Vides aizsardzības izdevumi ir naudas apjoms, kas izmantots visām mērķtiecīgajām aktivitātēm, kas paredzētas tiešai piesārņojuma vai jebkāda cita veida vides stāvokļa pasliktināšanas novēršanai, samazināšanai un likvidēšanai. Tās ietver vides investīcijas, kārējos vides izdevumus un vides subsīdijas/naudas pārskaitījumus.

Vides aizsardzības izdevumu konti (EPEA – Environmental protection expenditure accounts) ietver datus par izdevumiem vides aizsardzībai tādā, veidā, ka tie ir salīdzināmi ar nacionālo kontu datiem.

Definīcijas

Bruto kapitālieguldījumi ir pamatkapitāla izlietojums (bruto) vides aizsardzības pakalpojumu nodrošināšanai pārdošanā vai pašu patēriņā. 

Šādi vides aizsardzības izdevumu kontā tiek apzīmēti visi ražotāji, kuru galvenā darbība ir vides aizsardzības (VA) pakalpojumu sniegšana, neatkarīgi no tā, vai viņi pieder privāto vai publisko ražotāju grupai un veic tirgus vai ārpustirgus darbības. 

Vides investīcijas ir visas summas, kas gada laikā iztērētās tehnikai, iekārtām un zemes izmantošanai vides aizsardzības jomā. 

Vispārējās valdības sektors ietver institucionālās vienības, kuru galvenās funkcijas ir ienākuma vai bagātības pārdale. Šo vienību izlaide ir paredzēta individuālajam vai kolektīvajam patēriņam un to finansē no citu sektoru vienību, vai arī visu institucionālo vienību obligātajām iemaksām. Šīs vienības ir ārpustirgus ražotāji.

Vispārējās valdības vides aizsardzības pakalpojumu gala patēriņš ir valsts izdevumi vides aizsardzības pakalpojumiem, kas sniegti tiešai personu individuālo vajadzību apmierināšanai (individuālajam patēriņam) vai sabiedrības locekļu kolektīvo vajadzību apmierināšanai (kolektīvais patēriņš). 

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Statistikas tēma Dati par periodu Datu publicēšanas datumskārtošanas ikona Piezīmes
Vides aizsardzības izdevuma konti
  • par 2015.gadu
10.11.2017
Vides aizsardzības izdevuma konti
  • par 2014.gadu
23.11.2016

Klasifikācijas

Kopējie vispārējās valdības izdevumi tiek klasificēti pēc vides aizsardzības darbību klasifikācijas (CEPA) klasēm un tiek sadalīti pēc izdevumu veida, saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu (EKS (2010).

CSP mājaslapā ir publicēts Klasifikāciju katalogs ar klasifikāciju kodiem un to skaidrojumiem.

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Datu vākšana

Dati apkopoti izmantojot Valsts kases datus.

Datu precizēšana

Publicētie dati var tikt precizēti.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

Dati ir salīdzināmi no 2013. gada.

Starptautiskie salīdzinājumi

Eurostat

Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat) apkopo un savā mājaslapā publicē vides statistikas datus par Eiropas Savienības valstīm. To var atrast sadaļā: Statistics/Environment and energy/Environment/ Environmental protection expenditure/database

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Iveta Brezinska 67366956 vecākā referente Iveta [dot] Brezinska [at] csb [dot] gov [dot] lv

Saistītās tēmas

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

23.11.2016.

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta