Veicot apsekojumu par energoresursu patēriņu mājsaimniecībās, ir iegūta informācija par mājsaimniecībās izmantoto kurināmo, degvielu, elektroenerģiju un siltumenerģiju, energoresursu izmaksām, kā arī par mājsaimniecībās izmantotajiem automobiļiem (motocikliem) un elektroierīcēm.

Definīcijas

Centralizēta siltuma ražošana noteiktā teritorijā, kurā siltumenerģija pa maģistrālajiem un/vai sadales siltumtīkliem vai bez tiem tiek piegādāta patērētājiem.

Individuālā māja vienai ģimenei vai vairākām ģimenēm.

Mājoklis daudzdzīvokļu mājā.

Krāsnis ar efektīvu un ekonomisku kurināmā sadegšanu, kurās lieto inovatīvas degšanas tehnoloģijas ar palielinātu siltumatdevi.

Atsevišķas mājsaimniecības (dzīvokļa, privātmājas) siltumapgāde, kas var būt centralizēta vai necentralizēta.

 • Centralizētās apsildes iekārtas (centrālās apkures katli, kombinētie jeb divfunkcionālie centrālās apkures un karstā ūdens katli), kas apsilda visu mājokli.
 • Necentralizētās apsildes iekārtas (krāsnis, plītis, elektriskie telpu sildītāji u. tml.) izmanto atsevišķu istabu apsildīšanai mājoklī.
 • mājsaimniecības saņem karsto ūdeni centralizēti un maksā par karstā ūdens patēriņu pēc skaitītāja rādījumiem vai pēc mājoklī pierakstīto cilvēku skaita;
 • mājsaimniecība, izmantojot kombinētos centrālapkures un karstā ūdens katlus, apgādā sevi ar karsto ūdeni;
 • mājsaimniecība apgādā sevi ar karsto ūdeni, izmantojot karstā ūdens katlus.

Pēdējos divos minētajos gadījumos mājsaimniecības pērk kurināmo pašas.

Pastāvīgai dzīvošanai paredzēta viena vai vairākas dzīvojamās istabas (dzīvojamā māja, dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā, istaba komunālajā dzīvoklī u. c.). Dzīvojamās mājās bez dalījuma dzīvokļos palīgtelpas var būt paredzētas kopējai lietošanai un atdalītas no mājokļa.

Mājoklim parasti ir noteikta adrese.

Mājokļos, kuri saņem siltumu centralizēti (lokālā un rajonu centrālapkure), apsildāmo telpu platība (m²) ir vienāda ar dzīvojamo telpu kopējo platību (šī informācija ir atrodama apsekojamās mājsaimniecības zemesgrāmatas apliecībā vai īres līgumā).

Parasti šī platība ir pamats maksai par apkuri. 

Mājokļos, kuros iedzīvotāji kurināmo pērk un kurina paši, par apsildāmo telpu platību uzrādīja tikai to platību, kuru patiešām apkurina, t. i., dzīvojamās istabas, kā arī dažādas palīgtelpas.

Privātā mājsaimniecība (mājsaimniecība) ir vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz mājsaimniecības izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi.

Iekārta siltuma enerģijas iegūšanai ar urbumā, gruntī vai ūdenstilpnē ievietotu cauruli, kurā cirkulē neaizsalstošs šķidrums. Siltuma sūknis pārveido iegūto enerģiju, lai to var izmantot apkurei un karstā ūdens sagatavošanai.

Tika apsekoti mājsaimniecībās izmantotie transporta līdzekļi (automašīnas un motocikli) neatkarīgi no tā, vai tie ir iedzīvotāju personiskajā īpašumā vai tikai lietošanā.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Apsekojums notiek aptuveni reizi piecos gados.

Energoresursu patēriņš mājsaimniecībās1996., 2001., 2006., 2010., 2015.g. apsekojumu dati»

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Dati par energoresursu patēriņu tiek iegūti, veicot izlases apsekojumu, un mājsaimniecību piedalīšanās pētījumā ir brīvprātīga. Datu ieguves avoti bija:

 • 1996., 2001. un 2006. gadā  "Aptauja par enerģijas patēriņu mājsaimniecībā";
 • 2010. un 2015. gadā "Apsekojums par energoresursu patēriņu mājsaimniecībā" (veidlapa Nr. EPM-1).

Mājaslapas sadaļā Respondentiem/Veidlapas varat iepazīties ar apsekojumu veidlapām.

Mērķa populācija

Pētījuma mērķa populācija ir privātās mājsaimniecības. Pētījumā netika ietvertas kolektīvās mājsaimniecības (veco ļaužu pansionāti, bērnu invalīdu internāti, studentu kopmītnes, viesnīcas, kazarmas, slimnīcas, sanatorijas, brīvības atņemšanas iestādes u.tml.).

Izlase apsekojumam veidota kā stratificēta divpakāpju gadījuma izlase. Pirmā pakāpe sevī ietver primārās izlases vienību, kas ir tautas skaitīšanas iecirkņi. Savukārt otrā pakāpē tiek atlasīti mājokļi.

Izlases apjoms

Izlases iegūšanai tika izmantots mājokļu reģistrs.

Izlases apjoms 1996. gadā bija 4 400 mājsaimniecības, 2001. gadā – 8 000 mājsaimniecības, 2006. gadā – 7 061 mājsaimniecība, 2010. gadā – 10 986 mājsaimniecības, 2015. gadā – 11 043 mājsaimniecības.

Izlases sadalījums pa dažādām mājsaimniecību grupām (stratām) 2015. gadā bija šāds:

 • Rīgā – 3 295 mājsaimniecības;
 • astoņās  lielākajās pilsētās – 2 289 mājsaimniecības;
 • pārējās pilsētās – 1 848 mājsaimniecības;
 • lauku teritorijās – 3 612 mājsaimniecības.

Datu aprēķināšana

Aprēķina metodes

Novērtējumu iegūšanai tiek izmantoti gala svari. Gala svari tiek iegūti, balstoties uz izlases vienības varbūtisko iekļūšanu izlasē. Izlase tiek veidota kā divpakāpju stratificēta gadījuma izlase. Pirmajā pakāpē tiek atlasīti primārās izlases vienības (PIV). Otrajā pakāpē no atlasītajiem PIV ar gadījuma metodi tiek atlasītas izlases vienības. Tādējādi tiek iegūti dizaina svari, kas ir apgrieztā vērtība izlases vienības iekļūšanai izlasē. Tālāk iegūtos dizaina svarus koriģē pēc neatbildētības līmeņa, un visbeidzot svari tiek kalibrēti pēc ārējās informācijas (par dabas gāzes lietotāju skaitu un patērētajiem kubikmetriem). Pēc kalibrācijas tiek iegūti gala svari, kas tiek izmantoti novērtējumu iegūšanai.

Datu precizēšana

Publicētie dati ir galīgi un netiek precizēti.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

Dati par energoresursu patēriņu mājsaimniecībās ir salīdzināmi ar 1996., 2001., 2006. un 2010. gada apsekojuma rezultātiem.

Konfidencialitāte

Respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti aizsargā Statistikas likuma 17.pants, kas nosaka tiesības un pienākumus, kuri jāveic Centrālajai statistikas pārvaldei vai citām institūcijām, kas nodarbojas ar valsts un citu statistiku. Lasīt vairāk

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Līga Meļko 67366863 daļas vadītājs Liga.Melko@csb.gov.lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

31..10.2016.

Saistītās tēmas

Atjaunīgo energoresursu, kokogļu un atkritumu ražošana, imports, eksports un patēriņš

Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš

Dabasgāzes imports un patēriņš

Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš - gada dati

Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš - mēneša dati

Naftas produktu imports, eksports un patēriņš

Privāto mājsaimniecību skaits

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta