Dati par ekpluatācijā pieņemtajām dzīvojamām mājām, dzīvokļu skaitu un platību tiek izmantoti, lai novērtētu būvniecību Latvijas Republikas administratīvajās teritorijās. Dati tiek publicēti par ekspluatācijā pieņemto dzīvokļu skaitu, to kopējo platību, kā arī ekspluatācijā pieņemto ēku (sadalījumā pa būvju veidiem) kopējo platību.

Definīcijas

Dzīvojamā māja ir ēka, kurā no kopējās platības vismaz pusi aizņem dzīvojamās telpas. Dzīvojamās ēkas kopējā platībā ietilpst gan dzīvojamo telpu (dzīvokļu, atsevišķu istabu, virtuvju un palīgtelpu), gan nedzīvojamo telpu, gan visu īpašnieku koplietotošanas telpu platība.

Par dzīvokli uzskata dzīvošanai visu gadu paredzētu telpu kompleksu, kas sastāv no vienas vai vairākām istabām un palīgtelpām, un tam ir tieša izeja uz ielu, kāpņu telpu vai kopējo koridoru. Palīgtelpas ir virtuves, gaiteņi, sanitārtehniskās telpas, vannas istabas, pieliekamais, iebūvētie skapji.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

CSP izveidotās publikācijas par dažādiem periodiem (no 2007.gada) iespējams lejupielādēt sadaļā E-publikācijas.

Statistikas tēma Dati par periodu Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona Piezīmes
Ēku pieņemšana ekspluatācijā
 • par 2018. gada 2. ceturksni
13.08.2018
Ēku pieņemšana ekspluatācijā
 • par 2018. gada 3. ceturksni
12.11.2018
Būvniecības produkcija
 • par 2018. gada 4. ceturksni
11.02.2019
Būvniecības produkcijas indeksi
 • par 2018. gada 4. ceturksni
11.02.2019
Izsniegtās būvatļaujas
 • par 2018. gada 4. ceturksni
11.02.2019

Statistikas tēma Dati par periodu Datu publicēšanas datumskārtošanas ikona Piezīmes
Ēku pieņemšana ekspluatācijā
 • par 2018. gada 1. ceturksni
14.05.2018
Ēku pieņemšana ekspluatācijā
 • par 2017. gada 4. ceturksni
12.02.2018
Ēku pieņemšana ekspluatācijā
 • par 2017. gada 3. ceturksni
13.11.2017
Ēku pieņemšana ekspluatācijā
 • par 2017. gada 2. ceturksni
11.08.2017
Ēku pieņemšana ekspluatācijā
 • par 2017. gada 1. ceturksni
12.05.2017

Prese ziņojumi

Publikācijas

CSP izveidotās publikācijas par dažādiem periodiem (no 2007.gada) iespējams lejupielādēt sadaļā E-publikācijas.

Dati par būvniecību ir pieejami arī CSP izdotajās gadagrāmatās. Gadagrāmatas ir pieejamas CSP mājaslapas sadaļā E-publikācijas zem tēmas "Vispārīgā statistika".

Klasifikācijas

Dati tiek apkopoti un publicēti saskaņā ar:

 • Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru (ATVK);
 • Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”.

Dati tiek vākti un apkopoti par šādiem būvju veidiem:

 • viena dzīvokļa mājas (bez vasarnīcām, dārza mājām);
 • vasarnīcas, dārza mājas;
 • divu vai vairāku dzīvokļu mājas;
 • viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas;
 • biroju ēkas;
 • vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas;
 • satiksmes un sakaru ēkas;
 • rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas;
 • pašizklaides pasākumu, izglītības un veselības aprūpes iestāžu ēkas;
 • citas nedzīvojamās ēkas.
   

CSP mājaslapā ir publicēts Klasifikāciju katalogs ar klasifikāciju kodiem un to skaidrojumiem.

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Datus par uzbūvētajām ēkām un dzīvokļu skaitu, kā arī to platību, iegūst no CSP pārskata "Pārskats par būvatļaujām, uzsāktiem būvdarbiem un ēku pieņemšanu ekspluatācijā" (veidlapa Nr. 1-BA) un Būvniecības informācijas sistēmas (BIS). Veidlapas 1-BA iesniegšanas termiņš ir 15. datums pēc pārskata perioda beigām.

Mērķa populācija

Datu apsekojums aptver republikas pilsētas un novadus: 110 novadu pašvaldības un 9 republikas nozīmes pilsētu domes. Dati par 2017. gadu ar veidlapu 1-BA tiek iegūti no 91 pašvaldības, pārējo pašvaldību informācija tiek iegūta no BIS.

Datu aprēķināšana

Aprēķina metodes

Dati tiek apkopoti sadalījumā pa būvju veidiem katru ceturksni. Gada datus iegūst, saskaitot ceturkšņu rezultātus. 

Datu precizēšana

Datu revīzijas tiek veiktas, ja respondents precizē, papildina datus par kādu no iepriekšējiem periodiem vai ja tiek mainīta metodoloģija. Gada dati pēc to publicēšanas netiek precizēti.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

Dati ir pieejami no 2010. gada.

Konfidencialitāte

Respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti aizsargā Statistikas likuma 17.pants, kas nosaka tiesības un pienākumus, kuri jāveic Centrālajai statistikas pārvaldei vai citām institūcijām, kas nodarbojas ar valsts un citu statistiku. Lasīt vairāk

Kvalitāte

Kvalitātes ziņojumus sagatavo saskaņā ar ES prasībām noteiktās statistikas jomās.

Kvalitātes ziņojumi sniedz detalizētu informāciju iekšējiem un ārējiem datu lietotājiem par sagatavoto datu kvalitāti un statistiskā produkta sagatavošanas posmiem. Kvalitātes ziņojumu tēmas ir pieejamas šeit.

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds

Uzvārds

Telefona numurs

Amats

E-pasts

Sandra

Vītola

67366739

vecākais referents

Sandra [dot] Vitola [at] csb [dot] gov [dot] lv [64]

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

19.05.2017.

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta