IKP

Iekšzemes kopprodukts - mēnešu/ceturkšņu dati

Iekšzemes kopprodukts - ikgadējie dati


Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir veikusi gada periodiskuma nacionālo kontu datu 2011.–2014. gadam revīziju.

IKP datu revīzijas tiek veiktas, ja, veicot detalizētāku IKP aprēķinu, tiek konstatētas neatbilstības metodoloģijas prasībām un/vai tiek precizēta aprēķiniem izmantotā informācija.

Valsts statistiskās informācijas programmā 2016. gadam tika iekļauta papildu prasība veikt republikas pilsētu IKP un pievienotās vērtības eksperimentālo aprēķinu un publicēt tā rezultātus.

Pirmo reizi veicot IKP un pievienotās vērtības aprēķinus šādā detalizācijas pakāpē un pēc tam analizējot iegūtos rezultātus, tika konstatētas pielietotās aprēķinu tehnikas neatbilstības metodoloģijas prasībām, kas, analizējot datus augstākā agregācijas pakāpē (reģionu un valsts līmenī), netika konstatētas. Līdz ar to radās nepieciešamība precizēt ne vien eksperimentālā republikas pilsētu IKP un pievienotās vērtības aprēķina rezultātus, bet arī statistisko reģionu un valsts līmenī.

Pakāpeniski gada nacionālajos kontos tiek ieviestas procesa tabulas, kurās ir iespējams veikt gada IKP rezultātu balansēšanu detalizētākā līmenī nekā līdz šim, tādejādi novēršot nepilnības starp dažādu IKP aspektu rādītājiem.

Datu revīzijas rezultātā tika palielināta ražošanas aspekta pievienotā vērtība, kas ietekmēja kopējo IKP novērtējumu, pārējos IKP aspektos visas izmaiņas skāra tikai balansposteņus: krājumu pārmaiņas (IKP no izlietojuma aspekta) un bruto pamatdarbības pārpalikumu un bruto jaukto ienākumu (IKP ienākumu aspekts).

Gada IKP izmaiņas pret iepriekš publicētajiem nacionālo kontu datiem

Izmaiņas ietekmējošie faktori faktiskajās cenās

 

2011

2012

2013

2014

IKP aprēķiniem izmantoto datu precizēšana un aprēķinu pilnveidošana

milj. EUR

 

 

-124

-116

%

 

 

-0,5

-0,5

IKP balansēšanas procesa pilnveidošana

milj. EUR

+33

+37

+137

+140

%

+0,2

+0,2

+0,6

+0,6

Izmaiņas kopā

milj. EUR

+33

+37

+12

        +23

%

+0,2

+0,2

+0,1

+0,1

 

Ikgadējie statistikas dati par iekšzemes kopproduktu pieejami CSP datubāzē.

CSP Datubāzes pamācība (2.2 MB)

2016. gada februārī un martā tika pārstrukturētas datubāzes īstermiņa statistikas tabulas. Turpmāk, atlasot vērtības, periodu rādītāji vairs netiks sakārtoti atsevišķi (gadi, ceturkšņi un mēneši), bet apvienoti vienā dimensijā (gads/ceturksnis vai gads/mēnesis). Laika dimensijas struktūra turpmāk tiks veidota atbilstoši PX datņu specifikācijai (skatīt timeval).