Dzīvojamā fonda apsaimniekošanas dati tiek apkopoti, lai iegūtu informāciju par dzīvojamo māju apsaimniekošanu un īri.

Definīcijas

Dzīvojamā fonda apsaimniekošanas ienākumus veido maksājumi par dzīvojamās mājas uzturēšanu (mājas sanitārā kopšana, tehniskā uzturēšana, pārvaldes un apkalpojošā personāla uzturēšana), amortizācijas atskaitījumi ēkas atjaunošanai, kā arī likumos noteiktie obligātie maksājumi.

Dzīvojamā fondā ietilpst viendzīvokļa dzīvojamās mājas, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvojamās telpas un dzīvojamās telpas nedzīvojamajās ēkās.

Dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu.

Dzīvojamās telpas lietošanas tiesības citai personai var nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, valdītājs, kā arī pašvaldība, ja tā atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" uz likumīga pamata ieguvusi attiecīgo dzīvojamo telpu lietojumā. 

Dzīvojamās telpas īres līguma priekšmets var būt atsevišķs dzīvoklis, dzīvokļa daļa vai dzīvojamā māja. Par atsevišķu īres līguma priekšmetu nevar būt istabas daļa vai caurstaigājama istaba, kā arī palīgtelpas (virtuve, gaitenis, pieliekamā telpa u. c.).

Dzīvojamās telpas īres maksu veido:

 1. dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai;
 2. peļņa.

Apsaimniekošanas izdevumi sastāv no:

 1. dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem izdevumiem (mājas sanitārā kopšana, tehniskā uzturēšana, pārvaldes un apkalpojošā personāla uzturēšana);
 2. normatīvajos aktos noteiktā dzīvojamās mājas nolietojuma (amortizācijas) atskaitījuma ēkas atjaunošanai;
 3. likumos noteiktajiem obligātajiem maksājumiem (nekustamā īpašuma nodoklis u. tml.);
 4. zemes nomas maksa par zemes gabala lietošanu, ja dzīvojamā māja atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes.

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Publikācijas

CSP izveidotās publikācijas par dažādiem periodiem (no 2007.gada) iespējams lejupielādēt sadaļā E-publikācijas.

Klasifikācijas

Dzīvojamā fonda apsaimniekošanas dati tiek apkopoti, izmantojot:

 • Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru (ATVK);
 • Būvju klasifikāciju.

CSP mājaslapā ir publicēts Klasifikāciju katalogs ar klasifikāciju kodiem un to skaidrojumiem.

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Dzīvojamā fonda apsaimniekošanas dati tiek iegūti, apkopojot datus no CSP izstrādātās veidlapas Nr. 5-dzīvojamais fonds "Pārskats par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu".

Mājaslapas sadaļā Respondentiem/Veidlapas varat iepazīties ar apsekojumu veidlapām.

Mērķa populācija

No ģenerālkopas atlasa uzņēmumus, kas veic sava, nomāta vai pārvaldīta dzīvojamā fonda apsaimniekošanu.

 1. Galvenie rādītāji ir "Dzīvojamo telpu apsaimniekošanas ienākumi" un "Dzīvojamo telpu īre";
 2. Tiek apsekoti uzņēmumi, kuri apsaimnieko dzīvojamo fondu, kas lielāks par 100 kvadrātmetriem un kuru apgrozījums dzīvojamā fonda apsaimniekošanā ir lielāks par 1 423 EUR (Rīgā – 7 114 EUR) gadā;
 3. Izlase nodrošina aptvērumu sadalījumā pa statistiskajiem reģioniem.

Izlases apjoms

Gads Izlases apjoms
2016 951
2015 958
2014 1 032
2013 987
2012 1 013
2011 994
2010 1 075
2009 1 298
2008 1 380

Datu aprēķināšana

Aprēķina metodes

Dzīvojamā fonda apsaimniekošanas ienākumus aprēķina, dalot gada kopējos ienākumus no dzīvojamā fonda apsaimniekošanas ar gada vidējo dzīvojamā fonda kopējo platību.

Datu precizēšana

Dati pēc publicēšanas netiek precizēti.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

Dzīvojamā fonda apsaimniekošanas dati ir pieejami no 2000. gada.

Konfidencialitāte

Respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti aizsargā Statistikas likuma 17.pants, kas nosaka tiesības un pienākumus, kuri jāveic Centrālajai statistikas pārvaldei vai citām institūcijām, kas nodarbojas ar valsts un citu statistiku. Lasīt vairāk

Kvalitāte

Kvalitātes ziņojumus sagatavo saskaņā ar ES prasībām noteiktās statistikas jomās.

Kvalitātes ziņojumi sniedz detalizētu informāciju iekšējiem un ārējiem datu lietotājiem par sagatavoto datu kvalitāti un statistiskā produkta sagatavošanas posmiem. Kvalitātes ziņojumu tēmas ir pieejamas šeit.

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ilgvars Kaparkalējs 67366969 daļas vadītājs Ilgvars.Kaparkalejs@csb.gov.lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

19.05.2017.

Saistītās tēmas

Dzīvojamais fonds

Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas un dzīvokļi

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta