Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, tālr. 67366850, fakss 67830137, e-pasts csb [at] csb [dot] gov [dot] lv, www.csb.gov.lv

Rīgā

 

14.12.2017. Nr.  0706-10.1/1438

Par Darbspēka apsekojumu

Cienījamais respondent!

2017. gadā Centrālā statistikas pārvalde (CSP) turpina veikt Darbaspēka apsekojumu, kura mērķis ir iegūt valsts politikas plānošanai būtisku informāciju par iedzīvotāju nodarbinātību un bezdarba rādītājiem.

Informējam, ka CSP intervētājs telefonintervijā aptaujās Jūsu mājsaimniecību, lai noskaidrotu, vai notikušas kādas izmaiņas nodarbinātībā. Plānotais intervijas laiks un intervijas reize ir norādīta vēstules otrā pusē. Aicinām sazināties ar Telefoninterviju centra administratori Irinu Starovoitovu pa bezmaksas tālruni 80008811, darbdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00, ja vēlaties uzzināt vairāk par intervijas laiku un norisi.

Apsekojumā visiem mājsaimniecībā dzīvojošajiem uzdos jautājumus par vecumu, dzimumu, ģimenes stāvokli u.c. rādītājiem, bet personām 15–74 gadu vecumā papildus jautās arī par nodarbinātību, darba meklēšanas pieredzi u. tml. Aptaujas ilgums atkarīgs no personu skaita Jūsu mājsaimniecībā, bet nepārsniedz 7 minūtes vienai persona. 

Darbaspēka apsekojuma izlasē iekļauti 29 tūkstoši mājsaimniecību. Jūsu adrese atlasīta ar nejaušas gadījuma izlases metodi, un aptaujātas tiks visas personas, kuras dzīvo šajā adresē neatkarīgi no deklarēšanās vietas.

Statistikas likums aizliedz CSP nodot Jūsu sniegto informāciju citām iestādēm vai organizācijām. To nedrīkst izmantot valsts pārvaldes kontroles funkciju īstenošanai. CSP nodrošinās Jūsu datu konfidencialitāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Šī vēstule ir sagatavota reģistrācijas datumā, un CSP intervētājam ir tiesības 2017.gadā to nosūtīt pēc vajadzības, ierakstot konkrētu mājsaimniecības telefonintervijas datumu un intervijas reizi.

 

Cerot uz veiksmīgu sadarbību,

Priekšniece                                                                                                                                                                          A. Žīgure


Уважаемый респондент!

Центральное статистическое управление (ЦСУ) в 2017 году приглашает Вас принять участие в Обследовании рабочей силы, целью которого является получение информации о занятости населения и о показателях безработицы населения, которая необходима для  планирования государственной политики занятости.

Информируем, что Вам позвонит интервьюер ЦСУ и в интервью по телефону уточнит, произошли ли какие изменения в занятости. Планируемая дата опроса и порядковый номер интервью указаны на обратной стороне письма. Если у Вас есть вопросы о времени и процессе интервью, просьба звонить администратору Прейльского Телефонного центраИрине Старовойтовой на бесплатный номер телефона 80008811, по рабочим дням с 10.00 до 18.00

Всем лицам, проживающим в домохозяйстве, будут заданы вопросы о возрасте, принадлежности к полу, семейном положении и т.д. Лицам в возрасте 15-74 года будут заданы также вопросы о трудовых отношениях, об опыте поиска работы и другие вопросы. Длительность интервью будет зависеть от числа  взрослых в Вашем домохозяйстве,  время опроса  на каждого члена домохозяйства не превысит 7 минут.

В  выборку включено 29 тысяч  домохозяйств. Ваш адрес для обследования выбран путем использования метода случайного отбора и в опросе будут обследованы все в нём проживающие лица, независимо от их места декларирования.

Закон о статистике запрещает ЦCУ передавать информацию другим учреждениям или организациям, и также не разрешает использовать полученные данные для реализации функции контроля государственного управления. ЦCУ гарантирует конфиденциальность полученной от Вас информации, соблюдая Закон о защите личных данных физических лиц и Закон о статистике. Полученная информация будет использована исключительно в статистических целях, в виде сводных таблиц для анализа экономических и социальных процессов и явлений.

Это письмосо ставлено в день регистрации, и интервьюеры ЦСУ имеют право в 2017 году рассылать его по необходимости, указывая в  нём  конкретную  дату  посещения   домохозяйства.                      

 

Заранее благодарим Вас за понимание и сотрудничество!

Начальник                                                                                                                                                                        А. Жигуре