Energobilances dati tiek vākti, lai apkopotu informāciju par energoresursu ražošanu, importu, eksportu un patēriņu valstī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1099/2008 (2008. gada 22. oktobris) par enerģētikas statistiku B pielikumu un izstrādātu Latvijas energobilanci.

Definīcijas

Naftas produktu piegādes visu valstu kuģu starptautiskajiem reisiem.

Energoresursu patēriņš mājsaimniecībās, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medniecībā, zivsaimniecībā un pārējiem patērētājiem – NACE 33., 36.–39., 45.–47., 52.–96., 99. nodaļa.

Energoresursu apjoms, kas transportēts pāri valsts robežai uz trešajām valstīm un uz Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm (bez preču plūsmas muitas noliktavās un brīvajās ekonomiskajās zonās), neiekļaujot tranzītu.

Energoresursu apjoms, kas patērēts enerģētikas sektorā, lai sekmētu ieguvi un nodrošinātu pārveidošanas sektora darbību (NACE 2. red. nodaļas, grupas un klases: 05, 06, 07.21, 08.92, 09.1, 19.20, 35).

Energoresursu patēriņš rūpniecībā, transportā, mājsaimniecībās, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medniecībā, zivsaimniecībā un pārējiem patērētājiem (NACE 2. red. 33., 36.–39., 45.–47., 52.–96., 99. nodaļa).

Energoresursu apjoms, kas transportēts pāri valsts robežai no trešajām valstīm un no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm (bez preču plūsmas muitas noliktavās un brīvajās ekonomiskajās zonās), neiekļaujot tranzītu.

Kokogļu kopējais patēriņš ir negatīvs (ražošana + imports – eksports + krājumu izmaiņas + statistiskās atšķirības), jo kokogles tiek ražotas no malkas, tāpēc to ražošana ir parādīta pārveidošanas sektora kokogļu ražošanas pozīcijā.

Šajā gadījumā kokogļu bilance tiek aprēķināta šādi: pārveidošanas sektorā saražotais kokogļu daudzums + imports – eksports + krājumu izmaiņas + statistiskās atšķirības = gala patēriņš.

Energoresursu patēriņš pārveidošanas sektorā un enerģētikas sektorā, visās tautsaimniecības nozarēs, kā arī mājsaimniecībās.

Starpība starp energoresursu krājumu apjomu gada sākumā (gada pirmajā dienā) un gada beigās (gada pēdējā dienā). Krājumu palielināšanos parāda kā negatīvu skaitli, bet krājumu samazināšanos – kā pozitīvu skaitli.

Energoresursu patēriņš pārējiem patērētājiem – NACE 33., 36.–39., 45.–47., 52.–96., 99. nodaļa.

Norāda patērēto energoresursu apjomu elektroenerģijas ražošanai un patērēto kurināmā daudzumu, kas izlietots siltumenerģijas ražošanai, kura tiek pārdota, kā arī saražoto elektroenerģiju un pārdošanai saražoto siltumenerģiju.

Energoresursi, kas saražoti no dabīgām izejvielām. Elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijās un vēja elektrostacijās.

Naftas produktu reklasifikācijas rezultāts, kas rodas, naftas produktus sajaucot vai lietojot kā piedevu citiem naftas produktiem.

Zudumi un iztrūkumi, kuri radušies transportēšanas un piegādes laikā un uzglabāšanas un pārveidošanas dēļ.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Preses ziņojumi


Datums Virsraksts
20.06.2018 Energoresursu patēriņš Latvijā 2017. gadā
05.09.2018 Atjaunīgo energoresursu patēriņš 2017. gadā

Publikācijas

CSP izveidotās publikācijas par dažādiem periodiem (no 2007.gada) iespējams lejupielādēt sadaļā E-publikācijas.

Dati par enerģētiku ir pieejami arī CSP izdotajās gadagrāmatās un ikmēneša biļetenos. Gadagrāmatas un ikmēneša biļeteni ir pieejami mājaslapas sadaļā E-Publikācijas zem tēmas "Vispārīgā statistika".

Tēma Virsraksts Publicēšanas datumskārtošanas ikona ZIP/PDF
Energoresursu ražošana, imports, eksports, patēriņš Energobilance 2016. gadā 21.08.2017
Energoresursu ražošana, imports, eksports, patēriņš Energobilance 2015. gadā 19.08.2016
Energoresursu ražošana, imports, eksports, patēriņš Energobilance 2014.gadā 07.08.2015
Energoresursu ražošana, imports, eksports, patēriņš Energobilance 2013.gadā 03.09.2014
Energoresursu ražošana, imports, eksports, patēriņš Energobilance 2012.gadā 22.07.2013
Energoresursu ražošana, imports, eksports, patēriņš Energobilance 2011.gadā 06.07.2012
Energoresursu ražošana, imports, eksports, patēriņš Energobilance 2010.gadā 30.06.2011
Energoresursu ražošana, imports, eksports, patēriņš Latvijas energobilance 2009. gadā 30.06.2010
Energoresursu ražošana, imports, eksports, patēriņš Latvijas energobilance 2008. gadā 30.06.2009
Energoresursu ražošana, imports, eksports, patēriņš Latvijas energobilance par 2007.gadu 30.06.2008

Klasifikācijas

Energobilances dati tiek apkopoti saskaņā ar:

  • ES Kombinēto nomenklatūru;
  • Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas 2. redakciju (NACE 2. red.);
  • Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru (ATVK);
  • Rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM, katra gada atbilstošā versija).

CSP mājaslapā ir publicēts Klasifikāciju katalogs ar klasifikāciju kodiem un to skaidrojumiem.

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Energobilances dati tiek iegūti no vairākiem CSP iepriekš veiktiem datu apsekojumiem par dabasgāzes piegādi, siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu, rūpniecības produkcijas ražošanu un realizāciju, preču tirdzniecību ar trešajām valstīm (Extrastat) un preču tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm (Intrastat).

Datu iegūšanai tiek izmantoti arī Ceļu satiksmes drošības direkcijas informācija par transporta līdzekļu skaitu, kas ir izgājuši tehnisko apskati pārskata gadā, un Valsts ieņēmuma dienesta gada pārskats "Naftas produktu (degvielas) aprite".

Informācija tiek apkopota visās tautsaimniecības nozarēs. Dati pa nozarēm tiek apkopoti pēc galvenā darbības veida.

Mērķa populācija

Visi ekonomiski aktīvie komersanti, budžeta iestādes, nodibinājumi, biedrības, fondi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, reliģiskās organizācijas, kas nodarbojas ar energoresursu ražošanu, importu, eksportu, patēriņu un realizāciju.

Izlases apjoms

Gads Izlases apjoms
2016 6 384
2015 5 998
2014 5 992
2013 6 024
2012 5 508
2011 5 508
2010 5 506

Datu aprēķināšana

Energoresursu bilances pārrēķinam teradžoulos (TJ) izmanto koeficientus, kas aprēķināti, pamatojoties uz energoresursu zemāko siltumspēju.

Tonna naftas ekvivalenta (toe) ir vispārpieņemts standartizēts lielums, kas ir definēts, balstoties uz 1 tonnu naftas ar zemāko sadegšanas siltumu 41 868 kilodžouli/kg. Konkrēts lielums, kas dots kilodžoulos, tiek pārvērsts kgoe (kilogramos naftas ekvivalenta), izdalot to ar 41 868.

Mērvienību pārveidošanas koeficienti

Mērvienības GJ (gigadžouls) MWh (megavatstunda) toe
GJ (gigadžouls) 1 0,2778 0,0239
MWh (megavatstunda) 3,600 1 0,0860
TOE 41,8680 11,630 1

Ar plašāku informāciju par izlases veidošanu un aprēķiniem var iepazīties šeit, meklējot pēc projekta tēmas Energobilance.

Datu precizēšana

Dati var tikt precizēti.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

Dati ir salīdzināmi no 1990. gada.

Starptautiski salīdzinājumi

Eurostat

Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat) apkopo un savā mājaslapā publicē datus par svarīgāko energoresursu importu, ražošanu, eksportu un patēriņu par ES-28 un atsevišķi par katru valsti. Datus meklējiet sadaļā: Statistics/ Environment and energy. Šajā sadaļā publicēts arī metodoloģijas apraksts.

http://ec.europa.eu/eurostat

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Anna Paturska 67366957 vecākā referente Anna [dot] Paturska [at] csb [dot] gov [dot] lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

01.11.2017.

Saistītās tēmas

Atjaunojamo energoresursu, kokogļu un atkritumu ražošana, imports, eksports un patēriņš

Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš

Dabasgāzes imports un patēriņš

Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš - gada dati

Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš - mēneša dati

Naftas produktu imports, eksports un patēriņš

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta