Respondentu aptaujas klātienē

 


Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, tālr. 67366850, fakss 67830137, e-pasts csb [at] csb [dot] gov [dot] lv, www.csb.gov.lv

Rīgā

15.12.2016 Nr. 0302-12/1460

Par Atpūtas un darījumu braucienu apsekojumu

Cienījamais respondent!

 

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) aicina Jūs piedalīties Atpūtas un darījumu braucienu apsekojumā. Tā mērķis ir iepazīt Latvijas iedzīvotāju vienas vai vairāku dienu braucienu paradumus pa Latviju un uz ārvalstīm, kā arī novērtēt to izmaiņas laika gaitā.

Atpūtas un darījumu braucienu apsekojuma izlasē iekļauti 12 tūkstoši mājsaimniecību, un Jūsu adrese atlasīta ar nejaušas gadījuma izlases metodi. Aptaujātas tiks visas personas, kuras dzīvo šajā adresē neatkarīgi no deklarēšanās vietas.

CSP intervētājs klātienes intervijā uzdos Jums jautājumus par visu mājsaimniecībā dzīvojošo personu vecumā no 15 gadiem atpūtas un darījuma braucieniem – brauciena galamērķi, ilgumu, mērķi, izmantoto transportu, naktsmītnes veidu, to rezervēšanu un izdevumiem.

Jūsu intervētāja vārds, uzvārds un tālruņa numurs ir norādīts vēstules otrā pusē. Aicinām sazināties ar intervētāju, ja vēlaties uzzināt vairāk par intervijas laiku un norisi, kā arī informēt, ja ēkai, kurā atrodas Jūsu mājoklis, ir slēgta kāpņu telpa. Ierodoties klātienē, intervētājs uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju.

Statistikas likums aizliedz CSP nodot Jūsu sniegto informāciju citām iestādēm vai organizācijām. To nedrīkst izmantot valsts pārvaldes kontroles funkciju īstenošanai. CSP nodrošinās Jūsu datu konfidencialitāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā tūrisma nozares analīzei.

Par Atpūtas un darījumu braucienu apsekojumu atbildīgā kontaktpersona: CSP Transporta un tūrisma statistikas daļas vecākā referente Ilze Vernera (Ilze [dot] Vernera [at] csb [dot] gov [dot] lv, 67366740, darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00).

Šī vēstule ir sagatavota dokumenta reģistrācijas datumā, un CSP intervētājiem ir tiesības to nosūtīt pēc vajadzības 2016. gadā, ierakstot telefonintervijas datumu vēstules otrā pusē.

 

Cerot uz veiksmīgu sadarbību,

Priekšniece                                                                                             A.Žīgure

 

M.Vītola 67366912,
Melita [dot] Vitola [at] csb [dot] gov [dot] lv


 

Regarding the Population Survey on Recreational and Business Trips

Dear respondent,

The Central Statistical Bureau (CSB) of Latvia invites you to take part in the Population Survey on Recreational and Business Trips. Its aim is to acquire more information on the habits of Latvian residents when travelling around Latvia and abroad on same-day or overnight trips, as well as assess the changes thereof over time.

The sample of the Population Survey on Recreational and Business Trips includes 12 thousand households and your address has been selected with the random sampling method. All persons living at the respective address will be surveyed regardless of their place of declaration.

During the interview the CSB interviewer will ask questions about the trips taken by all persons aged 15 and older who are living in your household – destination of the trips, their duration and aim, transport used during them, types of accommodation, reservation thereof, as well as expenditures.

The name, surname and phone number of your interviewer is indicated on the other side of the letter. We invite you to contact the interviewer if you wish to find out any additional information on the time and procedure of the interview; please inform the interviewer if there is a door code at the entrance of your dwelling. When arriving at your home, the interviewer will present his or her CSB work identification card with a photo.

The Statistics Law prohibits the CSB from transferring the information you will provide to other institutions or organisations. It shall not be used to implement public administration control functions. The Bureau ensures confidentiality of your data, by obeying the

Personal Data Protection Law. The data acquired will be published only in a summarised form for analysis of the tourism sector.

Person responsible for the Population Survey on Recreational and Business Trips: Ilze Vernera, Senior Officer of the Transport and Tourism Statistics Section of the CSB (Ilze [dot] Vernera [at] csb [dot] gov [dot] lv, +371 67366740, on working days from 8:30 to 17:00).

The present letter has been prepared on the document registration date, and interviewers of the CSB are entitled to send it out in 2016 according to their needs by including the date of the telephone interview on the other side of the letter.

 

Looking forward to successful cooperation,

President                                                                                                                      A.Žīgure

 

M.Vītola 67366912,
Melita [dot] Vitola [at] csb [dot] gov [dot] lv


 

Об Опросе населения о туристических и деловых поездках

Уважаемый респондент!

Центральное статистическое управление (ЦСУ) приглашает Вас принять участие в Опросе населения о туристических и деловых поездках. Его цель – ознакомиться с привычками жителей Латвии относительно одно- или многодневных поездок по Латвии и за рубежом, а также оценить их изменения со временем.

В выборку по Опросу населения о туристических и деловых поездках включено 12 тысяч домохозяйств, и ваш адрес был отобран методом случайной выборки. Опрошены будут все лица, проживающие по данному адресу, независимо от места декларирования.

Интервьюер из ЦСУ в интервью задаст Вам вопросы о туристических и деловых поездках всех лиц старше 15 лет, проживающих совместно в домохозяйстве, – о пункте назначения, длительности поездки, ее цели, использованном транспорте, месте для ночлега, его резервировании и о расходах.

Имя, фамилия и телефонный номер Вашего интервьюера указаны на обороте. Просим связаться с интервьюером, если Вы желаете узнать больше о времени и процессе интервьюирования, а также при наличии закрытого подъезда в здании, где Вы проживаете. Интервьюер при личном посещении предъявит удостоверение сотрудника ЦСУ с фотографией.

Закон о статистике запрещает ЦСУ передавать предоставленную Вами информацию другим учреждениям или организациям. Она не может быть использована для осуществления контрольных функций государственного управления. ЦСУ обеспечит конфиденциальность Ваших данных согласно Закону о защите данных физических лиц. Полученные данные будут публиковаться исключительно в обобщенном виде для анализа туристической отрасли.

Контактное лицо, ответственное за Опрос населения о туристических и деловых поездках: старший референт отдела статистики по транспорту и туризму ЦСУ Илзе Вернера (Ilze [dot] Vernera [at] csb [dot] gov [dot] lv, 67366740, по рабочим дням с 8.30 до 17.00).

Настоящее письмо подготовлено в день регистрации документа, и интервьюеры ЦСУ имеют право отправить его по мере надобности в течение 2016 года, вписав дату телефонного интервью на обороте.

 

В надежде на успешное сотрудничество,

Начальник                                                                                                                  А. Жигуре
 

 

М. Витола 67366912,
Melita [dot] Vitola [at] csb [dot] gov [dot] lv