Dati par darbaspēka izmaksām tiek izmantoti, lai noskaidrotu vienas stundas darbaspēka izmaksas un darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesī sadalījumā pa saimniecisko darbību veidiem.

Definīcijas

Bruto darba samaksa ir regulāra un neregulāra tiešā darba samaksa – pamatalga (mēnešalga, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, piemaksas par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās, piemaksas pie atvaļinājuma, atvaļinājuma pabalsts, kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu; samaksa par nenostrādātām dienām – par ikgadējo un papildatvaļinājumu, samaksa par citām dienām, kurās nestrādā; valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu, ko maksā strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas. Saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, apkopojot datus par darbaspēka izmaksām, bruto darba samaksas sastāvā iekļauta darba samaksa natūrā.

Sākot ar 2009. gadu, bruto darba samaksas sastāvā iekļauta samaksa par dīkstāvēm: līdz 2008. gadam samaksa par dīkstāvēm ir pārējo darbaspēka izmaksu sastāvā.

Darba samaksa natūrā ir bruto samaksa ar precēm un pakalpojumiem, ko darba devējs nodrošina saviem darbiniekiem par brīvu vai par pazeminātām cenām un kas tiek uzskatīta par darbinieku papildu ienākumiem. Tajā ietilpst: preces un pakalpojumi privātai lietošanai, izdevumi darbinieku nodrošināšanai ar dzīvojamo platību, darba devēja izdevumi automobiļu lietošanai personīgajām vajadzībām, ēdināšanas taloni un uzturdevas kompensācija, izmaksas bērnudārza nodrošināšanai, transporta izdevumu segšana no mājām uz darba vietu, tās mobilā tālruņa, ko lieto gan darbam, gan privāti, rēķina daļas, kuru sedz darba devējs, apmaksa u. c.

Darba devēja izdevumi, kas nepieciešami, lai nodarbinātu darbiniekus.

Darbaspēka izmaksas satur atlīdzību par padarīto darbu gan naudā (tiešā darba samaksa), gan preču un pakalpojumu veidā (darba samaksa natūrā); darba devēja obligātos un brīvprātīgos sociālās apdrošināšanas maksājumus darbinieku labā; darba devēja tiešos sociālos maksājumus darbiniekiem, kā arī citas izmaksas, kas rodas, nodarbinot darbaspēku. 

Aprēķinos no darbaspēka izmaksām tiek atņemtas darba samaksas subsīdijas. 

Darbaspēka izmaksu summa gadā, dalīta ar darbinieku skaitu normālā darba laika vienībās.

Neregulārā bruto darba samaksa ir maksājumi naudā, kas netiek maksāti katrā samaksas periodā: ceturkšņa prēmijas vai prēmijas par lielāku laika periodu, prēmijas svētkos, piemaksas pie atvaļinājuma, atvaļinājuma pabalsts, kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu.

Pārējās darbaspēka izmaksās iekļauts: valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko maksā darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildu pensiju apdrošināšanas iemaksas, veselības un dzīvības apdrošināšanas iemaksas u. c.), darba devēja pabalsti, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksa, atlaišanas pabalsts, samaksa par dīkstāvēm (līdz 2008. gadam ieskaitot), uzņēmējdarbības riska valsts nodeva.

Salīdzinot ar ceturkšņa datiem, pārējas darbaspēka izmaksas gadā satur profesionālās apmācības izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar darbinieku pieņemšanu darbā, darba apģērba un uniformu izmaksas, darba dēļ nepieciešamo medicīnisko pārbaužu un vakcināciju izmaksas, speciālu ēdienu un dzērienu izmaksas.

Regulārā bruto darba samaksa ir regulāri maksājumi naudā katrā samaksas periodā (nedēļā, mēnesī), ieskaitot atvaļinājuma apmaksu.

Statistiskā vienība ir visi ekonomiski aktīvie uzņēmumi, valsts un pašvaldības iestādes, nodibinājumi, biedrības un fondi.

Darbaspēka izmaksu summa ceturksnī (gadā), dalīta ar attiecīgajā ceturksnī (gadā) nostrādāto stundu summu.

Salīdzinot ar ceturkšņa datiem, vienas stundas darbaspēka izmaksas gadā satur profesionālās apmācības un darbā pieņemšanas izdevumus; darba apģērba, uniformu un citas, iepriekš neuzskaitītas, darbaspēka izmaksas.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Statistikas tēma Dati par periodu Datu publicēšanas datumskārtošanas ikona Piezīmes
Vienas stundas darbaspēka izmaksas
 • par 2017.gadu
29.03.2018
Vienas stundas darbaspēka izmaksas
 • par 2016.gadu
31.03.2017
Vienas stundas darbaspēka izmaksas
 • par 2015.gadu
31.03.2016
Vienas stundas darbaspēka izmaksas
 • par 2014.gadu
31.03.2015
Vienas stundas darbaspēka izmaksas
 • par 2013.gadu
31.03.2014

Klasifikācijas

Dati apkopoti, aprēķināti un publicēti, izmantojot Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas 2. redakciju (NACE 2. red.).

CSP mājaslapā ir publicēts Klasifikāciju katalogs ar klasifikāciju kodiem un to skaidrojumiem.

Preses ziņojumi

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Vienas stundas darbaspēka izmaksu dati tiek iegūti, veicot uzņēmumu, centrālo valdības institūciju, pašvaldību un to institūciju un institucionālo vienību apsekojumu.

Informācija tiek iegūta, apkopojot CSP izstrādātās ceturkšņa statistikas pārskata veidlapas par komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu darbību ( 2-darbs, 2-darbs-pašvaldibas un  2-darbs (īsā)) datus un administratīvos datus.

Veidlapu 2-darbs (īsā), kurā ir mazāk rādītāju nekā veidlapā 2-darbs, aizpilda individuālie komersanti, nodibinājumi, biedrības un fondi ar darbinieku skaitu no 7 līdz 49. Veidlapu 2-darbs-pašvaldības aizpilda pašvaldības un citas pašvaldību struktūru iestādes. Pārējās izlasē iekļuvušās statistiskās vienības - veidlapu 2-darbs.

Administratīvie dati tiek iegūti CSP aprēķinu rezultātā no Valsts ieņēmuma dienesta datiem – no ziņojuma par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, ziņojuma par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un no Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas.

Informācija tiek apkopota visās nozarēs. Dati pa saimniecisko darbību veidiem tiek apkopoti pēc respondenta galvenā darbības veida, kurā tiek iekļauti arī visi pārējie respondenta darbības veidi, izņemot pašvaldību centralizētās grāmatvedības, kuras datus iesniedz atsevišķi pa šādām nozarēm:

 • elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana;
 • valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana;
 • izglītība;
 • sociālā aprūpe ar izmitināšanu;
 • sociālā aprūpe bez izmitināšanas;
 • radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības;
 • bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība;
 • uzkopšanas darbības.

Mājaslapas sadaļā Respondentiem/Veidlapas varat iepazīties ar apsekojumu veidlapām.

Mērķa populācija

Datu mērķpopulācija ir visas ekonomiski aktīvas statistiskās vienības 2017. gadā – valsts un pašvaldību budžeta iestādes, valsts un pašvaldību komersanti, privātās komercsabiedrības, individuālie komersanti, zemnieku un zvejnieku saimniecības ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi ar nodarbināto skaitu 1 un vairāk.

Apsekojuma mērķa populācijai nepieder:

 • reliģiskās organizācijas;
 • lauku amatnieka uzņēmumi;
 • ģimenes uzņēmumi;
 • fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicējas.

Mērķa populācijā neietilpst arī statistiskās vienības, kurām NACE 2. red. pamatdarbības nozares kods sākas ar 97 vai 98.

Mērķa populācija Nodarbināto skaits
1–6 7–9 10–49 50+
Valsts un pašvaldību budžeta iestādes pilns apsekojums
Valsts un pašvaldību komersanti pilns apsekojums
Privātās komercsabiedrības imputē izlases apsekojums pilns apsekojums
Individuālie komersanti imputē izlases apsekojums pilns apsekojums
Zvejnieku un zemnieku saimniecības neapseko pilns apsekojums
Nodibinājumi, biedrības fondi valsts vai pašvaldību nodibinājumi (SVTK* kods sākas ar 1 vai 2) pilns apsekojums

pārējie
(SVTK* kods nesākas ar 1 vai 2)

imputē izlases apsekojums pilns apsekojums

*SVTK – CSP Statistisko vienību tipoloģiskais klasifikators.

Izlases apjoms

2017. gadā katru ceturksni tiek apsekoti vairāk nekā 7 tūkst. respondentu.

Budžeta iestādes, komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk un visas privātā sektora komercsabiedrības ar darbinieku skaitu 50 un vairāk tiek apsekotas pilnībā. Pārējās statistiskās vienības apseko izlases veidā, lietojot vienkāršo gadījuma izlasi, kuru veic iepriekš izveidotās stratās pēc saimnieciskās darbības veida un uzņēmuma lieluma (pēc darbinieku skaita).

Mērķpopulācija Izlases apjoms Rāmis %
Valsts un pašvaldību budžeta iestādes 992 992 100
Valsts un pašvaldību komersanti 457 457 100
Privātās komercsabiedrības 5 830 14 677 40
Individuālie komersanti 27 120 23
Zvejnieku un zemnieku saimniecības 7 7 100
Nodibinājumi, biedrības fondi 179 397 45
Kopā 7 492 16 650 45

Izlasē, neatkarīgi no visiem citiem nosacījumiem, tika iekļauti 1040 vispārējās valdības sektora uzņēmumi (institucionālā sektora klasifikācijas kods sākas ar S13).

Datu aprēķināšana

Aprēķina metodes

Informācija tiek iegūta no statistikas pārskatiem katru ceturksni. Datus par gadu iegūst, summējot gada laikā reizi ceturksnī saņemto informāciju. No izlasē iekļautajiem respondentiem iegūtā informācija tiek vispārināta, izmantojot katrai izlases vienībai piešķirtos svarus. Informācija tiek apkopota pēc respondenta galvenā darbības veida.

Katru ceturksni datu kopsavilkumi tiek analizēti, lai novērtētu nerespondējošo un tiešā veidā neapsekoto statistisko vienību imputācijas un svaru pielietošanas rezultātā iegūto datu ticamību. Kopsavilkumu rādītāji tiek salīdzināti ar iepriekšējiem periodiem un administratīvajiem datu avotiem.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas (DI) periodā t tiek aprēķinātas šādi:

DIt = KDIt : KSt, kur

KDIt – kopējās darbaspēka izmaksas periodā t;

KSt – kopējās faktiski nostrādātās stundas periodā t.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķina atsevišķi katrai no šādām darbaspēka izmaksu kategorijām:

 1. vienas stundas darbaspēka izmaksām;
 2. darba samaksai;
 3. pārējām darbaspēka izmaksām.

Datu precizēšana

Ceturkšņa dati tiek pārskatīti katru ceturksni no gada sākuma. Gada dati netiek precizēti.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

Dati par vienas stundas darbaspēka izmaksām ir pieejami no 2000. gada.

Ar 2009. gada 1. ceturksni dati tiek publicēti pēc jaunās saimniecisko darbību klasifikācijas NACE 2. red. Lai nodrošinātu pietiekami garu salīdzināmu datu laikrindu, 2005.–2008. gada dati tika pārrēķināti saskaņā ar jauno NACE redakciju.

Starptautiskie salīdzinājumi

Eurostat

Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat) apkopo un savā mājas lapā publicē darbaspēka izmaksas stundā Eiropas Savienības un eirozonas valstīs kopā, kā arī par katru valsti atsevišķi. Šos datus var atrast sadaļā: Statistics Database / Population and social conditions / Labour market / Labour costs:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

Konfidencialitāte

Respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti aizsargā Statistikas likuma 17.pants, kas nosaka tiesības un pienākumus, kuri jāveic Centrālajai statistikas pārvaldei vai citām institūcijām, kas nodarbojas ar valsts un citu statistiku. Lasīt vairāk

Kvalitāte

Kvalitātes ziņojumus sagatavo saskaņā ar ES prasībām noteiktās statistikas jomās.

Kvalitātes ziņojumi sniedz detalizētu informāciju iekšējiem un ārējiem datu lietotājiem par sagatavoto datu kvalitāti un statistiskā produkta sagatavošanas posmiem. Kvalitātes ziņojumu tēmas ir pieejamas šeit.

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Lija Luste 67366917 daļas vadītājs Lija.Luste@csb.gov.lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

29.03.2018.

Saistītās tēmas

Darbaspēka izmaksas un to struktūra

Darbaspēka izmaksu indekss

Mēneša vidējā un reālā darba samaksa

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta