Respondentu aptaujas klātienē

Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, tālr. 67366850, fakss 67830137, e-pasts csb [at] csb [dot] gov [dot] lv, www.csb.gov.lv

Rīgā

 

14.12.2016. Nr. 0706-10.1/1438

Par Darbspēka apsekojumu

Cienījamais respondent!

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) aicina Jūs 2017. gadā piedalīties Darbaspēka apsekojumā.Tā mērķis ir iegūt valsts politikas plānošanai būtisku informāciju par iedzīvotāju nodarbinātību un bezdarba rādītājiem.

Apsekojumā visiem mājsaimniecībā dzīvojošajiem uzdos jautājumus par vecumu, dzimumu, ģimenes stāvokli u.c. rādītājiem, bet personām 15–74 gadu vecumā papildus jautās arī par nodarbinātību, darba meklēšanas pieredzi u. tml. Jūsu mājsaimniecību aptaujās četras reizes ar dažu mēnešu intervālu, lai noskaidrotu, vai notikušas kādas izmaiņas nodarbinātībā. Aptaujas ilgums atkarīgs no personu skaita Jūsu mājsaimniecībā, bet nepārsniedz 7 minūtes vienai personai. Atkārtotā aptauja var notikt telefonintervijā, iepriekš brīdinot Jūs par intervijas laiku.

Plānotais intervijas laiks, kā arī intervētāja vārds, uzvārds un tālruņa numurs ir norādīts vēstules otrā pusē. Aicinām sazināties ar intervētāju, ja vēlaties uzzināt vairāk par intervijas laiku un norisi, kā arī, ja ēkai, kurā atrodas Jūsu mājoklis, ir slēgta kāpņu telpa. Intervētājs, ierodoties klātienē, uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju.

Darbaspēka apsekojuma izlasē iekļauti 29 tūkstoši mājsaimniecību. Jūsu adrese atlasīta ar nejaušas gadījuma izlases metodi, un aptaujātas tiks visas personas, kuras dzīvo šajā adresē neatkarīgi no deklarēšanās vietas.

Statistikas likums aizliedz CSP nodot Jūsu sniegto informāciju citām iestādēm vai organizācijām. To nedrīkst izmantot valsts pārvaldes kontroles funkciju īstenošanai. CSP nodrošinās Jūsu datu konfidencialitāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Šī vēstule ir sagatavota dokumenta reģistrācijas datumā, un CSP intervētājiem ir tiesības to nosūtīt pēc vajadzības 2017.gadā, ierakstot mājsaimniecības apmeklējuma datumu vēstules otrā pusē.

 

Cerot uz veiksmīgu sadarbību,

Priekšniece                                                                                                                                           A. Žīgure


Уважаемый респондент!

Центральное статистическое управление (ЦСУ) в 2017 году приглашает Вас принять участие в Обследовании рабочей силы, целью которого является получение информации о занятости населения и о показателях безработицы населения, которая необходима для  планирования государственной политики занятости.

Всем лицам, проживающим  в домохозяйстве, будут заданы вопросы о возрасте, принадлежности к полу, семейном положении и т.д. Лицам в возрасте 15-74 года будут заданы также вопросы о трудовых отношениях, об опыте поиска работы и другие вопросы. Методология обследования предусматривает, что каждое отобранное домохозяйство будет опрошено 4 раза с интервалом в несколько месяцев, чтобы констатировать, произошли ли какие изменения. Длительность интервью будет зависеть от числа  взрослых в Вашем домохозяйстве,  время опроса  на каждого члена домохозяйства не превысит 7 минут. Для повторных опросов ЦСУ может использовать метод телефонного интервью, и Вы перед интервью получите письменное извещение о времени телефонного интервью.

Планируемая дата опроса, а тагже имя, фамилия и номер телефона интервьюера указаны на обратной стороне письма. Просьба звонить Вашему интервьюеру, если у Вас есть какие-либо вопросы о времени интервью или его проведении, а также, если у наружной двери Вашего жилища есть кодовый замок. Интервьюер придя к Вам, предъявит рабочее удостоверение с фотографией.

В выборку включено 29 тысяч  домохозяйств. Ваш адрес для обследования выбран путем использования метода случайного отбора и в опросе будут обследованы все в нём проживающие лица, независимо от их места декларирования.

Закон о статистике запрещает ЦCУ передавать информацию другим учреждениям или организациям, и также не разрешает использовать полученные данные для реализации функции контроля государственного управления. ЦCУ гарантирует конфиденциальность полученной от Вас информации, соблюдая Закон о защите личных данных физических лиц и Закон о статистике. Полученная информация будет использована исключительно в статистических целях, в виде сводных таблиц для анализа экономических и социальных процессов и явлений.

Это письмо составлено в день регистрации, и интервьюеры ЦСУ имеют право в 2017 году рассылать его по необходимости, указывая в  нём  конкретную  дату  посещения   домохозяйства. 

 

Заранее благодарим Вас за понимание и сотрудничество!

Начальник                                                                                                                                                    А. Жигуре


Dear Respondent,

Central Statistical Bureau (Bureau) invites you to participate in the LABOUR FORCE SURVEY, which is aimed at obtaining information on employed, unemployed and economically active population for the purposes of state employment policy.

All personsactually living in the household will be surveyed, and they will be asked to answer questions about the age, gender, marital status etc. Persons aged 15 – 74 will also be asked to provide information about the employment status, job seeking experience and similar issues. The survey methodology stipulates that in order to identify any possible changes, each household included in the sample will be surveyed four times with a several months interval. The length of the interview will depend on the number of adults in your household, but it will not exceed 7 minutes per each person. For repeated surveys the CSB will use telephone interviews, and each time you will receive a notification on the expected time of the telephone interview.

Planned time of interview and name, surname and telephone number of the interviewer is indicated on the other side of letter. If you have any questions on the time and process of the interview, please contact your interviewer at the telephone number indicated in the letter. Please inform the interviewer if there is a door code at the entrance of your dwelling. Upon arrival the interviewer will show you the work certificate with a photo.

The sample includes 29 thousand households. Your address was selected for the survey with the random sampling method and we survey all persons living in this sample unit regardless of the declared place of residence.

The Statistics Law prohibits the CSB transferring the information you will provide to other institutions or organisations. It shall not be used to implement public administration control functions. The Bureau ensures confidentiality of your data, by obeying the Personal Data Protection Law. The data acquired will be published only in summarised from for analysis of economic and social phenomena and processes.

This letter has been prepared on the date of registration, and the interviewers have the right to send it as needed in 2017, typing in the specific household visit date.

Thank you for your understanding and collaboration.

 

We are looking forward to successful cooperation,

President                                                                                                                                               A. Žīgure