Dati tiek izmantoti, lai iegūtu informāciju par samaksātajiem vides nodokļiem (milj. EUR) sadalījumā pa nozarēm.

Definīcijas

Šajā kategorijā ietilpst nodokļi par energoresursiem, kurus izmanto gan transportlīdzekļos, gan stacionāros avotos.

Svarīgākie energoresursi, ko izmanto transportā, ir benzīns un dīzeļdegviela. 

Stacionāros avotos izmanto mazutu, dabasgāzi, ogles un elektroenerģiju.

Nodokļi par piesārņojošo vielu izmeti gaisā un ūdenī, atkritumu apsaimniekošanu un trokšņa kontroli, kā arī nodokļi par tādu resursu kā derīgie izrakteņi un ūdens izmantošanu un ieguvi.

Nodokļi, kas saistīti ar īpašumtiesībām un transportlīdzekļu izmantošanu.

Nodokļi par citām transporta iekārtām un ar to saistītiem pakalpojumiem arī ir iekļauti šajā grupā, ja vien tie atbilst vispārējai vides nodokļu definīcijai. 

Transporta nodokļi var būt vienreizēji nodokļi, kas saistīti ar iekārtas importu vai pārdošanu, vai periodiski (tādi kā transportlīdzekļu ikgadējā nodeva).  

Vides nodoklis ir tāds nodoklis, kura bāze ir fiziska vienība (vai fiziskas vienības aizstājējs) kaut kam tādam, kam ir pierādīta noteikta negatīva ietekme uz vidi un kas Eiropas kontu sistēmā (EKS'95) norādīts kā nodoklis.

Vides nodokļi tiek iedalīti šādās kategorijās: energoresursu, transporta, piesārņojuma un resursu nodokļi.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Statistikas tēma Dati par periodu Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona Piezīmes
Vides nodokļi pa darbības veidiem
  • par 2016.gadu
31.10.2018

Statistikas tēma Dati par periodu Datu publicēšanas datumskārtošanas ikona Piezīmes
Vides nodokļi pa darbības veidiem
  • par 2015.gadu
31.10.2017
Vides nodokļi pa darbības veidiem
  • par 2014.gadu
31.10.2016
Vides nodokļi pa darbības veidiem
  • par 2013.gadu
30.10.2015
Vides nodokļi pa darbības veidiem
  • par 2012. gadu
30.10.2014
Vides nodokļi pa darbības veidiem 30.10.2013

Klasifikācijas

Dati ir pieejami atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas 2. redakcijai (NACE 2. red.).

CSP mājaslapā ir publicēts Klasifikāciju katalogs ar klasifikāciju kodiem un to skaidrojumiem.

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Apsekojuma datu avots ir Valsts ieņēmuma dienestam (VID) iesniegtie gada pārskati. Informāciju par samaksātajiem energoresursu un transporta nodokļiem aprēķina, balstoties uz energoresursu patēriņu nozarē un mājsaimniecībās.

Informācija par piesārņojuma un resursu nodokļiem (dabas resursu nodoklis) tiek saņemta no VID uzņēmumu līmenī.

Mērķa populācija

Apsekojuma mērķa populācija ir ekonomiski aktīvie komersanti un mājsaimniecības.

Datu precizēšana

Publicētie dati var tikt precizēti.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

Dati ir salīdzināmi no 2008. gada.

Starptautiskie salīdzinājumi

Eurostat

Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat) apkopo un savā mājaslapā publicē vides statistikas datus par Eiropas Savienības valstīm. To var atrast sadaļā: Statistics/ Environment and energy/ Environment.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Andra Lazdiņa 67366747 vecākā referente Andra [dot] Lazdina [at] csb [dot] gov [dot] lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

25.10.2013.

Saistītās tēmas

Gaisa emisiju konti

Kaitīgo vielu izplūde atmosfērā

Investīcijas un kārtējās izmaksas vides aizsardzībai

Sadzīves un bīstamie atkritumi

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta