Atbilstoši Tautas skaitīšanas likumā, Valsts statistikas likumā un fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajām prasībām tautas un mājokļu skaitīšanas laikā iegūtai informācijai tiks nodrošināta individuālo statistisko datu konfidencialitāte par katru personu un mājsaimniecību.

Valsts statistikas likuma 18. pantā CSP uzdots radīt iestādē organizatorisko, administratīvo un tehnisko pasākumu sistēmu konfidencialitātes nodrošināšanai. Viens no administratīvajiem pasākumiem ir dokumentēti fiksēta apņemšanās ievērot konfidencialitāti. Ikviens darbinieks, t.sk. arī visi individuālās statistiskās informācijas vākšanā iesaistītie, apliecina individuālās statistiskās informācijas neizpaušanas pienākumu, parakstot „Konfidencialitātes apliecinājumu”.

Publicējot 2011. gada tautas skaitīšanas kopsavilkuma rezultātus, CSP vadīsies no Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanā un CSP Konfidencialitātes rokasgrāmatā noteiktajām prasībām. Konfidencialitātes prasības attiecas ne tikai uz individuālajiem, bet arī uz tabulās publicējamajiem datiem.