Ja esat saņēmis vēstuli, Centrālā statistikas pārvalde aicina Jūs piedalīties aptaujā.

Jūsu adrese aptaujai tika izvēlēta ar nejaušas gadījuma izlases metodi. Tiks aptaujātas visas mājsaimniecībā faktiski dzīvojošās personas vecumā no 15 gadiem.

Jums tiks uzdoti jautājumi par atpūtas un darījuma braucieniem – brauciena galamērķi, ilgumu, mērķi, izmantoto transportu, naktsmītnes veidu, to rezervēšanu un izdevumiem.

 

Klātienes intervijas

Plānotais intervijas laiks, intervētāja vārds, uzvārds un tālruņa numurs ir norādīts vēstules otrajā pusē. Ja Jums ir jautājumi par intervijas norisi, lūdzu, zvaniet savam intervētājam uz vēstulē norādīto tālruņa numuru. Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas metodoloģiju, zvaniet uz tālruni 67366912 darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Lūdzam paziņot intervētājam, ja ēkai, kurā atrodas Jūsu mājoklis, ir slēgtas ārdurvis, vai tai ir ārdurvju kods.

 

Telefonintervijas

Plānotais telefonintervijas laiks ir norādīts vēstules otrajā pusē.

Bezmaksas konsultatīvais tālrunis 80008811 darbdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00.


 

Если Вы получили письмо,Центральное статистическое управление приглашает Вас принять участие в опросе.

Ваш адрес для обследования был выбран методом случайного отбора. Будут опрошены все фактически проживающие в домохозяйстве лица, которым не менее 15лет.

Интервьюер задаст Вам вопросы о туристических и деловых поездках – о пункте назначения, длительности поездки, ее цели, использованном транспорте, месте для ночлега, его резервировании и о расходах.

 

Очные интервью

Планируемое время интервью, имя, фамилия и телефон интервьюера указаны на обратной стороне письма.Если у вас есть вопросы о ходе интервью, пожалуйста, звоните своему интервьюеру по указанному в письме телефону. Если хотите проверить личность интервьюера или подробнее узнать о методологии опроса, звоните по телефону 67366912 по рабочим дням с 8:30 до 17:00.

Просим сообщить интервьюеру, если у здания, в котором находится Ваше жилище, закрыта наружная дверь или имеется код.

 

Телефонные интервью

Планируемые время телефонных интервью указан на обратной стороне письма.

Бесплатный консультативный телефон 80008811 по рабочим дням с 10:00 до 18:00.


 

If you have received our letter, the Central Statistical Bureau of Latvia is inviting you to take part in a survey.

Your address has been selected for the survey via random sampling. All persons aged 15 and older living at the respective address will be surveyed.

You will be asked questions about leisure and business trips – destination of the trips, their duration and aim, transport used during them, types of accommodation, reservation thereof, as well as expenditures.

 

Face-to-face interviews

The planned time of the interview, as well as the name, surname and phone number of the interviewer, is indicated on the other side of the letter. If you have any questions regarding the interview, please call your interviewer on the number indicated in the letter. If you wish to check the identity of the interviewer or find out more information about the methodology of the survey, call +371 67366912 on working days from 8:30 to 17:00.

Please notify the interviewer in advance if the building, in which you reside, has a locked entrance or a door code.

 

Telephone interviews

The planned time of the telephone interview is indicated on the other side of the letter.

You may call the toll-free consultation number +371 80008811 on working days from 10:00 to 18:00.