Ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu skaits un platība

BU06. Ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu skaits un platība statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados - Gads/ Ceturksnis, Rādītāji, Teritoriālā vienība un Skaits; platība
Pavisam
LATVIJA
Dzīvokļu skaits Platība, tūkst. m2
2016/1.ceturksnis 391 78.6
2016/2.ceturksnis 429 89.2
2016/3.ceturksnis 812 106.6
2016/4.ceturksnis 565 100.3
2017/1.ceturksnis 386 74.9
2017/2.ceturksnis 607 104.6
2017/3.ceturksnis 647 97.8
2017/4.ceturksnis 631 107.1
2018/1.ceturksnis 576 100.2
21.02.2018. dati ir laboti, jo ir precizēta informācija par ēku pieņemšanu ekspluatācijā.
Informācija par to, kā piemērojami Noteikumi par būvju klasifikāciju pēc 2017. gada 1. jūnija: Ar 2017. gada 1. jūniju spēku zaudē Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1620 'Noteikumi par būvju klasifikāciju' (turpmāk - Būvju klasifikācija). Tas izriet no Statistikas likuma pārejas noteikumu 2. punkta 12. apakšpunkta, atbilstoši kuram līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada 31. maijam, ir piemērojama Būvju klasifikācija. Kaut gan Būvju klasifikāciju no 2017. gada 1. jūnija formāli vairs nevar piemērot, Administratīvā procesa likums paredz būtisku regulējumu gadījumiem, ja jautājums nav noregulēts ar ārēju normatīvo aktu. Minētā likuma 15. panta divpadsmitā daļa nosaka, ka iestāde un tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tās nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Ņemot vērā, ka Ministru kabinets nav pieņēmis jaunu būvju klasifikāciju, tad arī pēc 2017. gada 31. maija piemērojama līdzšinējā Būvju klasifikācija. Tā piemērojama līdz brīdim, kad spēkā stāsies jaunie Ministru kabineta noteikumi, kas noteiks būvju klasifikāciju. 2017. gada 27. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē (prot. Nr. 17., 26. §) ir izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts 'Būvju klasifikācijas noteikumi' (VSS-475), kas aizstās Būvju klasifikāciju.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi