Definīcijas

Pirktspējas līmenis (PSL) (Purchasing Power Standard (PPS)) ir mākslīga kopēja valūtas vienība, ko Eiropas Savienībā izmanto ekonomikas summāro rādītāju apjoma izteikšanai, lai veiktu telpiskus salīdzinājumus, likvidējot cenu atšķirības dalībvalstīs.

“Reālie izdevumi” vai “izdevumi, kas izteikti PSL”, raksturo izdevumu kopumu, piemēram, IKP vai faktisko individuālo patēriņu, kas pārrēķināts vienotā, tehniskā valūtā (PSL) ar vienotu cenu līmeni, pielietojot PPP.

PPP atspoguļo cenu līmeni dažādās valstīs. PPP ļauj izmērīt valsts ekonomikā lietotās valūtas vērtību, pamatojoties uz preču un pakalpojumu daudzumu, ko var nopirkt par attiecīgās valsts valūtu.

PPP ir telpiskie deflatori un valūtas konvertētāji, kas izlīdzina dažādu valstu cenu līmeņu atšķirības un tādējādi ļauj veikt IKP komponentu apjoma salīdzinājumus. Ja salīdzinājumiem tiek pielietots nominālais valūtas maiņas kurss, valstīm ar augstu cenu līmeni IKP tiek pārvērtēts, pretēji valstīm, kam cenu līmenis ir zems. PPP izmantošana nodrošina to, ka visu valstu IKP novērtējumā ir vienāds cenu līmenis un tādējādi atspoguļo vienīgi atšķirības faktiskajā ekonomikas apjomā.

PPP arī pielieto analizējot relatīvos cenu līmeņus starp valstīm. Konkrētās valsts PPP rāda, cik daudz nacionālās valūtas nepieciešams, lai šai valstī nodrošinātu viena ES eiro pirktspēju.

Cenu līmeņu indeksi PPP aprēķinos.

PPP izmanto arī cenu līmeņu salīdzinājumiem starp dažādām valstīm. Šai nolūkā konkrētās valsts pirktspējas paritāti (PPP) dala ar nominālo valūtas maiņas kursu, iegūstot cenu līmeņu indeksu (PLI). PLI ļauj salīdzināt attiecīgās valsts cenu līmeni ar kādu citu valsti vai valstu grupu, piemēram, ES28.

Ja attiecīgās valsts indekss ir virs 100, tas nozīmē, ka cenas šajā valstī ir virs vidējā ES līmeņa.
 

PSL aprēķinus nodrošina pirktspējas paritātes programma. Programmā ietvertos statistiskos apsekojumus koordinē un vada Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) un Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka jeb saīsināti Pasaules Banka (Apvienoto Nāciju Organizācijas uzdevumā).

Salīdzinājumu programmas rezultātus pasaules mērogā apkopo Pasaules Banka.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat) apkopo un savā mājas lapā publicē tos IKP apjoma indeksus uz vienu iedzīvotāju, kas ir izteikti PSL vienībās. Šie indeksi parasti ir attiecināti pret vidējo Eiropas Savienības līmeni (ES-28 = 100) vai kādu citu valstu grupu.

Preses ziņojumi, kas atspoguļo IKP apjoma indeksus uz vienu iedzīvotāju, tiek publicēti katru gadu jūnijā un decembrī, bet cenu līmeņa indeksi mājsaimniecību gala patēriņa izdevumiem tiek publicēti reizi gadā.

Raksti "Statistics Explained":

  • IKP uz vienu iedzīvotāju, patēriņš uz vienu iedzīvotāju un cenu līmeņa indeksi;
  • Salīdzināmie cenu līmeņi uztura produktiem, dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
  • Salīdzināmie cenu līmeņi patēriņa precēm un pakalpojumiem;
  • Salīdzināmie cenu līmeņi kapitālprecēm;
  • Pirktspējas paritātes Eiropā un pasaulē
     

Speciāla tēma veltīta PPP: http://ec.europa.eu/eurostat/web/purchasing-power-parities/statistics-illustrated
 

Eurostat publicē arī cenu līmeņu indeksus atsevišķās patēriņa grupās, piemēram, par pārtikas produktiem un dzērieniem. Publicētie rezultāti ir pieejami Eurostat mājas lapā.

Publikācijas

CSP izveidotās publikācijas par dažādiem periodiem (no 2007.gada) iespējams lejupielādēt sadaļā E-publikācijas.

Dati par IKP pēc pirktspējas līmeņa uz vienu iedzīvotāju ir pieejami arī CSP izdotajās gadagrāmatās un ikmēneša biļetenos sadaļā Starptautiskie salīdzinājumi.

Tēma Virsraksts Publicēšanas datumskārtošanas ikona ZIP/PDF
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 24.01.2018
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/11 27.12.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs, 2017/10 23.11.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs, 2017/09 23.10.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/08 25.09.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/07 23.08.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/06 24.07.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/05 26.06.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/04 23.05.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/03 24.04.2017
Vispārīgā statistika Latvija. Galvenie statistikas rādītāji, 2017 21.04.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/02 23.03.2017
Vispārīgā statistika Latvijas statistikas gadagrāmata, 2016 24.02.2017
Vispārīgā statistika Galvenie sociālekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs 2017/01 23.02.2017
Vispārīgā statistika Latvijas statistikas ikmēneša biļetens 2016/12 08.02.2017

Klasifikācijas

Pirktspējas paritātes tiek aprēķinātas atbilstoši galapatēriņa izdevumu klasifikācijai Eiropas kontu sistēmā ( EKS 2010).

Pirktspējas paritātes tiek klasificētas pēc galapatēriņa izdevumu veida - individuālā patēriņa izdevumi, kolektīvā patēriņa izdevumi un kapitālieguldījumi un, individuālā patēriņa izdevumu gadījumā, pēc pircēja - mājsaimniecības, mājsaimniecibas apkalpojošās bezpeļņas organizācijas un valdība. Cenas, kas tiek izmantotas PPP aprēķinos, pilnībā atbilst EKS 2010 definīcijām, principiem, klasifikācijām un prasībām.

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Centrālā statistikas pārvalde PPP aprēķiniem nodrošina šādu informāciju:

  • Par mājsaimniecību patēriņu: 6 dažādi mājsaimniecību patēriņa apsekojumi, ko veic 3 gadu periodā pēc slīdošā grafika (2 apsekojumi gadā). Reizi gadā - mājokļu īres rādītāju apsekojums.
  • Par valdības patēriņu: publiskā sektorā nodarbināto darba samaksa (gada apsekojums), slimnīcu pakalpojumu statistikas rādītāji (gada apsekojums).
  • Bruto pamatkapitāla veidošana: mašīnu un iekārtu cenu apsekojums (reizi divos gados). Būvniecības projektu cenu apsekojums - reizi gadā. Detalizēta IKP izlietojuma struktūra un cita palīginformācija - reizi gadā.

PPP aprēķiniem nepieciešamos datus par valdības izdevumiem izglītībai Eurostat iegūst no UNESCO-OECD-Eurostat datu bāzes (reizi gadā).

Datu aprēķināšana

Aprēķina metodes

Eurostat aprēķinus veic katru gadu. Šo apsekojumu raksturīga īpašība ir salīdzinājumos iesaistīto valstu sniegtās informācijas savstarpējā saistība un ietekme uz rezultātiem. Atšķirībā no citiem statistikas apsekojumiem atsevišķa valsts pati nevar iegūt salīdzinājumu rezultātus, un izmaiņas vienas valsts datos ietekmē arī pārējo valstu rezultātus.

Datu precizēšana

Salīdzinājumu programmas rezultāti var tikt pārskatīti pēc galīgo rezultātu publicēšanas. Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku atbilstību pēdējiem nacionālo kontu aprēķiniem, visas PPP laika sērijas tiek pārrēķinātas divas reizes gadā – jūnijā un decembrī. Atbilstošas izmaiņas tiek veiktas arī datu bāzēs.

Salīdzināmība

Salīdzinājumi laikā

Salīdzināmību ietekmē cenu līmeņu indeksi par dažādiem gadiem, tie būtu jāvērtē piesardzīgi, īpaši atsevišķu grupējumu līmenī, jo pie ierobežotas izlases lieluma jebkuras izmaiņas preču un pakalpojumu grozā atsevišķos gados var ietekmēt rezultātu.

Pirktspējas paritātes ir speciāli veidotas cenu līmeņu salīdzinājumiem starp valstīm un ģeogrāfiskām teritorijām noteiktā laika periodā. Pielietojot šos rādītājus salīdzinājumiem starp atsevišķiem gadiem, ir jābūt uzmanīgiem un jāņem vērā, ka cenu apsekojumu izlases un to struktūra secīgos gados var atšķirties; tāpat arī apsekojumu metodoloģija var mainīties. Šīs atšķirības īpaši ietekmē cenu līmeņu rezultātus produktu apsekojumiem zemākā detalizācijā.

Starptautiskie salīdzinājumi

Eurostat

Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat) savā mājaslapā publicē preses izlaidumus, metodoloģiju, publikācijas un informāciju datu bāzē par cenu salīdzinājumiem IKP līmenī, par IKP, pārrēķinātu PSL, kā arī apjoma indeksus: skat. sadaļā Statistics/ Economy and Finance/ Purchasing power parities (PPPs) vai saiti: http://ec.europa.eu/eurostat/web/purchasing-power-parities/overview

PPP metodoloģijas rokasgrāmata angļu valodā: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-RA-12-023.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

Publikācijas un metodoloģija angļu valodā: http://www.oecd.org/std/prices-ppp/

Pasaules Banka

Pasaules mērogā Starptautisko salīdzinājumu programmas rezultāti tiek pielietoti nabadzības vērtēšanai. Salīdzinājumu programmas galvenie rādītāji pārrēķināti ASV dolāros, metodoloģija un papildu informācija ir pieejama portālā:

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/ICPEXT/0,,contentMDK:20134839~menuPK:303406~pagePK:60002244~piPK:62002388~theSitePK:270065,00.html

Kvalitāte

Minimālās prasības PPP pamatinformācijas iesniegšanai, rezultātu aprēķiniem un publicēšanai ir noteiktas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1445/2007 (2007. gada 11. decembris), ar ko paredz kopējus noteikumus, lai sniegtu pamatinformāciju par pirktspējas paritātēm un lai tās aprēķinātu un izplatītu.

Kopējie kvalitātes kritēriji un kvalitātes ziņojumu struktūra ir noteikta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 193/2011 (2011. gada 28. februāris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1445/2007 par kvalitātes kontroles sistēmu pirktspējas paritātēm.

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Lolita Grase 67366678 departamenta direktors Lolita.Grase@csb.gov.lv

Metodoloģija pēdējo reizi atjaunota

08.02.2017.

Saistītas tēmas

Iekšzemes kopprodukts Latvijā, kopā

Iekšzemes kopprodukts Latvijā, sezonāli izlīdzināts

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta