Respondentu aptaujas klātienē


Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, tālr. 67366850, fakss 67830137, e-pasts csb [at] csb [dot] gov [dot] lv, www.csb.gov.lv

 

Rīgā

16.02.2016. Nr.0704-10/238

Par apsekojumu "Statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem"

Cienījamais respondent!

Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – CSP) katru gadu veic apsekojumu Statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem”, un 2016. gadā ir paredzēts aptaujāt 8 tūkstošus mājsaimniecību ar mērķi iegūt informāciju par ienākumiem, nabadzības līmeni un sociālo atstumtību. Informējam, ka Labklājības ministrija ir iecerējusi, sākot ar 2017. gada 1. janvāri, apsekojuma datus izmantot, aprēķinot minimālā ienākuma līmeni, lai varētu sniegt atbalstu iedzīvotājiem ar viszemākajiem ienākumiem. Tāpēc Jūsu atsaucība un piedalīšanās ir ļoti svarīga.

Jūsu adrese apsekojumam tika izvēlēta ar nejaušas gadījuma izlases metodi, izmantojot CSP statistisko adrešu un mājokļu reģistru. Lai uzlabotu apsekojuma datu precizitāti un samazinātu uzdodamo jautājumu skaitu, CSP saskaņā ar Statistikas likumu var izmantot valsts reģistrus un citu informācijas sistēmu datus. CSP garantē Jūsu datu konfidencialitāti un to, ka iegūtā informācija tiks izmantota tikai statistiskiem mērķiem kopsavilkumu tabulu veidā.

Apsekojuma metodoloģija paredz, ka katra izlases mājsaimniecība tiks aptaujāta reizi gadā četru gadu laikā. Vienai no Jūsu mājsaimniecības personām tiks uzdoti jautājumi par mājsaimniecību kopumā, un individuāli tiks aptaujātas visas mājsaimniecībā faktiski dzīvojošās personas, kurām iepriekšējā kalendārajā gadā bija vismaz 16 gadi.

Apsekojumu veiks CSP intervētājs 2016. gada _____________________, kurš, ierodoties pie Jums, uzrādīs darba apliecību ar fotogrāfiju. Intervētāja vārds, uzvārds un tālruņa numurs ir norādīts vēstules labajā apakšējā stūrī (uzlīme-vizītkarte). Ja pirmajā aptaujas reizē piekritīsiet nākamās intervijas sniegt pa telefonu, tad atkārtotajām aptaujām CSP izmantos telefoninterviju metodi un nākamo reizi Jūs saņemsiet paziņojumu par telefonintervijas laiku.

Lūdzam paziņot intervētājam, ja Jūsu mājokļa ārdurvīm ir ierīkots durvju kods.

Ja Jums ir jautājumi par intervijas laiku un norisi, lūdzu, zvaniet savam intervētājam uz vēstulē norādīto tālruņa numuru. Par citiem ar apsekojuma metodoloģiju saistītajiem jautājumiem lūdzam zvanīt CSP Interviju organizācijas daļai uz tālruņa numuru 67366912 darba dienās (pirmdiena–piektdiena) no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Šis uzaicinājums ir sagatavots reģistrācijas datumā, un CSP intervētājiem ir tiesības to nosūtīt pēc vajadzības 2016. gadā, ierakstot konkrētu mājsaimniecības apmeklējuma datumu.

 

Cerot uz veiksmīgu sadarbību,

Centrālā statistikas pārvalde


Об обследовании „Статистика доходов и условий жизни”

Уважаемый респондент!

Центральное статистическое управление (далее - ЦСУ) ежегоднопроводит обследование Статистика доходов и условий жизни”,и в 2016 году предусмотрено опросить 8 тысяч домохозяйств с целью получить информацию о распределении доходов, об уровне бедности и социального неравенства. Информируем, что Министерство благосостояния планирует, начиная с 1 января 2017 года, использовать данные обследования при подсчётах минимального уровня доходов, чтобы можно было оказать поддержку жителям с наиболее низкими доходами. Поэтому Ваша отзывчивость и Ваше участие очень важны.

Ваш адрес для обследования был выбран методом случайного отбора, используя статистический адресный и жилищный регистр ЦСУ. Чтобы улучшить точность данных обследования и сократить количество задаваемых вопросов, ЦСУ, в соответствии с Законом о статистике, может использовать государственные регистры и данные других информационных систем. ЦСУ гарантирует конфиденциальность предоставленной Вами информации и то, что полученная информация будет использована только в статистических целях для создания сводных таблиц.

Методология обследования предусматривает обследовать каждое попавшее в выборку домохозяйство раз в год, в течение четырех лет. Одной из персон Вашего домохозяйства будут заданы вопросы обо всём домохозяйстве в целом, и индивидуально будут опрошены все фактически проживающие в домохозяйстве лица, которым в прошлом календарном году было не менее 16 лет.

Опрос будет проводить интервьюер ЦСУ _____________________ 2016 года, который, придя к Вам, предъявит рабочее удостоверение с фотографией. Имя, фамилия и номер телефона интервьюера указаны в правом нижнем углу письма (наклейка – визитная карточка). Если Вы в первый раз опроса согласитесь предоставить следующие интервью по телефону, тогда для повторных опросов ЦСУ будет использовать метод телефонного интервью и каждый раз Вы получите извещение о времени телефонного интервью.

Просим Вас сообщить интервьюеру, если у наружной двери Вашего жилища есть кодовый замок.

Если у Вас есть вопросы о времени и процессе интервью, просьба звонить своему интервьюеру на указанный в письме номер телефона. О других вопросах, связанных с методологией обследования, пожалуйста, звоните в Отдел организации интервью ЦСУ по номеру телефона 67366912 по будням (понедельник – пятница) с 8.30 до 17.00.

Это приглашение подготовлено в дату регистрации и у интервьюеров ЦСУ есть право рассылать его по необходимости в 2016 году, вписав дату посещения конкретного домохозяйства.

 

В надежде на благотворное сотрудничество,

 

Центральное статистическое управление


Regarding survey “Statistics on Income and Living Conditions”

The Central Statistical Bureau of Latvia (CSB) conducts annually survey “STATISTICS ON INCOME AND LIVING CONDITIONS” and in 2016 it is planned to survey eight thousand households with an aim to obtain information on income, poverty rate and social exclusion. We would like to kindly inform you that starting from 1 January 2017 the Ministry of Welfare will be using the survey data for the calculation of the minimum income level and for supporting people with lowest income. Therefore your response and participation is of key importance for us.

Your address has been selected for the survey with the random sampling method, using Statistical Address Register and Housing Register of CSB. In order to improve survey data accuracy and to reduce the number of questions to be asked, in compliance with the Official Statistics Law CSB is allowed to use state registers and data of other information systems. CSB guarantees confidentiality of your data, and that information obtained will only be used for statistical purposes in form of summary tables.

The survey methodology foresees that each sample household is surveyed once a year within a 4-year period. The questions will be asked to one of your household member on household as a whole, as well as individually to all persons that during the previous calendar year were aged at least 16 and were actually living in the household.

The interview will be conducted by an interviewer of CSB who will visit you on _________________________________ 2016. Upon arrival the interviewer will show you the work certificate with a photo. Name, surname and telephone number of the interviewer is indicated in the bottom right corner of the letter (label-business card).

If during the first survey you agree that the next interviews are organised over the telephone, for repeated surveys the CSB will use telephone interviewing, and each time you will receive notification on the time of the telephone interview.

Please inform the interviewer if there is a door code at the entrance of your dwelling.

If you have any questions on the time and process of the interview, please contact your interviewer at the telephone number indicated in the letter. Regarding other questions on the methodology of the survey contact Interviewer’s Coordination Section of CSB by calling 67366912 on working days (Monday - Friday) from 8.30 to 17.00.

This invitation has been prepared on the date of registration, and interviewers have the right to send it as needed in 2016, typing in the specific household visit date.

 

Looking forward to successful cooperation,

The Central Statistical Bureau