Mājokļa cenu indekss (MCI) atspoguļo mājokļu cenu pārmaiņas noteiktā laika periodā.

Definīcijas

Iepriekš neapdzīvotas, pilnībā pabeigtas, dzīvošanai piemērotas mājas, kas tiek pārdotas mājsaimniecībām.

Iepriekš neapdzīvoti dzīvokļi jaunuzceltās daudzdzīvokļu mājās, kas tiek pārdoti mājsaimniecībām ne vēlāk kā trīs gadus pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā.

Jauni dzīvokļi un jaunas viena dzīvokļa mājas.

Mājsaimniecību, komersantu, valsts un pašvaldību iestāžu lietošanā bijušās mājas, kas tiek pārdotas mājsaimniecībām.

Mājsaimniecību, komersantu, valsts un pašvaldību iestāžu lietošanā bijušie dzīvokļi, kas tiek pārdoti mājsaimniecībām.

Lietoti dzīvokļi un lietotas viena dzīvokļa mājas.

MCI ir ceturkšņa rādītājs, kas atspoguļo iedzīvotāju iegādāto mājokļu cenu pārmaiņas brīvajā tirgū.

MCI aptver visus mājokļu pirkumus neatkarīgi no īpašuma iegādes mērķa un turpmākā izmantošanas veida.

MCI aptver darījumus, kas noslēgti starp mājsaimniecībām no vienas puses un komersantiem, valsts vai pašvaldību iestādēm no otras puses, kā arī starp divām vai vairākām mājsaimniecībām. Darījumu summa ietver arī pie īpašuma pievienotā zemes gabala vērtību.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Statistikas tēma Dati par periodu Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona Piezīmes
Mājokļa cenu indekss
 • par 2018. gada 2. ceturksni
13.09.2018
Mājokļa cenu indekss
 • par 2018. gada 3. ceturksni
14.12.2018

Statistikas tēma Dati par periodu Datu publicēšanas datumskārtošanas ikona Piezīmes
Mājokļa cenu indekss
 • par 2018. gada 1. ceturksni
15.06.2018
Mājokļa cenu indekss
 • par 2017. gada 4. ceturksni
16.03.2018
Mājokļa cenu indekss
 • par 2017. gada 3. ceturksni
14.12.2017
Mājokļa cenu indekss
 • par 2017. gada 2. ceturksni
13.09.2017
Mājokļa cenu indekss
 • par 2017. gada 1. ceturksni
15.06.2017

Klasifikācijas

Atbilstoši 2013. gada 1. februāra Komisijas Regulas (ES) Nr. 93/2013, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā attiecībā uz īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksu noteikšanu piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem prasībām, mājokļa cenu indekss tiek apkopots divos detalizācijas līmeņos ar šādu struktūru:

        H.1. Mājokļi (kopā):

        H.1.1. Jaunie mājokļi;

        H.1.2. Lietotie mājokļi.

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Galvenais datu avots ir Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata. Indeksa aprēķiniem izmanto privātpersonu pārskata periodā zemesgrāmatā reģistrēto mājsaimniecību pirkumu vērtības, savukārt svari atspoguļo mājokļu pirkumu struktūru iepriekšējā kalendārajā gadā.

Svari katru gadu tiek pārskatīti. Svari ir pārrēķināti iepriekšējā gada ceturtā ceturkšņa cenās.

Mērķa populācija

Iedzīvotāju aptvērums

MCI aptver visus darījumus, kur kā pircējs ir norādīta mājsaimniecība (-as) neatkarīgi no pārdevēja (-u) juridiskā statusa. MCI ietver arī mājsaimniecību-nerezidentu veiktos mājokļu pirkumus Latvijas ekonomiskajā teritorijā.

No MCI tiek izslēgti darījumi starp komersantiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī darījumi, kur pircējs ir komersants, bet pārdevējs - mājsaimniecība.

MCI neietver komercplatības, saimniecības ēkas, pirtis, garāžas, pagrabus, dārza lapenes un citas būves, kas nav paredzētas dzīvošanai.

Ģeogrāfiskais aptvērums

Visa Latvijas Republikas teritorija.

Datu aprēķināšana

Aprēķina metodes

MCI ir kvalitātes izlīdzināts Laspeiresa tipa indekss.

Indeksa aprēķinu vajadzībām visi darījumi ir sagrupēti grupās (stratās):

 • jauni dzīvokļi;
 • jaunas viena dzīvokļa mājas (līdz 2008. gadam, ieskaitot);
 • lietoti dzīvokļi Rīgā;
 • lietoti dzīvokļi ārpus Rīgas;
 • lietotas viena dzīvokļa mājas.

Grupas indekss tiek aprēķināts kā vidējo ģeometrisko darījumu summu attiecība pārskata un atsauces periodos.

Katras grupas ietvaros tiek izmantota hedoniskās regresijas metode, lai izlīdzinātu noslēgto darījumu strukturālās (kvalitatīvās) atšķirības pārskata un atsauces periodos. Ar šīs metodes palīdzību tiek aprēķināta mājokļa hipotētiskā vērtība, balstoties uz nozīmīgākajiem cenu ietekmējošiem faktoriem.

                        Lndarījuma summa = β0 + β1x1 + β2x2 + ... + βixi                 i = 1, ..., n,    kur

Ln darījuma summa – naturālais logaritms no darījuma summas;

xi – cenu ietekmējošie faktori;

βi – regresijas koeficienti, kas atspoguļo katra cenu ietekmējošā faktora ietekmi (nozīmīgumu);

β0 – konstante.

Galvenie cenu ietekmējošie faktori, kas ņemti vērā MCI aprēķinos, ir iegādātā īpašuma ģeogrāfiskā atrašanās vieta, īpašuma lielums (platība) un labiekārtotības līmenis.

Augstāku līmeņu cenu indeksu un MCI aprēķināšanā lieto Laspeiresa tipa formulu, iegūstot svērto vidējo aritmētisko indeksu no grupu indeksiem:

, kur

IT/0 – kopējais mājokļa cenu indekss periodā T, salīdzinot ar periodu 0 (atsauces periodu);

– darījumu summas īpatsvars grupā j atsauces periodā;

– cenu indekss mājokļu grupā j periodā T, salīdzinot ar periodu 0 (atsauces periodu).

Atsauces periods

Cenu atsauces periods ir iepriekšējā gada ceturtais ceturksnis. Lai aprēķinātu cenu pārmaiņas ilgākā laika periodā, katra gada cenu indeksus "saķēdē" vienā dinamiskā rindā ar vienu atsauces periodu.

MCI atsauces periods ir 2015. gads, ko izsaka ar 100 indeksa punktiem (2015 = 100). No cenu indeksiem aprēķina cenu pārmaiņas pret iepriekšējo ceturksni, iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni vai jebkuru citu periodu.

Datu precizēšana

Dati tiek publicēti 75. dienā pēc pārskata ceturkšņa beigām. Iepriekšējā perioda galīgie dati tiek publicēti kopā ar pārskata perioda provizoriskajiem datiem.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

Salīdzināmi dati par MCI pieejami kopš 2006. gada.

Starptautiskie salīdzinājumi

Eurostat

Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat) apkopo un savā mājas lapā publicē mājokļa cenu indeksus par Eiropas Savienību, eiro zonu un katru valsti atsevišķi.
Aprēķinātie mājokļa cenu indeksi atrodami sadaļā: Statistics/ Economy and finance/ Housing price statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/web/housing-price-statistics

Konfidencialitāte

Respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti aizsargā Statistikas likuma 17.pants, kas nosaka tiesības un pienākumus, kuri jāveic Centrālajai statistikas pārvaldei vai citām institūcijām, kas nodarbojas ar valsts un citu statistiku. Lasīt vairāk

Kvalitāte

MCI aprēķinu metodikas un satura atbilstību standartiem un Komisijas Regulas (ES) Nr. 93/2013, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/792 prasībām izvērtē Eurostat eksperti.

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Nataļja Dubkova 67366644 daļas vadītājs Natalja.Dubkova@csb.gov.lv

Metodoloģija pēdējo reizi atjaunota

15.06.2017.

Saistītas tēmas

Patēriņa cenu indeksi

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta