Dati par lauksaimniecības kultūru sējumu platībām, kopražu un vidējo ražību tiek izmantoti, lai iegūtu informāciju par augkopības nozari attiecīgā periodā.

Dati tiek vākti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 543/2009 prasībām.

Definīcijas

Lauksaimniecības kultūru kopraža ietver novākto produkciju kā no pamatsējumiem, tā arī no atkārtotajiem un starprindu sējumiem.

Graudi tiek uzrādīti klētssvarā, t. i., svarā pēc pirmapstrādes, atskaitot neizmantojamos atkritumus un nožuvumu līdz noteiktam standarta mitrumam.

Apsētās platības daļa, kurā novāc ražu. Tā var būt vienāda ar sējumu platību vai mazāka par to.

Platība, kurā audzē attiecīgo lauksaimniecības kultūru.

Lauksaimniecības kultūru vidējā ražība aprēķināta, pamatojoties uz kopražu pamatsējumos no 1 ha attiecīgās kultūras pavasara produktīvās platības, izņemot sēto zālāju un dabisko pļavu sienu, kuriem šis rādītājs aprēķināts no faktiski novāktās platības.

Tehniski un ekonomiski atsevišķa vienība ar vienotu vadību, kas ražo lauksaimniecības produktus vai saglabā labus lauksaimniecības un vides apstākļus zemē.

Saimniecība var ražot arī nelauksaimnieciskus produktus un sniegt nelauksaimnieciskus pakalpojumus.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Preses ziņojumi

Publikācijas

CSP izveidotās publikācijas par dažādiem periodiem (no 2007.gada) iespējams lejupielādēt sadaļā E-publikācijas.

Dati par lauksaimniecību, augkopību un lopkopību ir pieejami CSP izdotajās gadagrāmatās. Gadagrāmatas ir pieejamas CSP mājaslapas sadaļā E-publikācijas zem tēmas "Vispārīgā statistika".

Tēma Virsraksts Publicēšanas datumskārtošanas ikona ZIP/PDF
Lauku saimniecību struktūras apsekojums (2010., 2013. un 2016. gads) Lauku saimniecību struktūra Latvijā 2016. gadā 29.03.2018
Mežsaimniecība Mežsaimniecība 2016. gadā 25.08.2017
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība Latvijas lauksaimniecība, 2017 29.06.2017
Mežsaimniecība Mežsaimniecība 2015. gadā 02.09.2016
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība Latvijas lauksaimniecība, 2016 27.06.2016
Mežsaimniecība Mežsaimniecība 2014.gadā 01.09.2015
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība Latvijas lauksaimniecība, 2015 30.06.2015
Mežsaimniecība Mežsaimniecība 2013.gadā 18.08.2014
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība Latvijas lauksaimniecība, 2014 25.07.2014
Mežsaimniecība Mežsaimniecība 2012. gadā 23.08.2013
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība Latvijas lauksaimniecība, 2013 26.06.2013
Mežsaimniecība Mežsaimniecība 2011.gadā 30.08.2012
Mežsaimniecība Mežsaimniecība 2010.gadā 30.06.2011
Mežsaimniecība Mežsaimniecība 2009.gadā 30.06.2010
Mežsaimniecība Mežsaimniecība 2008. gadā 30.06.2009

Klasifikācijas

Dati tiek apkopoti, aprēķināti un publicēti saskaņā ar:

  • Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru (ATVK);
  • Statistiski teritoriālo vienību klasifikāciju (NUTS 3).

CSP mājaslapā ir publicēts Klasifikāciju katalogs ar klasifikāciju kodiem un to skaidrojumiem.

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Dati par lauksaimniecības kultūru sējumu platību, kopražām un vidējo ražību tiek iegūti izlases apsekojumā.

Datu avots ir CSP izstrādātā veidlapa Nr. 2-ls "Augkopība".

Mājaslapas sadaļā Respondentiem/Veidlapas varat iepazīties ar apsekojumu veidlapām.

Mērķa populācija

Ekonomiski aktīvās lauku saimniecības.

Izlases apjoms

Izlase veidota kā stratificēta vienkāršā gadījuma izlase. Saimniecības tiek stratificētas pēc to atrašanās vietas (NUTS 3), specializācijas un ekonomiskā lieluma.

Gads Izlases apjoms
2017 3 575
2016 3 763
2015 4 043
2014 3 863
2013 3 712
2012 5 188
2011 5 166
2010 5 173
2009 5 137
2008 5 982

Datu aprēķināšana

Aprēķina metodes

Vispārinot datus par apsekotajām saimniecībām uz visām saimniecībām, tiek ņemts vērā, cik sev līdzīgas saimniecības pārstāv izlasē iekļautās saimniecības, kā arī faktiskais respondences līmenis katrā no apsekojuma teritorijām.

Detalizētāka datu aprēķina un svaru veidošanas metodoloģija atrodama šeit, meklējot pēc projekta "Lauksaimniecība" tēmas "Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība, zemes izmantošana".

Datu precizēšana

Publicētie dati ir galīgi un netiek precizēti.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

Salīdzināmi dati ir pieejami no 2000. gada.

Starptautiskie salīdzinājumi

Eurostat

Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat) savā mājaslapā publicē informāciju par lauksaimniecību Eiropas Savienības dalībvalstīs kopā un par katru valsti atsevišķi. To var atrast sadaļā: Statistics/ Agriculture and fisheries/ Agriculture.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācija

Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācija savā mājaslapā publicē datus par lauksaimniecības kultūru sējumu platībām, kopražām, vidējo ražību.

http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx

Konfidencialitāte

Respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti aizsargā Statistikas likuma 17.pants, kas nosaka tiesības un pienākumus, kuri jāveic Centrālajai statistikas pārvaldei vai citām institūcijām, kas nodarbojas ar valsts un citu statistiku. Lasīt vairāk

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Anita Raubena 67366977 departamenta direktora vietnieks Anita.Raubena@csb.gov.lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

25.04.2018.

Saistītās tēmas

Augkopības produktu iepirkums

Mēslojuma iestrāde un augsnes kaļķošana

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta