Dati par atsevišķu augu un dzīvnieku sugām, nacionālajiem parkiem tiek izmantoti, lai noskaidrotu dažādos Latvijas nacionālajos parkos un rezervātos esošās augu (arī aizsargājamās) sugas, mītošo dzīvnieku (arī aizsargājamo) skaitu, putnu (arī aizsargājamo) sugu skaitu.

Definīcijas

Augu un dzīvnieku stāvokli raksturo sugu īpatsvars, kuras tiek uzskatītas par apdraudētām atbilstoši sugu stāvokļa ekspertu novērtējumam nacionālā vai starptautiskā kontekstā.

Cilvēku darbības neskartas vai mazpārveidotas teritorijas, kurās tiek nodrošināta dabisko procesu netraucēta attīstība, lai aizsargātu un izpētītu retas vai tipiskas ekosistēmas un to sastāvdaļas. Latvijā ir izveidoti četri dabas rezervāti: Moricsalas (1912), Grīņu (1936), Krustkalnu (1977) un Teiču rezervāts (1982).

Latvijas Sarkanā grāmata ir zinātnisks dokuments, kurā ierakstītas iznīkstošās un apdraudētās augu un dzīvnieku sugas un pasugas, doti dati par to bioloģiju un izplatību, minēti galvenie faktori, kuru dēļ sugu skaitliskais sastāvs krasi samazinās.

Plaši apvidi, kam raksturīgi nozīmīgi izcili dabas veidojumi, cilvēka darbības neskartas un mazpārveidotas ainavas un kultūrainavas, biotopu daudzveidība, kultūras un vēstures pieminekļu bagātība un kultūrvides īpatnības. Nacionālo parku galvenais uzdevums ir dabas aizsardzība un zinātniskā izpēte.

Latvijā ir četri nacionālie parki: Gaujas Nacionālais parks (1973), Ķemeru Nacionālais parks (1997), Slīteres Nacionālais parks (1999) un Rāznas Nacionālais parks (2007).

Datu pieejamība

Datu publicēšanas kalendārs

Dati mājaslapas sadaļā Galvenie rādītāji un Datubāzes tiek atjaunoti saskaņā ar datu publicēšanas kalendāru.

Dati par atsevišķām augu un dzīvnieku sugām ir publicēti līdz 2004. gadam. Dabas resursiikgadējie dati

Dati par nacionālajos parkos un rezervātos esošo dzīvnieku un augu skaitu ir publicēti līdz 2009. gadam. Dabas resursi ikgadējie dati

Speciāli sagatavoti dati

Ja ir nepieciešami statistiskie dati, kas nav publicēti CSP publikācijās un kas nav atrodami CSP datubāzē, iesakām sūtīt informācijas pieprasījumu CSP:
  - pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
  - pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv;
  - ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Vairāk informācijas

Datu vākšana

Apsekojuma metode un datu avoti

Augu un dzīvnieku sugu novērtējuma dati un dati par dzīvnieku un augu sugu skaitu nacionālajos dabas parkos un rezervātos tika iegūti no CSP izstrādātā pārskata "Pārskats par rezervātu un nacionālo parku darbību".

Datu precizēšana

Publicētie dati ir galīgi un netiek precizēti.

Salīdzināmība

Salīdzināmība laikā

Dati par atsevišķu augu un dzīvnieku sugu stāvokli ir pieejami no 1995. līdz 2004. gadam.

Dati par nacionālajos parkos un rezervātos esošo augu un mītošo dzīvnieku skaitu ir pieejami no 1990. līdz 2009. gadam.

Citi salīdzinājumi

Dabas aizsardzības pārvalde

Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapa: http://www.daba.gov.lv/

Konfidencialitāte

Respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti aizsargā Statistikas likuma 17.pants, kas nosaka tiesības un pienākumus, kuri jāveic Centrālajai statistikas pārvaldei vai citām institūcijām, kas nodarbojas ar valsts un citu statistiku. Lasīt vairāk

Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Andra Lazdiņa 67366747 vecākā referente Andra [dot] Lazdina [at] csb [dot] gov [dot] lv

Metadati pēdējo reizi atjaunoti

18.01.2013.

Nosacītie apzīmējumi

-

Parādība nav konstatēta

0

Parādība ir konstatēta, bet tās lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības

...

Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

X

Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama

.

Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ

Ja dati ir absolūti skaitļi

0

Parādība nav konstatēta