Dati par iedzīvotāju dzimstību un mirstību sniedz informāciju par dzimušo skaitu (pēc dzimuma, mātes vecuma, tautības, mātes ģimenes stāvokļa u. c.) un mirušo skaitu (pēc vecuma, dzimuma, tautības, valstiskās piederības u. c.).

Definīcijas

Vidējais dzimstības līmenis sievietēm noteiktā vecumā.

Koeficients tiek aprēķināts, attiecinot gada laikā dzimušo bērnu skaitu sievietēm attiecīgajā vecuma grupā pret gada vidējo šīs pašas vecuma grupas sieviešu skaitu.

Aprēķinot speciālo dzimstības koeficientu vecuma grupai līdz 19 gadiem, saucējā tiek ņemts gada vidējais sieviešu skaits 15–19 gadu vecumā. Aprēķinot dzimstības koeficientu vecuma grupai 15–49 gadi, dzimušo bērnu skaitā ir iekļauti bērni, kuri dzimuši sievietēm līdz 14 gadiem, kā arī sievietēm 50 un vairāk gadu vecumā. Parasti aprēķina uz 1 000 sieviešu.

Dzimstības vispārīgais koeficients ir dzīvi dzimušo bērnu skaita attiecība pret vidējo iedzīvotāju skaitu.

Koeficientu aprēķina uz 1 000 iedzīvotāju. 

Latvijas Republikā gada laikā reģistrētais dzimušo skaits, kuriem vismaz viens no vecākiem ir Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs.

Sākot ar 2000. gadu, dzimušo skaits aprēķināts, ieskaitot bērnus, kuri dzimuši ārpus Latvijas, mātei (Latvijas pastāvīgajai iedzīvotājai) īslaicīgi atrodoties ārpus Latvijas. Atbilstoši Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) metodoloģijai šie bērni jāskaita pie Latvijā dzimušajiem.

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir starpība starp noteiktā laika periodā dzimušo un mirušo skaitu.

Vidējais mirstības līmenis noteiktā iedzīvotāju vecuma grupā.

Koeficients tiek aprēķināts, attiecinot gada laikā mirušo skaitu attiecīgajā vecuma grupā pret vidējo šīs pašas vecuma grupas iedzīvotāju skaitu.

Parasti aprēķina uz 1 000 iedzīvotāju.

Mirstības vispārīgais koeficients ir mirušo skaita attiecība pret vidējo iedzīvotāju skaitu.

Koeficientu aprēķina uz 1 000 iedzīvotāju. 

Latvijas Republikā gada laikā reģistrētais mirušo skaits.

Šis skaits netiek precizēts, ja personu pēc ilgāka laika atzīst par mirušu.

Mirušo zīdaiņu skaits ietver bērnus, kuri miruši pirmajā dzīves gadā.

Sākot ar 1991. gadu, dati par zīdaiņu mirstību ir uzrādīti atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas metodoloģijai, kas nedaudz atšķiras no iepriekš lietotās metodoloģijas.

Tabulās par mirušo sadalījumu pēc vecuma mirušo vecums aprēķināts tikai pēc dzimšanas gada, līdz ar to mirušo skaits 0 gados atšķiras no zīdaiņu mirstības tabulās minētā mirušo skaita.

Auglis, kurš piedzimis nedzīvs pēc pilnām 22 grūtniecības nedēļām.

Summārais dzimstības koeficients ir vidējais bērnu skaits, kuri varētu piedzimt vienai sievietei viņas dzīves laikā, ja dzimstība katrā vecuma grupā saglabātos aprēķina gada līmenī.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Statistikas tēma Dati par periodu Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona Piezīmes
Iedzīvotāju dzimstība
 • par 2017.gadu
04.06.2018
Iedzīvotāju mirstība
 • par 2017.gadu
04.06.2018
Iedzīvotāju dzimstība un mirstība
 • par 2018. gada maiju
20.06.2018
Noslēgtās laulības
 • par 2018. gada maiju
20.06.2018
Iedzīvotāju dzimstība un mirstība
 • par 2018. gada jūniju
20.07.2018

Statistikas tēma Dati par periodu Datu publicēšanas datumskārtošanas ikona Piezīmes
Iedzīvotāju dzimstība un mirstība
 • par 2018. gada aprīli
21.05.2018
Noslēgtās laulības
 • par 2018. gada aprīli
21.05.2018
Iedzīvotāju dzimstība un mirstība
 • par 2018. gada martu
20.04.2018
Noslēgtās laulības
 • par 2018. gada martu
20.04.2018
Iedzīvotāju dzimstība un mirstība
 • par 2018. gada februāri
20.03.2018

Galīgie datu rezultāti tiek publicēti 180 dienas pēc pārskata perioda beigām. Iedzīvotāji: dzimstība – ikgadējie dati» Iedzīvotāji: mirstība – ikgadējie dati»

Prese ziņojumi


Datums Virsraksts
28.05.2018 Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā 2017. gadā
19.07.2018 Dzimušo, mirušo un laulību skaits 2018. gada 6 mēnešos

Publikācijas

CSP izveidotās publikācijas par dažādiem periodiem (no 2007.gada) iespējams lejupielādēt sadaļā E-publikācijas.

Dati par iedzīvotāju mirstību un dzimstību ir pieejami publikācijās: "Latvijas statistikas ikmēneša biļetens", "Latvija. Galvenie statistikas rādītāji" un "Latvijas statistikas gadagrāmata".

Tēma Virsraksts Publicēšanas datumskārtošanas ikona ZIP/PDF
Ilgtermiņa migrācija Emigranta portrets 2014.–2016. gadā 29.01.2018
Iedzīvotāji Demogrāfija, 2017 09.10.2017
Iedzīvotāji Vecāka gadagājuma iedzīvotāji Latvijā 18.09.2017
Iedzīvotāji Bērni Latvijā, 2017 19.07.2017
Iedzīvotāji Demogrāfija, 2016 12.12.2016
Iedzīvotāji Sievietes un vīrieši Latvijā, 2016 29.09.2016
Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas Projekta "Urbānais audits 2013/2014" Eiropas pilsētu raksturojums 29.07.2016
Iedzīvotāji Bērni Latvijā, 2016 18.07.2016
Iedzīvotāji Latvijas 2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti 11.04.2016
Tautas skaitīšana Latvijas 2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti 11.04.2016
Iedzīvotāji Demogrāfija, 2015 02.10.2015
Iedzīvotāji Bērni Latvijā, 2015 30.07.2015
Iedzīvotāji Jaunieši Latvijā, 2014 27.11.2014
Iedzīvotāji Demogrāfija, 2014 16.10.2014
Iedzīvotāji Bērni Latvijā, 2014 03.07.2014

Klasifikācijas

Dzimstības un mirstības datu vākšanai un publicēšanai izmanto šādas klasifikācijas:

 • Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators (ATVK);
 • Tautību klasifikators;
 • Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi (ISO 3166).

CSP mājaslapā ir publicēts Klasifikāciju katalogs ar klasifikāciju kodiem un to skaidrojumiem.

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Iedzīvotāju dzimstības un mirstības dati tiek iegūti no Pilsonības un migrācijas pārvaldes Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmas (CARIS).

Datu aprēķināšana

Aprēķina metodes

Dzimstības un mirstības demogrāfiskie koeficienti tiek rēķināti uz 1 000 attiecīgā perioda vidējo iedzīvotāju. Ja ir mazi absolūtie rādītāji, koeficienti var tikt rēķināti uz 10 000 vai uz 100 000 iedzīvotāju.

Sākot ar 2000. gadu, dzimušo skaits aprēķināts, ieskaitot bērnus, kuri dzimuši ārpus Latvijas, mātei (Latvijas pastāvīgajai iedzīvotājai) īslaicīgi atrodoties ārpus Latvijas. Atbilstoši Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) metodoloģijai šie bērni jāskaita pie Latvijā dzimušajiem.

Mirušo zīdaiņu skaits – ietver bērnus, kuri miruši pirmajā dzīves gadā. Sākot ar 1991. gadu, dati par zīdaiņu mirstību ir uzrādīti atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas metodoloģijai, kura nedaudz atšķiras no agrāk lietotās metodoloģijas. Tabulās par mirušo sadalījumu pēc vecuma mirušo vecums aprēķināts tikai pēc dzimšanas gada, līdz ar to mirušo skaits 0 gados atšķiras no zīdaiņu mirstības tabulās minētā mirušo skaita.

Datu precizēšana

Nākamā gada 2. ceturksnī iepriekšējā gada mēnešu dabiskā pieauguma dati tiek precizēti atbilstoši notikuma datumam (gada laikā tiek publicēts atbilstoši reģistrācijas datumam).

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

No 1946. gada ir pieejami salīdzināmi dati par iedzīvotāju dzimstību un mirstību.

Starptautiskie salīdzinājumi

Eurostat

Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat) apkopo un savā mājaslapā publicē demogrāfiskās statistikas datus par ES dalībvalstīm kopā un par katru valsti atsevišķi. Tos var atrast sadaļā: Statistics/ Population and social conditions/ Population/ Data/ Main tables

http://ec.europa.eu/eurostat

Kvalitāte

Kvalitātes ziņojumus sagatavo saskaņā ar ES prasībām noteiktās statistikas jomās.

Kvalitātes ziņojumi sniedz detalizētu informāciju iekšējiem un ārējiem datu lietotājiem par sagatavoto datu kvalitāti un statistiskā produkta sagatavošanas posmiem. Kvalitātes ziņojumu tēmas ir pieejamas šeit.

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Sigita Šulca 67366806 vecākā metodikas eksperte Sigita [dot] Sulca [at] csb [dot] gov [dot] lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

29.11.2017.

Saistītās tēmas

Iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums

Iedzīvotāju skaits un galvenie demogrāfiskie rādītāji

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta