20. gadsimta 20.–30. gadu statistika

20. gadsimta 20.–30. gadu statistiku apkopojusi Valsts statistiskā pārvalde, kas tika dibināta neilgi pēc valsts izveidošanas – 1919. gada 1. septembrī. Datus par demogrāfisko situāciju Latvijā pēc garajiem kara un vispārēju juku gadiem ar bēgļu straumēm sāka publicēt 1921. gadā, kad iznāca „Latvijas statistiskā gadagrāmata 1920”. Lielākā daļa laikrindu par pirmās brīvvalsts periodu sākas ar 1920. gadu un beidzas ar 1938. gadu, kad 1939. gadā iznāca pēdējā Valsts statistiskās pārvaldes izdotā „Latvijas statistikas gada grāmata”, jo 1940. gadā iestādes darbību pārtrauca 2.pasaules karš. Atsevišķus rādītājus par 1939. un 1940. gadu iespējams iegūt no 1942. gadā Ostlandes Reihskomisariāta (Reichskommissariat für das Ostland) vācu valodā izdotās publikācijas „Ostland in Zahlen”.Ar to arī salīdzināmas laikrindas par šo periodu beidzas.Tā kā 20.–30. gadu statistikas apskatos kā svarīga bāze salīdzinājumiem bija pirmskara periods, tad arī sagatavotajā materiālā par atsevišķiem rādītājiem dati pieejami arī par 1897., 1910., 1914. u.c. gadiem pirms Latvijas valsts izveidošanas.

 


CSP neuzņemas atbildību par 20.–30. gadu statistikas datu objektivitāti, kvalitāti, precizitāti, skaidrību un salīdzināmību ar šī brīža attiecīgajiem statistikas rādītājiem.

Ekonomika un finanses 

Cenas
Ārējā tirdzniecība
 

Iedzīvotāji          

Iedzīvotāji – dabiskā kustība

Iedzīvotāji – dzimums un vecums

Iedzīvotāji – noslēgtās un šķirtās laulības

Iedzīvotāji – skaits un blīvums

Iedzīvotāji – urbanizācija
Iedzīvotāji – ticība, tautība u.c.

Rūpniecība un tirdzniecība
Tirdzniecība
 

Transports un sakari         


Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Agrārreforma

Lauksaimniecība

Meži

Zvejniecība


Vispārīgā statistika 
Klimats

 

Sociālie procesi

Algas

Izglītība

Kultūra

Nodarbinātība un bezdarbs

Tiesu darbība un cietumi

Veselība