Tautas skaitīšanas galvenais mērķis 

Tautas skaitīšana ir praktiski vienīgā detalizētu visaptverošu datu ieguves metode par iedzīvotājiem, viņu ģimenēm un mājokļiem iespējami mazākā teritoriālā dalījumā - par katru novadu un pilsētu, kā arī par lielākajām lauku apdzīvotajām vietām.

Tautas skaitīšanas metode

Daļu no tautas skaitīšanas programmā ietvertās informācijas ieguva, apkopojot administratīvo reģistru (Iedzīvotāju reģistra, Nekustamā īpašuma reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra) datus. Taču ir jomas, kurās šādu reģistru trūkst, piemēram, izglītības reģistrs, profesiju un nodarbošanās reģistrs, u.c. Tādēļ vienīgā iespējamā informācijas iegūšanas metode bija atbilstošo jautājumu uzdošana iedzīvotājiem.

Pirms tautas skaitīšanas tika definēti iedzīvotāji, kuri ir jāiekļauj Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju skaitā. Tās ir visas personas, kuras:

 • Latvijas teritorijā ir dzīvojušas vismaz 12 mēnešus pirms tautas skaitīšanas sākuma (01.03.2011);
 • Latvijas teritorijā ir ieradušās 12 mēnešu laikā pirms tautas skaitīšanas sākuma ar nodomu Latvijā pavadīt vismaz vienu gadu.

2011. gada tautas skaitīšanā nebija jāskaita tās personas, kuras:

 • reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā, bet uzturas ārpus Latvijas teritorijas ilgāk par 12 mēnešiem;
 • ieceļojušas valstī laika posmā, kas ir īsāks par 12 mēnešiem pirms tautas skaitīšanas sākuma, dzīvo Latvijā un neplāno uzturēties šeit ilgāk par 12 mēnešiem;
 • dzimušas pēc 01.03.2011.;
 • mirušas pirms 01.03.2011.;
 • ārvalstu militārais, jūru spēku un diplomātiskais personāls un viņu ģimenes locekļi, kas uzturas valstī,
 • tūristi.
   

Tautas skaitīšanas pirmais posms ilga no 2011.gada 1.marta līdz 12.martam, kad pirmo reizi Latvijas tautas skaitīšanu praksē iedzīvotājiem tika radīta iespēja aizpildīt tautas skaitīšanas anketas tiešsaistes režīmā internetā. Šajā tautas skaitīšanas posmā tika savākti dati par 30 % no kopējā iedzīvotāju skaita un 17 % no kopējā mājokļu skaita.

Tautas skaitīšanas otrais posms ilga no 2011.gada 17.marta līdz 31.maijam, kad tautas skaitītāji apmeklēja iedzīvotājus viņu dzīvesvietās. Tautas skaitīšanas otrajā posmā tika iegūta informācija par 83 % no tautas skaitītāju darba uzdevumos iekļautajām personām un par 97 % darba uzdevumos iekļautajiem mājokļiem. Iegūto datu kvalitāte tika kontrolēta - tika pārbaudīti 3 % no katra tautas skaitītāja veikuma. Kopumā tautas skaitīšanā iegūto datu kvalitātes kontroles laikā tika pārbaudītas vairāk kā 26 tūkst. adrešu.

Ņemot vērā iedzīvotāju lielo interesi un vēlēšanos aizpildīt anketas internetā, CSP no 2011.gada 1.jūnija līdz 10.jūnijam organizēja vēl papildu trešo tautas skaitīšanas posmu, kad tiem iedzīvotājiem, kuri nebija piedalījušies pirmajā un otrajā tautas skaitīšanas posmā, tika dota iespēja aizpildīt tautas skaitīšanas anketas internetā.

2011.gada tautas skaitīšanas trijos posmos tika iegūta informācija par 1880 tūkst. personām. Tomēr dažādu iemeslu dēļ, piemēram, neatbildētības, iedzīvotāju nesastapšanas gadījumu vai intervētāju kļūdu dēļ u.c. tautas skaitīšanas laikā nebija iespējams iegūt informāciju pilnīgi par visām Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā reģistrētajām personām. Tādēļ, lai noskaidrotu, vai nesaskaitītās personas ir (nav) uzskatāmas par Latvijas Republikas teritorijas pastāvīgiem iedzīvotājiem 2011.gada 1.martā, tika izmantota valsts administratīvo reģistru informācija.

Izanalizējot vairākus kritērijus par labākajiem kritērijiem nesaskaitīto personu (ne)atzīšanai par Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju, tika izvēlēti šādi:

 • 0–17 gadus veca persona ir atzīstama par Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju, ja tā no 2010.gada 1.marta līdz 2011.gada 28.februārim ir fiksēta VSAA pensiju datos, VNC datos, pašvaldību datos vai IZM datos;
 • 18–61 gadus veca persona atzīstama par Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju, ja tā no 2010.gada 1.marta līdz 2011.gada 28.februārim vismaz divus mēnešus ir fiksēta VID darba ņēmēju datubāzēs vai vismaz divas reizes VNC datu bāzē, vai vismaz vienu reizi kādā no pārējiem izmantotiem reģistriem vai administratīvo VID pašnodarbināto personu datubāzēm, NVA datubāzē, VSAA datubāzē vai pašvaldību datubāzē;
 • 62 gadus un vecāka persona atzīstama par Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju, ja tā no 2010.gada 1.marta līdz 2011.gada 28.februārim ir fiksēta VSAA pensiju vai sociālo pakalpojumu, VNC vai pašvaldību datos.
   

Par Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem papildu tika atzīti 188 tūkst. personu, bet 160 tūkst. personu netika atzīti par Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem.
 

Datu publicēšana

Prioritārie galīgie kopsavilkuma dati par iedzīvotāju skaitu un nodarbinātību (nozaru, profesiju griezumā) tiks publicēti 2012.gada 1.pusgadā.

2012.gada 4.ceturksnī tiks izdota publikācija "2011.gada tautas skaitīšanas rezultāti īsumā" un šie dati tiks ievietoti CSP datubāzēs internetā.

Pilnībā 2011.gada tautas skaitīšanas kopsavilkuma datubāze daudzdimensiju tabulu veidā būs pieejama 2014.gada martā.

Tautas skaitīšanas kopsavilkuma dati būs plaši pieejami visiem iedzīvotājiem. Tie tiks publicēti CSP mājas lapā, nosūtīti bibliotēkām un visām pašvaldībām.

 

18.janvāra preses konferences par tautas skaitīšanas rezultātiem prezentācija.

 

Lasīt kopsavilkumu par tautas skaitīšanas norisi »

Informatīvais ziņojums par 2011.gada tautas skaitīšanas gaitu un galvenajiem rezultātiem »
 

 


Tautas skaitīšanas likums un citi normatīvie akti sadaļā Dokumenti →