Zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojums

Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, tālr. 67366850, fakss 67830137, e-pasts csb [at] csb [dot] gov [dot] lv, www.csb.gov.lv

Rīgā

Par Zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojumu

Cienījamie zinātņu doktori!

Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – CSP), sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, īsteno projektu Nr.8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. CSP aicina  Jūs piedalīties projekta ietvaros organizētajā  Zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojumā.

Laikā no 2016. gada 2. septembra līdz 15. septembrim lūdzam Jūs aizpildīt elektronisko apsekojuma veidlapu (anketu) internetā.  CSP mājas lapā (sadaļā “Iesniegt e-pārskatu”) ir pieejama jauna Elektroniskā datu vākšanas sistēma EDV (https://e.csb.gov.lv). Pieslēgties EDV var izmantojot vienoto valsts un pašvaldību portāla Latvija.lv autentifikāciju, nepieciešams nospiest pogu (logotipu) Latvija.lv. Pēc pogas nospiešanas tiks atvērta lapa autentifikācijas pakalpojumu sniedzēja izvēlei (e-paraksts, eID, internetbankas). Nepieciešams apstiprināt personas elektroniskās identifikācijas noteikumus un izvēlēties autentifikācijas  pakalpojuma sniedzēju. Pēc izvēles lietotājam jāveic autentifikācija atbilstoši izvēlētajam autentifikācijas pakalpojuma sniedzējam. Pēc veiksmīgas autentifikācijas notiks pāradresācija uz EDV.

Ja nevarat aizpildīt aptaujas veidlapu interneta vietnē tiešsaistē, CSP intervētājs ar Jums sazināsies pa tālruni vai klātienē Jūsu mājsaimniecībā no 2016. gada 19. septembra līdz 31. oktobrim.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar CSP konsultantu pa bezmaksas tālruni 80000373 vai rakstot uz e-pasta adresi zdapsekojums [at] csb [dot] gov [dot] lv. Bezmaksas konsultatīvais tālrunis darbosies no 2016. gada 2. septembra līdz 16. septembrim  darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Par Zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojumu atbildīgā kontaktpersona: CSP Kultūras, izglītības, zinātnes un veselības statistikas daļas vadītāja Anita Švarckopfa (anita [dot] svarckopfa [at] csb [dot] gov [dot] lv, tālrunis darbā 67366648, darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00).

Par citiem ar apsekojumu saistītajiem jautājumiem lūdzam zvanīt CSP Interviju organizācijas daļai uz tālruņa numuru 67366912 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Apsekojuma mērķis ir iegūt kvalitatīvu, starptautiski salīdzināmu statistiku par zinātņu doktoru tālāko karjeru. Apsekojumā tiks apkopota informācija par personām Latvijā, kurām ir zinātniskais grāds, zinātņu doktora darba pieredze, ar viņu karjeru saistītu zinātnisko darbību,  kā arī apsekojuma veidlapā būs ietverti jautājumi par zinātņu doktorumobilitāti, publikācijām un patentiem. 

Apsekojuma vienotu metodoloģiju ir izstrādājusi Ekonomikas attīstības un sadarbības organizācija (OECD). Iepriekš šāds apsekojums Latvijā tika veikts 2010. gadā.

Statistikas likums aizliedz CSP nodot Jūsu sniegto informāciju citām iestādēm vai organizācijām. To nedrīkst izmantot valsts pārvaldes kontroles funkciju īstenošanai. CSP nodrošinās Jūsu datu konfidencialitāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

            Cerot uz veiksmīgu sadarbību,

Priekšniece                                                                                                      A. Žīgure
 

A.Švarckopfa 67366648,
anita [dot] svarckopfa [at] csb [dot] gov [dot] lv


Об Опросе докторов наук

Уважаемые доктора наук!

Центральное статистическое управление(далее – ЦCУ), совместно с Министерством образования и науки, проводит проект №8.3.6.1/16/I/001 “Участие в международныхисследованиях образования”. Проект финансируется из средств Европейского Cоциального фонда.  ЦCУ  приглашает Вас участвовать в Опросе докторов наук.

Со 2 сентября по 15 сентября 2016 года просим Вас заполнить анкету в электронном виде. На веб-сайте ЦCУ (http://www.csb.gov.lv) в разделе “Внести е-отчет” (“Iesniegt e-pārskatu”) доступна новая Электронная система по сбору данных EDV (https://e.csb.gov.lv). Подключиться к EDV возможноизпользуя удостоверение подлинности на едином портале государства и самоуправлений Latvija.lv, и в таком случае необхадимо нажать на ссылку Latvija.lv. После нажатия на ссылку откроитсья страница для выбора поставщика услуг удостоверения подлинности (е-подпись, eID, интернетбанк). Необходимо утвердить правила электронного удостоверения подлинности личности и выбрать поставщика услуг удостоверения подлинности. После выбора пользователь должен произвести удостоверение подлинности в соответствии с выбранным поставщиком услуг удостоверения подлинности. После успешного удостоверения подлинности произайдёт переадресация на EDV. Если не сможете заполнить анкету на веб-сайте, интервьюер ЦCУ  свяжется с Вами по телефону или лично по адресу Вашегопроживания с 19 сентября по 31 октября 2016 года.

Если у Вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с консультантом ЦCУ  по бесплатному номеру телефона 80000373 или пишите на электронную почту по адресу zdapsekojums [at] csb [dot] gov [dot] lv (zdapsekojums [at] csb [dot] gov [dot] lv  ).   Бесплатный телефон для консультаций будет работать со 2 по 16 сентября 2016 года по рабочим дням с 8.30 до 17.00.

Ответственное лицо за Oпрос докторов наук являеться заведущая Отделом по культуре, образованию, науке и здоровью Анита Шварцкопфа (anita [dot] svarckopfa [at] csb [dot] gov [dot] lv, 67366648, по рабочим дням с  8.30 до 17.00).

О других вопросах, связанных с опросом, пожалуйста, звоните в Отдел организации интервью ЦCУ по номеру телефона 67366912 по рабочим дням с 8.30 до 17.00.

Цель опроса – получить качественную и на международном уровне сопоставимую информацию о докторах наук. В результате опроса будут получены данные о трудовом опыте докторов наук, о научной карьере, а также  данные о международной мобильности, научных публикаций и патентов. Общую методологию опроса разработала Организация экономического сотрудничества и развития (OECD). Такой же опрос был проведён в Латвии в 2010 году.

Закон о статистике запрещает ЦCУ передавать информацию другим учреждениям или организациям, и также не разрешает использовать полученные данные для реализации функции контроля государственного управления. ЦCУ гарантирует конфиденциальность полученной от Вас информации, соблюдая Закон о защите личных данных физических лиц и Закон о статистике. Полученная информация будет использована исключительно в статистических целях, в виде сводных таблиц для анализа экономических и социальных процессов и явлений.

Надеясь на успешное сотрудничество,

Начальник

                                                                                                            А. Жигуре

A.Шварцкопфа, 67366648,
anita [dot] svarckopfa [at] csb [dot] gov [dot] lv


Regarding Survey of Doctorate Holders

Dear doctorate holders,

Central Statistical Bureau (henceforth – CSB) in cooperation with the Ministry of Education and Science implements project Participation in International Researches on Education (No 8.3.6.1/16/I/001). Project has been funded from the European Social Fund. CSB invites you to take part in the Survey of Doctorate Holders.

We are asking you to fill in the electronic questionnaire on the Internet during the time period from 2 to 15 September 2016. CSB website (section Submit e-Report (LV) has new Electronic Data Collection System (EDV). You may access the EDV (https://e.csb.gov.lv) via Latvian e-Government portal Latvija.lv by clicking the Latvija.lv button (logotype). Afterwards a new window will open offering to choose the authentication service (eSignature, eID, Internet bank). You shall confirm that you agree with the electronic identification rules and choose the authentication service. Afterwards log in with the authentication service chosen. Successful authentication will direct you to the EDV. If you are not able to fill in the questionnaireonline, CSB interviewer will contact you by phone or visit you in your household from 19 September to 31 October 2016.

In case of any questions or uncertainties contact CSB consultant by calling the toll-free number 80000373 or writing to the e-mail address zdapsekojums [at] csb [dot] gov [dot] lv. The toll-free assistance number will be available from 2 to 16 September 2016 on working days from 8:30 to 17:00 o’clock.

Person responsible for the Survey of Doctorate Holders: Anita Švarckopfa, Head of the Culture, Education, Science and Health Statistics Section of the CSB (anita [dot] svarckopfa [at] csb [dot] gov [dot] lv, + 371 67366648, on working days 8:30–17:00).

On all other issues regarding the survey, please, contact the Interviewer’s Coordination Section of the CSB, by calling the number +371 67366912 on working days from 8:30 to 17:00 o’clock.

The survey has been aimed at acquiring high-quality, internationally comparable information on doctorate holders. Within the framework of the survey, it has been planned to compile information on Latvia residents having scientific degree, work experience of the doctorate holders, career-related scientific activities, as well as the survey will include questions on mobility, publications and patent applications of the doctorate holders. 

The common survey methodology has been developed by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Prior such survey in Latvia was conducted in 2010.

The Statistics Law prohibits the CSB transferring the information you will provide to other institutions or organisations. It shall not be used to implement public administration control functions. The CSB ensures confidentiality of your data, by obeying the Personal Data Protection Law. The data acquired will be published only in summarised from for analysis of economic and social phenomena and processes.

Hoping for successful cooperation,

President                                                                                                        A. Žīgure

 

A.Švarckopfa +371 67366648,
anita [dot] svarckopfa [at] csb [dot] gov [dot] lv