Dati par inovācijām uzņēmumos tiek izmantoti, lai novērtētu inovatīvo uzņēmumu skaitu, to īpatsvaru aktīvo uzņēmumu vidū, inovatīvo uzņēmumu skaitu pēc darbības jomas, inovatīvo uzņēmumu apgrozījumu un strādājošo skaitu, inovatīvo uzņēmumu skaitu un īpatsvaru pēc inovāciju veida.

Definīcijas

Inovācija ir jauna vai būtiski uzlabota produkta (preces vai pakalpojuma) vai procesa, jaunas tirgdarbības metodes vai jaunas organizatoriskas metodes ieviešana uzņēmuma praksē, darba vietas organizācijā vai ārējās attiecībās.

Inovācijām ir jābūt ieviestām. Jauns vai uzlabots produkts ir ieviests, kad to piedāvā tirgū. Jauni procesi, produkti, tirgdarbības metodes vai organizatoriskās metodes ir ieviestas, kad tās faktiski izmanto uzņēmuma darbībā.

Inovācijai ir jābūt jaunumam uzņēmumā, taču uzņēmums var arī nebūt pirmais, kas ievieš attiecīgo produktu vai procesu. 

Uzņēmums, kas pārskata periodā ir ieviesis vismaz vienu inovāciju – tehnoloģisko (produktu un procesu), tirgdarbības vai organizatorisko inovāciju un/vai ir veicis inovatīvas darbības, tostarp pārtrauktas vai izbeigtas inovatīvās darbības, vai inovatīvās darbības, kas joprojām turpinās.

Uzņēmums, kas pārskata periodā ieviesa vismaz vienu inovāciju – tehnoloģisko (produktu un procesu), tirgdarbības vai organizatorisko inovāciju.

Ne-tehnoloģiskās inovācijas ir organizatoriskās un/vai tirgdarbības inovācijas.

Tehnoloģiskās inovācijas ir produktu, procesu, nepabeigtas un/vai pārtrauktas inovācijas.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Statistikas tēma Dati par periodu Datu publicēšanas datumskārtošanas ikona Piezīmes
Inovāciju apsekojuma rezultāti
  • par 2012. gadu
30.06.2014
  • galīgie dati

Apsekojums notiek reizi divos gados.

Publikācijas

CSP izveidotās publikācijas par dažādiem periodiem (no 2007.gada) iespējams lejupielādēt sadaļā E-publikācijas.

Klasifikācijas

Dati tiek apkopoti un publicēti saskaņā ar Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas 2. redakciju (NACE 2. red.).

CSP mājaslapā ir publicēts Klasifikāciju katalogs ar klasifikāciju kodiem un to skaidrojumiem.

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Piezīmes

Datu elektroniskās apstrādes tehnoloģijas specifikas dēļ, noapaļojot skaitļus, iespējamas nelielas atšķirības starp uzrādīto kopējo apjomu un saskaitāmo kopsummu.

Datu vākšana

Datu avots

Datu avots ir pārskats par pētniecību un inovācijām uzņēmējdarbībā (veidlapa Nr. 2-pētniecība un inovācijas).

Mājaslapas sadaļā Respondentiem/Veidlapas varat iepazīties ar apsekojumu veidlapām.

Mērķa populācija

Inovāciju apsekojums Latvijā notiek pēc vienotas Eurostat metodoloģijas un ir izlases veida apsekojums. Apsekojuma mērķa populācija ir visas izlases veidošanas brīdī ekonomiski aktīvas statistiskās vienības – komersanti (individuālie komersanti un komercsabiedrības) ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk, kuru saimnieciskā darbība iekļauta NACE 2. red. B, C, D, E, H, J, K sadaļā un NACE 2. red. 46., 71., 72. un 73. nodaļā.

Izlases apjoms

Izlases veidošanas brīdī rāmī tika iekļautas visas statistiskās vienības, kas atbilst mērķa populācijas aprakstam. Izlases rāmis tika veidots, izmantojot Statistiskā uzņēmumu un organizāciju reģistra informāciju. Izlases apjoms tika noteikts, izmantojot Neimaņa optimālo izvietojumu. Izlase ir veidota kā stratificēta nejauša gadījuma izlase.

2008.–2010. gada inovāciju apsekojuma respondentu skaits bija 1 358, 2010.–2012. gada – attiecīgi 1 573.

Datu aprēķināšana

Aprēķina metodes

Uzņēmējdarbības sektora izlasē iekļauto respondentu informācija tiek vispārināta, izmantojot katrai izlases vienībai piešķirtos svarus. Novērtējuma aprēķinam izmanto Horvitsa-Tompsona novērtējumus.

Datu precizēšana

Publicētie dati ir galīgi un netiek precizēti.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

Dati par inovatīvo uzņēmumu skaitu ir pieejami no 2001. gada.

Dati par inovatīvo uzņēmumu apgrozījumu, strādājošo skaitu un izdevumiem inovācijām ir pieejami no 2003. gada.

Dati par inovatīvo uzņēmumu skaitu un īpatsvaru pēc inovāciju veida ir pieejami no 2006. gada.

Starptautiskie salīdzinājumi

Eurostat

Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat) savā mājaslapā publicē informāciju par inovāciju statistiku Eiropas Savienības dalībvalstīs kopā un par katru valsti atsevišķi.  http://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database

Konfidencialitāte

Respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti aizsargā Valsts statistikas likuma 18. pants, kas nosaka tiesības un pienākumus, kuri jāveic Centrālajai statistikas pārvaldei vai citām institūcijām, kas nodarbojas ar valsts un citu statistiku. Valsts statistikas likuma 19.pants nosaka izņēmumus konfidencialitātes noteikšanā. Lasīt vairāk

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds

Uzvārds

Telefona numurs

Amats

E-pasts

Svetlana

Jesiļevska

67366983

vecākā referente

Svetlana [dot] Jesilevska [at] csb [dot] gov [dot] lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

04.06.2013.

Saistītās tēmas

Inovācijas uzņēmumos

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta