. Teritorijas galējie punkti: ziemeļos - 58°05' N, dienvidos - 55°40' N, rietumos - 20°58' E, austrumos - 28°14' E.
Datu avots par iekšzemes ūdeņu, mežu un lauksaimniecības zemju platību, kuras ir reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz 2017. gada 1. janvāri, ir Valsts zemes dienesta “Zemes pārskats”. Latvijas kopējā platība aprēķināta pēc administratīvo teritoriju platību summas.