Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, tālr. 67366850, fakss 67830137, e-pasts csb [at] csb [dot] gov [dot] lv, www.csb.gov.lv

 

Rīgā

11.11.2015. Nr. 0303-10/1325

 

Par 2015. gada apsekojumu
„Energoresursu patēriņš mājsaimniecībās”

Cienījamie iedzīvotāji!

 

Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) aicina jūs piedalīties aptaujā par energoresursu patēriņu mājsaimniecībās 2015. gadā.

No 2015. gada 7. līdz 28. decembrim lūdzam jūs aizpildīt elektronisko aptaujas anketu interneta vietnē https://eintervija.csb.gov.lv, sniedzot informāciju par jūsu mājokli, elektroierīcēm, transportlīdzekļiem, kā arī energoresursu (dabasgāzes, elektroenerģijas, malkas u.c.), apkures un karstā ūdens patēriņu un izmaksām. Ja nevarat aizpildīt anketu tiešsaistē, Pārvaldes intervētājs ar jums sazināsies pa tālruni vai klātienē šajā adresē no 2016. gada 7. janvāra līdz 14. martam.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Pārvaldes konsultantu pa bezmaksas tālruni 80007078 vai rakstot uz e-pasta adresi energoapsekojums [at] csb [dot] gov [dot] lv. Bezmaksas konsultatīvais tālrunis darbosies:

            no 2015. gada 7. decembra līdz 28. decembrim katru dienu no plkst. 8.30 līdz 20.00.

Apsekojuma mērķis ir noskaidrot, cik daudz energoresursupatērēja Latvijas mājsaimniecības 2015. gadā un cik lieli bija izdevumi par šiem resursiem.  Energoresursu patēriņa apsekojumu Pārvalde veic reizi piecos gados.

Šī adrese izraudzīta ar nejaušas gadījuma izlases metodi. Iegūtā informācija tiks izmantota tikai statistiskiem mērķiem. Pārvalde garantē Jūsu sniegtās informācijas konfidencialitāti. Datu apkopošana un apstrāde notiek atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Valsts statistikas likuma prasībām. 

 

Cerot uz veiksmīgu sadarbību,

 

Priekšniece                                                                                                     A. Žīgure

 

V.Suzdaļenko 67366768
Vera [dot] Suzdalenko [at] csb [dot] gov [dot] lv


 

Об опросе 2015 года
«Использование энергоресурсов
в домохозяйстве в 2015 году»

Уважаемые жители!

 

Центральное статистическое управление (далее – Управление) приглашает вас участвовать в опросе об использовании энергоресурсов в домохозяйстве в 2015 году.

С 7 по 28 декабря 2015 года просим вас заполнить анкету в электронном виде на веб-сайте https://eintervija.csb.gov.lv, предоставив информацию о вашем жилище, электроприборах, транспортных средствах, а также об использовании энергоресурсов (природного газа, электроэнергии, дров и др.), отопления и горячей воды, и расходах. Если вы не сможете заполнить анкету на веб-сайте, интервьюер Управления свяжется с вами по телефону или лично по адресу с 7 января по 14 марта 2016 года.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с консультантом Управления по бесплатному телефону 80007078 или пишите на электронную почту по адресу energoapsekojums [at] csb [dot] gov [dot] lv. Бесплатный телефон для консультаций будет работать:

            с 7 декабря по 28 декабря каждый день с 8.30 до 20.00.

Цель опроса – получить информацию о количестве использованных энергоресурсов домохозяйствами Латвии в 2015 году и расходах, связанных с их приобретением. Опрос об использовании энергоресурсов в домохозяйствах Управление проводит раз в пять лет.

Ваш адрес выбран в результате случайной выборки. Полученная информация будет использована только в статистических целях. Управление гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Сбор и обработка данных осуществляется в соответствии с Законом о защите данных физических лиц и с Законом о государственной статистике.

 

Надеясь на успешное сотрудничество,

Начальник                                                                                                     А. Жигуре