Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, tālr. 67366850, fakss 67830137, e-pasts csb [at] csb [dot] gov [dot] lv, www.csb.gov.lv

 

Rīgā

16.02.2016. Nr.0704-10/240

Cienījamais respondent!

Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – CSP) katru gadu veic apsekojumu „Statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem”, un 2016. gadā ir paredzēts aptaujāt 8 tūkstošus mājsaimniecību ar mērķiiegūt informāciju par ienākumiem, nabadzības līmeni un sociālo atstumtību. Informējam, ka Labklājības ministrija ir iecerējusi, sākot ar 2017. gada 1. janvāri, apsekojuma datus izmantot, aprēķinot minimālā ienākuma līmeni, lai varētu sniegt atbalstu iedzīvotājiem ar viszemākajiem ienākumiem. Tāpēc Jūsu atsaucība un piedalīšanās ir ļoti svarīga.

Esam pateicīgi, ka Jūsu mājsaimniecība jau iepriekš ir atbildējusi uz apsekojuma anketu jautājumiem. Apsekojuma metodoloģija paredz, ka katra izlases mājsaimniecība tiks aptaujāta reizi gadā četru gadu laikā. Šogad Jūsu mājsaimniecība tiks aptaujāta________ reizi. CSP telefonintervētājs Jums zvanīs 2016. gada _______________.

Vienai no Jūsu mājsaimniecības personām tiks uzdoti jautājumi par mājsaimniecību kopumā, un individuāli tiks aptaujātas visas mājsaimniecībā faktiski dzīvojošās personas, kurām iepriekšējā kalendārajā gadā bija vismaz 16 gadi.

Lai uzlabotu apsekojuma datu precizitāti un samazinātu uzdodamo jautājumu skaitu, CSP saskaņā ar Statistikas likumu var izmantot valsts reģistrus un citu informācijas sistēmu datus. CSP garantē Jūsu datu konfidencialitāti un to, ka iegūtā informācija tiks izmantota tikai statistiskiem mērķiem kopsavilkumu tabulu veidā.

Ja Jums ir jautājumi par intervijas laiku un norisi, lūdzu, zvaniet Preiļu Telefoninterviju centra administratorei Irinai Starovoitovai uz bezmaksas tālruņa numuru 80008811.

Par citiem jautājumiem, kas saistīti ar apsekojuma metodoloģiju, zvaniet CSP Interviju organizācijas daļai uz tālruņa numuru 67366912 darba dienās (pirmdiena–piektdiena) no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Šis uzaicinājums ir sagatavots reģistrācijas datumā, un CSP intervētājiem ir tiesības to nosūtīt pēc vajadzības 2016. gadā, ierakstot konkrētu mājsaimniecības apmeklējuma datumu.

 

Cerot uz veiksmīgu sadarbību,

Centrālā statistikas pārvalde


Об обследовании "Статистика доходов и условий жизни"

Центральное статистическое управление (далее - ЦСУ) ежегодно проводит обследование Статистика доходов и условий жизни”,и в 2016 году предусмотрено опросить 8 тысяч домохозяйств с целью получить информацию о распределении доходов, об уровне бедности и социального неравенства. Информируем, что Министерство благосостояния планирует, начиная с 1 января 2017 года, использовать данные обследования при подсчётах минимального уровня доходов, чтобы можно было оказать поддержку жителям с наиболее низкими доходами. Поэтому Ваша отзывчивость и Ваше участие очень важны.

Мы Вам благодарны, что Ваше домохозяйство ранее отвечало на вопросы анкет обследования. Методология обследования предусматривает обследовать каждое попавшее в выборку домохозяйство раз в год, в течение четырех лет. В этом году Ваше домохозяйство будет опрошено в ________ раз. Интервьюер Телефонного центра ЦСУ будет Вам звонить _______________ 2016 года.

Одной из персон Вашего домохозяйства будут заданы вопросы обо всём домохозяйстве в целом, и индивидуально будут опрошены все фактически проживающие в домохозяйстве лица, которым в прошлом календарном году было не менее 16 лет.

Чтобы улучшить точность данных обследования и сократить количество задаваемых вопросов, ЦСУ, в соответствии с Законом о статистике,может использовать государственные регистры и данные других информационных систем. ЦСУ гарантирует конфиденциальность предоставленной Вами информации и то, что полученная информация будет использована только в статистических целях для создания сводных таблиц.

Если у Вас есть вопросы о времени и процессе интервью, просьба звонить администратору Прейльского Телефонного центра Ирине Старовойтовойна бесплатный номер телефона 80008811.

О других вопросах,связанных с методологией обследования, пожалуйста, звоните в Отдел организации интервью ЦСУпо номеру телефона 67366912 по будням(понедельник – пятница)с 8.30 до 17.00.

 

Это приглашение подготовлено в дату регистрации и у интервьюеров ЦСУ есть право рассылать его по необходимости в2016 году, вписав дату посещения конкретного домохозяйства.

 

В надежде на благотворное сотрудничество,

Центральное статистическое управление


Regarding survey “Statistics on Income and Living Conditions”

Dear respondent,

The Central Statistical Bureau of Latvia (CSB) conducts annually survey “STATISTICS ON INCOME AND LIVING CONDITIONS” and in 2016 it is planned to survey eight thousand households with an aim to obtain information on income, poverty rate and social exclusion. We would like to kindly inform you that starting from 1 January 2017 the Ministry of Welfare will be using the survey data for the calculation of the minimum income level and for supporting people with lowest income. Therefore your response and participation is of key importance for us.

We are grateful to your household for replying to questions of the survey questionnaires previously. Methodology of the survey foresees that each sampling household will be surveyed once a year within a 4-year period. This year your household will be surveyed ___ time. Telephone interviewer of CSB will call you on _______________ 2016.

The questions will be asked to one of your household member on household as a whole, as well as individually to all persons that during the previous calendar year were aged at least 16 and were actually living within the household.

In order to improve accuracy of survey data and to reduce the number of questions to be asked, in compliance with Official Statistics Law CSB is allowed to use state registers and data of other information systems. The CSB guarantees the confidentiality of your data, and that information obtained will only be used for statistical purposes in summary tables.

If you have any questions on the time and process of the interview, please call administrator of the Telephone Interview Centre Irina Starovoitova to the toll-free number 80008811.

Regarding other questions on the methodology of the survey, you may contact Interviewer’s Coordination Section of CSB by calling to the number 67366912 on working days (Monday - Friday) from 8.30 to 17.00.

This invitation has been prepared on the date of registration, and interviewers have the right to send it as needed in 2016, typing in the specific household visit date.

 

Looking forward to successful cooperation,

The Central Statistical Bureau