Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) dati sniedz informāciju par nefinanšu komercsabiedrību finansiālajiem rādītājiem pa ceturkšņiem. 

Definīcijas

Sistematizēts sabiedrības līdzekļu un līdzekļu finansēšanas avotu pārskats naudas izteiksmē noteiktā datumā.

Aktīvs un pasīvs ir bilances divas savstarpēji līdzsvarotas daļas (aktīvs = pasīvs).

Bilance ir gada pārskata sastāvdaļa.

Bilances aktīvs atspoguļo sabiedrības īpašumā esošos līdzekļus, kuri tiek klasificēti atbilstoši to lietošanas ilgumam: ilgtermiņa ieguldījumi un apgrozāmie līdzekļi.

 • Ilgtermiņa ieguldījumi ir līdzekļi, kas ietekmē sabiedrības saimniecisko darbību vairāku gadu laikā, un tos iedala – nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi, bioloģiskie aktīvi un ilgtermiņa finanšu ieguldījumi. 
 • Apgrozāmie līdzekļi ir līdzekļi, kurus paredzēts pārvērst naudā, pārdot vai izlietot tuvāko 12 mēnešu laikā vai parastā saimnieciskās darbības ciklā. Sabiedrības apgrozāmo līdzekļu veidi ir: krājumi, pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi, debitori, īstermiņa finanšu ieguldījumi un naudas līdzekļi (kasē un bankas kontos). 

Bilances pasīvs atspoguļo sabiedrības līdzekļu finansējuma avotus: pašu kapitāls un aizņemtais kapitāls (kreditori).

 • Pašu kapitāls – konti, kuros uzskaita tos līdzekļu avotus, kas veido uzņēmuma īpašumu. 
 • Ilgtermiņa un īstermiņa kreditori – sabiedrību parādi, kas jāsamaksā citām juridiskām un fiziskām personām. 

Nefinanšu komersanti ir saimnieciskas vienības, kas veic preču ražošanu vai sniedz nefinanšu pakalpojumus nolūkā gūt peļņu vai citus labumus; nefinanšu komersanti ir, piemēram, kapitālsabiedrības, akciju sabiedrības un individuālie komersanti.

Ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu.

Sabiedrības darba cikla noslēguma finansiālais rezultāts pēc nodokļu nomaksas, kas rāda, cik efektīvi tikuši izmantoti resursi.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Statistikas tēma Dati par periodu Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona Piezīmes
Nefinanšu komersantu dati
 • par 2018. gada 2. ceturksni
24.08.2018
Nefinanšu komersantu dati
 • par 2018. gada 3. ceturksni
23.11.2018

Statistikas tēma Dati par periodu Datu publicēšanas datumskārtošanas ikona Piezīmes
Nefinanšu komersantu dati
 • par 2018. gada 1. ceturksni
30.05.2018
Nefinanšu komersantu dati
 • par 2017. gada 4. ceturksni
02.03.2018
Nefinanšu komersantu dati
 • par 2017. gada 3. ceturksni
24.11.2017
Nefinanšu komersantu dati
 • par 2017. gada 2. ceturksni
25.08.2017
Nefinanšu komersantu dati
 • par 2017. gada 1. ceturksni
30.05.2017

Gada dati tiek publicēti nākamā gada novembrī. Uzņēmējdarbības finanses ikgadējie dati

Publikācijas

CSP izveidotās publikācijas par dažādiem periodiem (no 2007.gada) iespējams lejupielādēt sadaļā E-publikācijas.

Uzņēmējdarbības rādītāji ir arī publicēti CSP izdotajās gadagrāmatās un ikmēneša biļetenos.

Tēma Virsraksts Publicēšanas datumskārtošanas ikona ZIP/PDF
Vispārīgā statistika Latvija. Galvenie statistikas rādītāji, 2018 22.05.2018
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 24.01.2018
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/11 27.12.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs, 2017/10 23.11.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs, 2017/09 23.10.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/08 25.09.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/07 23.08.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/06 24.07.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/05 26.06.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/04 23.05.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/03 24.04.2017
Vispārīgā statistika Latvija. Galvenie statistikas rādītāji, 2017 21.04.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/02 23.03.2017
Vispārīgā statistika Latvijas statistikas gadagrāmata, 2016 24.02.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/01 23.02.2017

Klasifikācijas

Dati pieejami saskaņā ar Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas 2. redakciju (NACE 2. red.).

CSP mājaslapā ir publicēts Klasifikāciju katalogs ar klasifikāciju kodiem un to skaidrojumiem.

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Datu avots ir CSP izstrādātā ceturkšņa statistikas pārskata veidlapa Nr. 1-f "Pārskats par finansiālo stāvokli".

Mājaslapas sadaļā Respondentiem/Veidlapas varat iepazīties ar apsekojumu veidlapām.

Mērķa populācija

Visi ekonomiski aktīvie uzņēmumi, kuriem nodarbināto skaits, gada apgrozījums vai bilances kopsumma pārsniedz noteiktu robežlielumu.

Nodarbināto skaita robežlielums ir vienāds ar 100.

Apgrozījuma un bilances kopsummas robežlielums tiek noteikts pēc uzņēmumu ekonomiskā darbības veida.

Uzņēmumi, kuri pēc noteiktajiem rādītājiem nepārsniedz nevienu robežlielumu, netiek apsekoti, bet dati tiek pierēķināti.

Apsekojumā netiek ietverti dati par valsts un pašvaldību struktūru kontrolētiem un finansētiem uzņēmumiem un uzņēmumiem, kas nodarbojas ar finanšu starpniecību.

Izlases apjoms

Gads Ekonomiski aktīvie komersanti
2016 5 696
2015 5 734
2014 5 781
2013 5 678
2012 5 684

Datu aprēķināšana

Datu precizēšana

Datu korekcijas tiek veiktas, ja respondents precizē datus par kādu no iepriekšējiem periodiem.

Publicējot  gada datus, tiek koriģēti ceturkšņu dati.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

Dati salīdzināmi kopš 2010. gada.

Konfidencialitāte

Respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti aizsargā Statistikas likuma 17.pants, kas nosaka tiesības un pienākumus, kuri jāveic Centrālajai statistikas pārvaldei vai citām institūcijām, kas nodarbojas ar valsts un citu statistiku. Lasīt vairāk

Kvalitāte

Kvalitātes ziņojumus sagatavo saskaņā ar ES prasībām noteiktās statistikas jomās.

Kvalitātes ziņojumi sniedz detalizētu informāciju iekšējiem un ārējiem datu lietotājiem par sagatavoto datu kvalitāti un statistiskā produkta sagatavošanas posmiem. Kvalitātes ziņojumu tēmas ir pieejamas šeit.

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats e-pasts
Baiba Laķe 67366663 vecākā referente baiba [dot] lake [at] csb [dot] gov [dot] lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

23.08.2016.

Saistītas tēmas

Finanšu sektora komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi un neto apgrozījums

Komersantu finansiālie rādītāji

Komersantu (komercsabiedrību) finanšu analīzes rādītāji

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta