Komersantu (komercsabiedrību) finanšu analīzes rādītāji sniedz apkopojošu informāciju par komercsabiedrību likviditāti, rentabilitāti un maksātspēju.

Definīcijas

Absolūtās likviditātes koeficients rāda, kādu īstermiņa saistību daļu uzņēmums var segt vistuvākajā laikā.

Aktivitātes koeficienti norāda uz to, cik efektīvi uzņēmums izmanto tam esošos resursus.

Ja uzņēmumam ir pārāk daudz aktīvu, tad ieguldījumi tajos var būt nelietderīgi. Ja pietrūkst aktīvu, tad var būt, ka uzņēmums darbojas neefektīvi.

Ekonomiskā rentabilitāte ļauj noteikt, cik daudz peļņas iegūts, rēķinot uz uzņēmuma aktīvu vienību.

Finansiālā rentabilitāte rāda, cik daudz peļņas uzņēmums ieguvis, rēķinot uz vienu kapitāla vienību.

Komerciālā rentabilitāte rāda, cik daudz peļņas uzņēmums ir ieguvis uz neto apgrozījuma vienību attiecīgi pirms un pēc nodokļu atskaitīšanas.

Zems kopējās likviditātes koeficients norāda, ka uzņēmumā var izveidoties grūtības īstermiņa saistību kārtošanā.

Tiek uzskatīts, ka normālos apstākļos šim koeficientam jābūt robežās starp 1,0 un 2,0.

Likviditāte raksturo uzņēmuma spēju jebkurā laikā dzēst savas īstermiņa saistības.

Analizējot uzņēmuma bilances likviditāti, pēc likviditātes pakāpes (ātruma) sagrupētos apgrozāmo līdzekļu posteņus salīdzina ar īstermiņa saistībām. Uzņēmuma likviditātes analīzes svarīgākais uzdevums ir novērtēt tā maksātspēju. Tās novērtēšanai izmantojami kopējās likviditātes un absolūtās likviditātes koeficienti. Atšķirība ir tikai apgrozāmo līdzekļu sastāvā, kas var tikt novirzīti īstermiņa saistību dzēšanai.

Maksātspēja raksturo uzņēmuma līdzekļu struktūru un atspoguļo uzņēmuma spēju segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības.

Attiecība starp peļņas lielumu un kādu citu rādītāju, kas saistīts ar attiecīgās peļņas lielumu.

Parasti par peļņas lielumu ietekmējošiem rādītājiem mēdz pieņemt iesaistīto kapitālu vai īpašumu, vai arī neto apgrozījumu. 

Vienmēr pozitīvi tiek vērtēts visu rentabilitātes rādītāju maksimāli lielākais līmenis. Zems rentabilitātes līmenis liecina par problēmām uzņēmuma attīstībā, kuras nenovēršot, sagaidāms uzņēmuma bankrots.

Saistību attiecība pret pašu kapitālu raksturo uzņēmuma finansiālo neatkarību no ārējiem aizņēmumiem un attiecību starp saistībām un pašu kapitālu.

To izmanto, lai spriestu par uzņēmuma finansiālo autonomiju (neatkarību). Šim koeficientam ir noteikta kritiskā robeža 1,0. 

Saistību īpatsvars bilancē ir rādītājs, kas rāda aizņemto līdzekļu īpatsvaru kopējā kapitālā.

Vēlams iespējami zemāks saistību īpatsvars. Augsts saistību īpatsvars bilancē norāda, ka par aizņēmumiem jāmaksā liela procentu summa un uzņēmums var zaudēt iespēju saņemt papildu aizdevumus.

Visu aktīvu aprite rāda, cik efektīvi neto apgrozījuma veidošanā tiek izmantoti uzņēmuma aktīvi.

Vēlams ir iespējami augsts koeficients. 

Ja tā vērtība ir robežās no 1,0 līdz 2,0, tas ir daudz zemāk par vidējo līmeni stabili darbojošos uzņēmumos.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Klasifikācijas

Dati pieejami saskaņā ar Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas 2.redakciju (NACE 2.red.) divu zīmju līmenī.

CSP mājaslapā ir publicēts Klasifikāciju katalogs ar klasifikāciju kodiem un to skaidrojumiem.

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Apsekojuma datu avots ir Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtie gada pārskati, kas ietver datus no komersantu grāmatvedības bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina.

Mērķa populācija

Apsekojuma mērķa populācija ir ekonomiski aktīvie komersanti.

Komersantu finanšu analīzes apsekojumā netiek iekļauti dati par bankām, ieguldījumu brokeru, ieguldījumu pārvaldes, apdrošināšanas sabiedrībām, pensiju fondiem un budžeta iestādēm.

Datu aprēķināšana

Aprēķina metodes

Rādītāji tiek aprēķināti no Valsts ieņēmumu dienestam iesniegto gada pārskatu informācijas.

Rādītājus aprēķina šādi:

Saistību īpatsvars bilancē:  visi kreditori / bilances aktīvs.

Īstermiņa saistību īpatsvars bilancē: īstermiņa kreditori / bilances aktīvs.

Saistību attiecība pret pašu kapitālu: visi kreditori / pašu kapitāls.

Kopējā likviditāte: apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistības.

Absolūtā likviditāte: (īstermiņa finanšu ieguldījumi + nauda) / īstermiņa kreditori.

Visu aktīvu aprite: Neto apgrozījums / bilances aktīvu vidējā vērtība.

Komerciālā rentabilitāte pirms nodokļiem: peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem / neto apgrozījums (%).

Komerciālā rentabilitāte pēc nodokļiem: peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem / neto apgrozījums (%).

Ekonomiskā rentabilitāte pirms nodokļiem: peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem / bilances aktīva vidējā vērtība (%).

Ekonomiskā rentabilitāte pēc nodokļiem: peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem / bilances aktīva vidējā vērtība (%).

Finansiālā rentabilitāte pirms nodokļiem: peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem / pašu kapitāla vidējā vērtība (%).

Finansiālā rentabilitāte pēc nodokļiem: peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem / pašu kapitāla vidējā vērtība (%).

Datu precizēšana

Dati ir galīgi un netiek pārskatīti, izņemot gadījumus, kad tiek konstatētas būtiskas kļūdas uzņēmuma pārskatos.

Konfidencialitāte

Respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti aizsargā Statistikas likuma 17.pants, kas nosaka tiesības un pienākumus, kuri jāveic Centrālajai statistikas pārvaldei vai citām institūcijām, kas nodarbojas ar valsts un citu statistiku. Lasīt vairāk

Kvalitāte

Kvalitātes ziņojumus sagatavo saskaņā ar ES prasībām noteiktās statistikas jomās.

Kvalitātes ziņojumi sniedz detalizētu informāciju iekšējiem un ārējiem datu lietotājiem par sagatavoto datu kvalitāti un statistiskā produkta sagatavošanas posmiem. Kvalitātes ziņojumu tēmas ir pieejamas šeit.

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats e-pasts
Baiba Laķe 67366663 vecākā referente baiba [dot] lake [at] csb [dot] gov [dot] lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

06.01.2015.

Saistītas tēmas

Finanšu sektora komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi un neto apgrozījums

Komersantu (komercsabiedrību) finansiālie rādītāji

Nefinanšu komersantu rādītāji

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta