Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām un teritorijām - mēnešu/ceturkšņu dati, ikgadējie dati, arhīvs

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijā - mēnešu/ceturkšņu dati,  ikgadējie dati

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras -  2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī


CSP Datubāzes pamācība (2.2 MB)

2016. gada februārī un martā tika pārstrukturētas datubāzes īstermiņa statistikas tabulas. Turpmāk, atlasot vērtības, periodu rādītāji vairs netiks sakārtoti atsevišķi (gadi, ceturkšņi un mēneši), bet apvienoti vienā dimensijā (gads/ceturksnis vai gads/mēnesis). Laika dimensijas struktūra turpmāk tiks veidota atbilstoši PX datņu specifikācijai (skatīt timeval).