Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss (ĪAMCI) atspoguļo darījumu cenu pārmaiņas mājsaimniecību sektorā jauniegādātajiem mājokļiem, kā arī citu preču un pakalpojumu cenu pārmaiņas, ko mājsaimniecības kā īpašnieki, kas apdzīvo mājokli, iegādājas savām vajadzībām.

ĪAMCI ir cenu indekss, kas attiecas uz jauniem un esošiem mājokļiem, kuri ir jauniegādāti mājsaimniecību sektorā, citiem pakalpojumiem, kas saistīti ar mājokļu iegādi, lielākiem remontdarbiem un uzturēšanu, mājokļa apdrošināšanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar mājokļu īpašumtiesībām.

Šis indekss atbilst saskaņotā patēriņa cenu indeksa (SPCI) prasībām un ir veidots, pamatojoties uz neto iegādes pieeju.

Indeksa attīstība turpinās, un publicētajiem datiem ir eksperimentāls raksturs.

Definīcijas

Visas izmaksas, kas saistītas ar personīgai lietošanai paredzēta mājokļa iegādes darījumu. Tās ir izmaksas, ko pārdevējs vai pircējs maksā par starpnieku, aizdevēju un mākleru pakalpojumiem, juridisko pakalpojumu maksa vai maksa par citiem pakalpojumiem, kas vēl nav ietverta jaunu un esošu mājokļu pirkuma cenā.

Dažādu jaunuzceltu mājokļu iegāde (piemēram, mājokļi daudzdzīvokļu bloku mājās, rindu mājās, tūlītējai lietošanai gatavas savrupmājas utt.).

Lielāku remontdarbu, uzturēšanas darbu un apdares darbu izmaksas.

Būtiska pārbūve, lielāki iekštelpu atjaunošanas darbi vai iekštelpu pārveide, rekonstrukcija un paplašināšana, lai uzlabotu esošo mājokli.

Maksa par pakalpojumiem, ko īpašnieks, kas apdzīvo mājokli, maksā par dažādiem sava mājokļa apdrošināšanas veidiem.

Mājoklis, ko ir iegādājies vai par saviem līdzekļiem uzbūvējis lietotājs un kura vērtība jau bijusi iekļauta vismaz viena lietotāja bruto ieguldījumos pamatkapitālā. Esošie mājokļi ir mājokļi, kurus īpašnieks (mājsaimniecība) iegādājas, lai tur dzīvotu, bet kuriem iepriekš ir bijis cits pielietojums (piemēram, mājoklis iepriekš ir ticis izīrēts vai piederējis valsts iestādei vai uzņēmumam).

Mājokļi, kurus būvējusi pati mājsaimniecība.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Statistikas tēma Dati par periodu Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona Piezīmes
Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss
 • par 2017. gada 4. ceturksni
26.03.2018
Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss
 • par 2018. gada 1. ceturksni
15.06.2018
Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss
 • par 2018. gada 2. ceturksni
21.09.2018
Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss
 • par 2018. gada 3. ceturksni
21.12.2018

Statistikas tēma Dati par periodu Datu publicēšanas datumskārtošanas ikona Piezīmes
Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss
 • par 2017. gada 3. ceturksni
22.12.2017
Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss
 • par 2017. gada 2. ceturksni
22.09.2017
Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss
 • par 2017. gada 1. ceturksni
15.06.2017
Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss
 • par 2016.gada 4.ceturksni
24.03.2017
Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss
 • par 2016.gada 3.ceturksni
23.12.2016

Dati tiek publicēti 85. dienā pēc pārskata ceturkšņa beigām saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 93/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/792.

Klasifikācijas

Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksa struktūra:

O.1. Īpašnieku, kas apdzīvo mājokli, mājokļa izdevumi
O.1.1. Mājokļu iegāde
O.1.2. Mājokļu īpašumtiesības

 

 

 

Mājokļu iegādes indekss ietver:

 • jaunu mājokļu pirkšanu;
 • pašu būvētos mājokļus un kapitālremontus;
 • mājsaimniecību jauniegādātos esošus mājokļus;
 • citus ar mājokļa iegādi saistītus pakalpojumus.

Mājokļu īpašumtiesību indekss ietver:

 • lielākus remontdarbus un uzturēšanu;
 • mājokļa apdrošināšanu.

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Galvenais datu avots ir Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata, kā arī atsevišķi speciāli apsekojumi apakšindeksu aprēķināšanai.

Svari atspoguļo ar mājokļu iegādi un ar mājokļu īpašumtiesībām saistīto izdevumu struktūru T-2 gadā. Svari katru gadu tiek pārskatīti un pārrēķināti iepriekšējā gada ceturtā ceturkšņa cenās.

Mērķa populācija

Iedzīvotāju aptvērums

ĪAMCI aptver visus darījumus, kur pircējs vai pakalpojumu saņēmējs ir mājsaimniecība, bet pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ir juridiska persona, valsts vai pašvaldības iestāde. ĪAMCI ietver arī nerezidentu mājsaimniecību veiktos ar mājokļa iegādi vai īpašumtiesībām saistītos maksājumus Latvijas ekonomiskajā teritorijā.

No ĪAMCI tiek izslēgti darījumi starp komersantiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī darījumi, kur pircējs ir komersants, bet pārdevējs – mājsaimniecība.

ĪAMCI neietver darījumus ar komercplatībām, saimniecības ēkām, pirtīm, garāžām, pagrabiem, dārza lapenēm un citām būvēm, kas nav paredzētas dzīvošanai.

Ģeogrāfiskais aptvērums

Visa Latvijas Republikas teritorija.

Datu aprēķināšana

Aprēķina metodes

ĪAMCI ir Laspeiresa tipa indekss.

ĪAMCI aprēķināšanā tiek izmantota "neto iegādes" pieeja.

Jauno mājokļu un mājsaimniecību jauniegādāto esošo mājokļu indeksu aprēķinu vajadzībām visi darījumi tiek sagrupēti grupās (stratās).

Grupas indekss tiek aprēķināts kā vidējo ģeometrisko darījumu summu attiecība pārskata un atsauces periodos.

Katras grupas ietvaros tiek izmantota hedoniskās regresijas metode, lai izlīdzinātu noslēgto darījumu strukturālās (kvalitatīvās) atšķirības pārskata un atsauces periodos. Ar šīs metodes palīdzību tiek aprēķināta mājokļa hipotētiskā vērtība, balstoties uz nozīmīgākajiem cenu ietekmējošiem faktoriem.

  Lndarījuma summa = β0 + β1x1 + β2x2 + ... + βixi     i = 1, ... , n,  kur

Ln darījuma summa – naturālais logaritms no darījuma summas;

xi – cenu ietekmējošie faktori;

βi – regresijas koeficienti, kas atspoguļo katra cenu ietekmējošā faktora ietekmi (nozīmīgumu);

β0 – konstante.

Galvenie cenu ietekmējošie faktori, kas tiek ņemti vērā ĪAMCI jauno mājokļu un esošo mājokļu, kas jauni mājsaimniecībai, aprēķinos, ir iegādātā īpašuma ģeogrāfiskā atrašanās vieta, īpašuma lielums (platība) un labiekārtotības līmenis.

Augstāku līmeņu cenu indeksu un ĪAMCI aprēķināšanā lieto Laspeiresa tipa formulu, iegūstot svērto vidējo aritmētisko indeksu no apakšindeksiem:

, kur

IT/0 – īpašnieka apdzīvotais mājokļa cenu indekss periodā T, salīdzinot ar periodu 0 (atsauces periodu);

 – apakšindeksa j izmaksu īpatsvars no kopējiem ar mājokļu iegādi un īpašumtiesībām saistītiem izdevumiem atsauces periodā;

 – apakšindekss j periodā T, salīdzinot ar periodu 0 (atsauces periodu).

Atsauces periods

Cenu atsauces periods ir iepriekšējā gada ceturtais ceturksnis. Lai aprēķinātu cenu pārmaiņas ilgākā laika periodā, katra gada cenu indeksus "saķēdē" vienā dinamiskā rindā ar vienu atsauces periodu.

ĪAMCI atsauces periods ir 2015. gads, ko izsaka ar 100 indeksa punktiem (2015 = 100). No cenu indeksiem aprēķina cenu pārmaiņas pret iepriekšējo ceturksni, iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni vai jebkuru citu periodu.

Datu precizēšana

Dati tiek publicēti 85. dienā pēc pārskata ceturkšņa beigām saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 93/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/792.

Iepriekšējā perioda galīgie dati tiek publicēti kopā ar pārskata perioda provizoriskajiem datiem.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

Salīdzināmi dati par ĪAMCI ir pieejami kopš 2010. gada.

Starptautiskie salīdzinājumi

Eurostat

Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) mājas lapā ir pieejami ar ĪAMCI aprēķināšanu saistītie normatīvie akti un metodoloģiskās norādes, kas atrodamas sadaļā: Statistics/ Economy and finance/ Housing price statistics http://ec.europa.eu/eurostat/web/housing-price-statistics

Konfidencialitāte

Respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti aizsargā Statistikas likuma 17.pants, kas nosaka tiesības un pienākumus, kuri jāveic Centrālajai statistikas pārvaldei vai citām institūcijām, kas nodarbojas ar valsts un citu statistiku. Lasīt vairāk

Kvalitāte

ĪAMCI aprēķinu metodikas un satura atbilstību standartiem un Komisijas Regulas (ES) Nr. 93/2013, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/792 prasībām izvērtē Eurostat eksperti.

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Nataļja Dubkova 67366644 daļas vadītājs Natalja.Dubkova@csb.gov.lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

15.06.2017.

Saistītas tēmas

Mājokļa cenu indekss

Patēriņa cenu indekss

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta