Informācija par ekonomiski aktīvo uzņēmumu, kuru pamatdarbības veids ir citi kreditēšanas pakalpojumi, izsniegtajiem aizņēmumiem.

Definīcijas

Aizdevums ir brīvo naudas līdzekļu kustība, ko bankas vai uzņēmumi piešķir kredīta ņēmējam uz noteiktu laiku par noteiktu atlīdzību.

Aizdevumi ir finanšu aktīvi, kas rodas, kad kreditori aizdod naudu debitoriem tieši vai ar brokeru starpniecību, un kas ir apliecināti ar neapgrozāmiem dokumentiem vai nav apliecināti ar dokumentiem. 

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi ir finanšu iestādes, kas veic finanšu starpniecības pakalpojumus, apvienojot dažādu veidu riskus.

Apdrošināšanas sabiedrības pārņem apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinātā iespējamā zaudējuma risku vai nodod iespējamā finansiālā zaudējuma risku pārapdrošinātājam. 

Apdrošināšanas sabiedrības veic dzīvības vai nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumus.

Privātie pensiju fondi veic sociālā riska apdrošināšanu fonda dalībniekiem, uzkrājot un ieguldot dalībnieku pašu veiktās un viņu labā brīvprātīgi veiktās naudas līdzekļu iemaksas, lai nodrošinātu šiem dalībniekiem vecuma vai darbnespējas kapitālu.

Citi finanšu starpnieki ir finanšu iestādes, kas galvenokārt iesaistītas finanšu starpniecībā, uzņemoties tādas saistības, kas nav valūta, noguldījumi un noguldījumu aizstājēji, no klientiem, kas nav monetārās finanšu iestādes (MFI), vai apdrošināšanas tehniskās rezerves.

Citi finanšu starpnieki ir kreditēšanā iesaistītās sabiedrības (piemēram, finanšu līzinga sabiedrības, faktūrkreditēšanas sabiedrības, eksporta vai importa finansēšanas sabiedrības), ieguldījumu fondi, ieguldījumu brokeru sabiedrības, finanšu instrumentsabiedrības, finanšu pārvaldītājsabiedrības, riska kapitāla sabiedrības, kā arī citas finanšu iestādes, ja to darbība atbilst minētajiem nosacījumiem.

Finanšu palīgsabiedrības ir finanšu iestādes, kas galvenokārt iesaistītas finanšu palīgdarbībās, t. i., darbībās, kas cieši saistītas ar finanšu starpniecību, bet nav finanšu starpniecība, piemēram, ieguldījumu brokeri, kas neveic finanšu starpniecības pakalpojumus savā vārdā, sabiedrības, kas nodrošina finanšu tirgu infrastruktūru, iestādes, kas uzrauga monetārās finanšu iestādes (MFI), finanšu iestādes un finanšu tirgu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija, vērtspapīru birža "Nasdaq Riga", Latvijas Centrālais depozitārijs, apdrošināšanas brokeru sabiedrības, valūtas maiņas punkti, kā arī ieguldījumu pārvaldes sabiedrības uzskatāmas par finanšu palīgsabiedrībām.

Mājsaimniecību sektors aptver indivīdus vai indivīdu grupas kā patērētājus un, iespējams, arī uzņēmējus, kuri ražo tirgus preces un nefinanšu un finanšu pakalpojumus (tirgus ražotāji).

Šajā grupā iekļauj arī indivīdus un indivīdu grupas kā preču un nefinanšu pakalpojumu ražotājus pašu galapatēriņam.

Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas institūcijas ir sektors, kas sastāv no bezpeļņas institūcijām, kas ir atsevišķas juridiskas personas, kuras apkalpo mājsaimniecības un kuras ir privāti citi ārpustirgus ražotāji.

To galvenie resursi, neskaitot tos, kas gūti no gadījuma rakstura tirdzniecības, tiek gūti no brīvprātīgām iemaksām naudā vai natūrā no mājsaimniecībām kā patērētājām, no vispārējās valdības maksājumiem, kā arī īpašuma ienākumiem.

Monetārās finanšu iestādes (MFI) ir kredītiestādes un finanšu sabiedrības, kas pieņem noguldījumus vai tuvus noguldījumu aizstājējus no klientiem, kuri nav MFI, uz sava rēķina piešķir kredītus un veic ieguldījumus vērtspapīros; pie MFI pieder arī valstu centrālās bankas.

Nefinanšu komersanti ir saimnieciskas vienības, kas veic preču ražošanu vai sniedz nefinanšu pakalpojumus nolūkā gūt peļņu vai citus labumus; nefinanšu komersanti ir, piemēram, kapitālsabiedrības, akciju sabiedrības un individuālie komersanti.

Nerezidenti ir visas institūcijas, kas reģistrētas ārvalstīs, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas ārpus Latvijas vai kuras ieradušās Latvijā uz laiku, kas īsāks par vienu gadu (izņemot studentus). Par nerezidentiem uzskatāmas arī ārvalstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko institūciju un citas pārstāvniecības Latvijā.

Pašvaldību struktūras ir pašvaldību administratīvās struktūrvienības un pašvaldību aģentūras, kuru kompetence aptver noteiktu pašvaldības teritoriju vai vairāku pašvaldību teritorijas.

Par pašvaldību struktūrām uzskatāmas pastarpinātas pašvaldību pārvaldes iestādes, pašvaldību kontrolētie un finansētie komersanti.

Valsts struktūras ir valsts administratīvās struktūrvienības un publiskās aģentūras, kuru kompetence aptver visu valsts ekonomisko teritoriju (izņemot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru) – ministrijas, vēstniecības, pārstāvniecības, aģentūras, padomes, izglītības, veselības aizsardzības, tiesībaizsardzības, kultūras un citas centrālās valsts iestādes, kā arī valsts struktūru kontrolētus un finansētus komersantus.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Statistikas tēma Dati par periodu Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona Piezīmes
Nefinanšu komersantu dati
  • par 2018. gada 2. ceturksni
24.08.2018
Nefinanšu komersantu dati
  • par 2018. gada 3. ceturksni
23.11.2018

Statistikas tēma Dati par periodu Datu publicēšanas datumskārtošanas ikona Piezīmes
Nefinanšu komersantu dati
  • par 2018. gada 1. ceturksni
30.05.2018
Nefinanšu komersantu dati
  • par 2017. gada 4. ceturksni
02.03.2018
Nefinanšu komersantu dati
  • par 2017. gada 3. ceturksni
24.11.2017
Nefinanšu komersantu dati
  • par 2017. gada 2. ceturksni
25.08.2017
Nefinanšu komersantu dati
  • par 2017. gada 1. ceturksni
30.05.2017

Klasifikācijas

Dati pieejami saskaņā ar Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas 2. redakciju (NACE 2. red.) divu zīmju līmenī.

Datu aprēķināšanā ir izmantota Institucionālo sektoru klasifikācija.

CSP mājaslapā ir publicēts Klasifikāciju katalogs ar klasifikāciju kodiem un to skaidrojumiem.

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Galvenais datu avots ir CSP izstrādātā veidlapa Nr. 3-FAP "Finanšu aktīvi un pasīvi".

Mājaslapas sadaļā Respondentiem/Veidlapas varat iepazīties ar apsekojumu veidlapām.

Mērķa populācija

Dati tiek apkopoti par visiem ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem, kuru pamatdarbības veids ir citi kreditēšanas pakalpojumi (NACE 2. red. 6492).

Izlases apjoms

Pilna apsekojuma izlasē 2012. gadā iekļauti 166 uzņēmumi.

Gads Ekonomiski aktīvie uzņēmumi
2016 102
2015 101
2014 97

Datu aprēķināšana

Datu precizēšana

Datu korekcijas tiek veiktas, ja respondents precizē datus par kādu no iepriekšējiem periodiem.

Publicējot datus par ceturto ceturksni, tiek koriģēti iepriekšējo ceturkšņu dati.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

Dati salīdzināmi kopš 2006. gada.

Konfidencialitāte

Respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti aizsargā Statistikas likuma 17.pants, kas nosaka tiesības un pienākumus, kuri jāveic Centrālajai statistikas pārvaldei vai citām institūcijām, kas nodarbojas ar valsts un citu statistiku. Lasīt vairāk

Kvalitāte

Kvalitātes ziņojumus sagatavo saskaņā ar ES prasībām noteiktās statistikas jomās.

Kvalitātes ziņojumi sniedz detalizētu informāciju iekšējiem un ārējiem datu lietotājiem par sagatavoto datu kvalitāti un statistiskā produkta sagatavošanas posmiem. Kvalitātes ziņojumu tēmas ir pieejamas šeit.

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats e-pasts
Laila Staģe 67366673 vecākā referente laila [dot] stage [at] csb [dot] gov [dot] lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

24.08.2016.

Saistītas tēmas

Līzinga un faktoringa portfelis

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta