Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (IAEA)

Organizācijas nosaukums: 
Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (IAEA)
Tēma: 
Vide un enerģētika
Apakštēmas: 
Izotopi nokrišņos
Kodolenerģija, kodolelektrostacijas, kodoldrošība
Radiācijas aizsardzība pacientiem
Mājas lapa: 
http://nucleus.iaea.org/Home/index.html

IAEA tika nodibināta 1957.gadā. Organizācijā ir 150 dalībvalstis un tās galvenā pārvalde atrodas Vīnē.
IAEA ir starptautiska organizācija, kas mēģina veicināt kodolenerģijas mierīgu pielietošanu un kavēt tās pielietošanu militāriem mērķiem, ieskaitot kodolieročus. IAEA inspektori uzrauga esošās kodolierīces visās dalībvalstīs. Tāpat aģentūra atbalsta valstis, kas palielina kodolu drošību un cenšas veicināt saskaņotu drošības standartu ieviešanu.